Lotnictwo i kosmonautyka

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA jest właśnie dla Ciebie! 

Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w lotnictwie, w tym m.in. w portach lotniczych, przedsiębiorstwach spedycyjnych związanych z transportem lotniczym, agencjach ruchu lotniczego i wielu innych. Wyrabiają i doskonalą umiejętności w zakresie wykonywania ocen ryzyka zagrożeń w różnych obszarach związanych z szeroko pojętym lotnictwem.

Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwala zapoznać się z lotnictwem w aspekcie: bezpieczeństwa, ekologii, logistyki, eksploatacji, symulacji oraz bezzałogowych statków powietrznych.

Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę niezbędną do pracy w sektorze transportu lotniczego oraz szereg umiejętności inżyniersko-managerskich, dzięki którym będzie mógł rozwijać karierę w branży. Nabędzie umiejętności, które pozwolą mu analizować, modyfikować i optymalizować systemy bezpieczeństwa i eksploatacji transportu lotniczego.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
 • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia – LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA. Po 4. semestrze studenci wybierają przedmioty obieralne. Przedmioty obieralne łączone są w tzw. moduł, spośród których studenci mają do wyboru:

 • bezpieczeństwo transportu lotniczego
 • niezawodność człowieka w lotnictwie
 • ekologiczne aspekty transportu lotniczego
 • logistykę w lotnictwie
 • eksploatację statków powietrznych i napędy lotnicze
 • eksploatację bezzałogowych statków powietrznych
 • narzędzia symulacyjne w lotnictwie

Studia obejmują siedem semestrów zajęć. Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka.

Moduły obieralne

 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego
 • Ekologiczne aspekty transportu lotniczego
 • Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych
 • Eksploatacja statków powietrznych i napędy lotnicze
 • Logistyka w lotnictwie
 • Narzędzia symulacyjne w lotnictwie
 • Niezawodność człowieka w lotnictwie
 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego

Studenci modułu Bezpieczeństwo transportu lotniczego kształcą się w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży lotniczej, podziału odpowiedzialności między urzędami unijnymi i krajowymi, wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem wdrażanych w przedsiębiorstwach lotniczych, krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, polityki bezpieczeństwa, licencjonowania, certyfikacji, upoważniania i zatwierdzania personelu i wyrobów lotniczych. Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w systemach transportu lotniczego. Potrafią w sposób zgodny z międzynarodowymi wytycznymi określać normy i standardy bezpieczeństwa. Są oni świadomi znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w portach lotniczych, jednostkach certyfikacji lotniczej, jednostkach nadzoru lub przedsiębiorstwach lotniczych.

 • Ekologiczne aspekty transportu lotniczego

Studenci modułu Ekologiczne aspekty transportu lotniczego kształcą się w zakresie: certyfikacji silników lotniczych, pomiarów emisji związków toksycznych spalin i hałasu, akustyki, sposobów ograniczania hałasu, funkcjonowania portów lotniczych, metod analitycznych szacowania emisji z lotnictwa, metod symulacyjnych wyznaczania emisji zanieczyszczeń z portów lotniczych w skali mikro i makro, sposobów ograniczania wpływu lotnictwa na środowisko, napędów alternatywnych oraz paliw zrównoważonych. Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi urządzeń do pomiaru stężenia związków szkodliwych spalin. Potrafią w sposób zgodny z międzynarodowymi wytycznymi, określać wpływ działalności lotniczej na obszary przyległe do lotnisk. Absolwenci są świadomi wpływu lotnictwa na klimat w ujęciu ogólnym oraz mają podstawową wiedzę w zakresie dyspersji związków toksycznych. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w portach lotniczych i jednostkach certyfikacji lotniczej. Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych W ramach modułu Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych studenci kształcą się w zakresie budowy bezzałogowych statków powietrznych oraz zasad prawidłowego wykonywania operacji lotniczych z ich użyciem. Poznają zasady dotyczące funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych: prawo lotnicze w odpowiednim zakresie oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wykonywania lotów. Studenci zostaną zapoznani również z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w nauce oraz technice. Treści programowe związane z obieralnością uwzględniają również aktualne zagadnienia, takie jak przepisy prawa europejskiego w zakresie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz powstanie Strona 17 systemu PansaUTM, który jest przygotowaną przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej cyfrową koncepcją koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej.

 • Eksploatacja statków powietrznych i napędy lotnicze

Studenci podczas kształcenia dotyczącego modułu Eksploatacja statków powietrznych i napędy lotnicze kształcą się w zakresie: budowy i zasad działania obiektów latających, eksploatacji technicznej, diagnostyki, trwałości, podatności eksploatacyjnej, teorii projektowania statków powietrznych, budowy napędów statków powietrznych, wymagań stawianym materiałom na silniki lotnicze, napędów alternatywnych oraz ekologicznych źródeł energii. Absolwenci potrafią projektować i wykorzystywać systemy diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji środków transportu lotniczego. Znają procesy związane z eksploatacją statków powietrznych oraz potrafią stosować metody diagnostyczne. Nabyte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach eksploatujących statki powietrzne, w liniach lotniczych oraz w działach technicznych na lotniskach.

 • Logistyka w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą moduł Logistyka w lotnictwie, poznają zagadnienia dotyczące środków pracy transportu lotniczego tj. samolotów komunikacyjnych oraz infrastruktury transportu lotniczego. Zapoznani zostaną z funkcjonowaniem rynku usług lotniczych. Będą mieli okazję kształcić się z zakresu konkurencji i współpracy w transporcie lotniczym, badania usług lotniczych oraz polityki transportowej w odniesieniu do transportu lotniczego. Zakres materiału obejmował będzie również instrumenty marketingowe stosowane na rynku usług lotniczych. Narzędzia symulacyjne w lotnictwie Studenci, którzy wybiorą ten moduł, będą w trakcie studiów kształcić się m.in. z zakresu modelowania emisji na obszarach lotniskowych, wykorzystując narzędzie EMDS – służące do oceny wpływu na jakość powietrza źródeł emisji lotniskowych, w szczególności źródeł lotniczych, na które składają się: samolot, pomocnicze jednostki zasilające, sprzęt do obsługi naziemnej, pojazdy naziemne, źródła stacjonarne. Ponadto studenci będą wykonywać loty w środowisku symulatorowym, w celu wykonywania analiz związanych z symulacją zmian parametrów lotów, czy też zachowaniem statku powietrznego w zależności od warunków pogodowych. Kształcenie będzie obejmowało również analizy przepływowe oraz strukturalne: analityczne projektowanie geometrii elementów silników przepływowych, tworzenie modeli geometrycznych (CAD) dostosowanych do potrzeb systemów CAE, podstawy wykorzystania systemów CAE do wykonywania analiz przepływowych, podstawy wykorzystania systemów CAE do wykonywania analiz strukturalnych.

 • Niezawodność człowieka w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą Niezawodność człowieka w lotnictwie, będą kształcić się z zakresu oceny stanu psychofizycznego człowieka, zarówno przy użyciu metod subiektywnych, jak i obiektywnych. Zostaną zapoznani ze sposobami badania np. koordynacji wzrokowo-ruchowej człowieka czy też ruchów gałki ocznej. Z użyciem wyposażenia znajdującego się w Laboratorium badań symulatorowych zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w lotnictwie oraz szeroko rozumianego czynnika ludzkiego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Co roku w omawianym zakresie powstają autorskie badania, realizowane przez studentów w ramach ich prac dyplomowych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy materiałoznawstwa
 • Ekonomia
 • Prawo i organizacje lotnicze
 • Podstawy logistyki
 • Lotnictwo państwowe
 • Środki transportu

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • w-f

SEMESTR 2:

 • Statystyka
 • Język angielski
 • Grafika komputerowa
 • Elementy termodynamiki i mechaniki płynów
 • Postawy eksploatacji środków transportu
 • Podstawy diagnostyki środków transportu
 • Lotniska
 • Ruch lotniczy
 • Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 •  w-f

SEMESTR 3:

 • Język angielski
 • Urządzenia symulacji lotu
 • Napędy środków transportu
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Mechanika techniczna
 • Wytrzymałość materiałów
 • Aerodynamika
 • Niezawodność obiektów technicznych
 • Budowa środków transportu lotniczego
 • Bezzałogowe Statki Powietrzne

SEMESTR 4:

 • Język angielski
 • Niezawodność człowieka w lotnictwie
 • Materiały eksploatacyjne
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Ochrona środowiska
 • Nawigacja, łączność i dozorowanie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem lotniczym
 • Transport lotniczy
 • Metody symulacyjne
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 5:

 • Język angielski
 • Zagadnienia współczesnego lotnictwa

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Obieralność 1
 • Obieralność 2
 • Obieralność 3
 • do wyboru 3 z 5
 • BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU LOTNICZEGO I
 • EKOLOGICZNE ASPEKTY TRANSPORTU LOTNICZEGO I
 • EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I NAPĘDY LOTNICZE I
 • NIEZAWODNOŚĆ CZŁOWIEKA W LOTNICTWIE
 • NARZĘDZIA SYMULACYJNE W LOTNICTWIE   

SEMESTR 6:

 • Język angielski
 • Proseminarium
 • Praca przejściowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Obieralność 4
 • Obieralność 5
 • Obieralność 6
 • do wyboru 3 z 5
 • BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU LOTNICZEGO II
 • EKOLOGICZNE ASPEKTY TRANSPORTU LOTNICZEGO II
 • EKSPLOATACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I NAPĘDY LOTNICZE II
 • LOGISTYKA W LOTNICTWIE
 • EKSPLOATACJA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

SEMESTR 7:

 • Rynek usług lotniczych
 • Psychologia (Przedmiot humanistyczny )
 • Przetwarzanie i prezentacja wyników badań
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie czasem
 • Metodologia badań
 • Autoprezentacja
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
 • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia – LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA. Po 4. semestrze studenci wybierają przedmioty obieralne. Przedmioty obieralne łączone są w tzw. moduł, spośród których studenci mają do wyboru:

 • bezpieczeństwo transportu lotniczego
 • niezawodność człowieka w lotnictwie
 • ekologiczne aspekty transportu lotniczego
 • logistykę w lotnictwie
 • eksploatację statków powietrznych i napędy lotnicze
 • eksploatację bezzałogowych statków powietrznych
 • narzędzia symulacyjne w lotnictwie

Studia obejmują siedem semestrów zajęć. Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka.

Moduły obieralne

 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego
 • Ekologiczne aspekty transportu lotniczego
 • Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych
 • Eksploatacja statków powietrznych i napędy lotnicze
 • Logistyka w lotnictwie
 • Narzędzia symulacyjne w lotnictwie
 • Niezawodność człowieka w lotnictwie
 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego

Studenci modułu Bezpieczeństwo transportu lotniczego kształcą się w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży lotniczej, podziału odpowiedzialności między urzędami unijnymi i krajowymi, wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem wdrażanych w przedsiębiorstwach lotniczych, krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, polityki bezpieczeństwa, licencjonowania, certyfikacji, upoważniania i zatwierdzania personelu i wyrobów lotniczych. Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w systemach transportu lotniczego. Potrafią w sposób zgodny z międzynarodowymi wytycznymi określać normy i standardy bezpieczeństwa. Są oni świadomi znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w portach lotniczych, jednostkach certyfikacji lotniczej, jednostkach nadzoru lub przedsiębiorstwach lotniczych.

 • Ekologiczne aspekty transportu lotniczego

Studenci modułu Ekologiczne aspekty transportu lotniczego kształcą się w zakresie: certyfikacji silników lotniczych, pomiarów emisji związków toksycznych spalin i hałasu, akustyki, sposobów ograniczania hałasu, funkcjonowania portów lotniczych, metod analitycznych szacowania emisji z lotnictwa, metod symulacyjnych wyznaczania emisji zanieczyszczeń z portów lotniczych w skali mikro i makro, sposobów ograniczania wpływu lotnictwa na środowisko, napędów alternatywnych oraz paliw zrównoważonych. Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi urządzeń do pomiaru stężenia związków szkodliwych spalin. Potrafią w sposób zgodny z międzynarodowymi wytycznymi, określać wpływ działalności lotniczej na obszary przyległe do lotnisk. Absolwenci są świadomi wpływu lotnictwa na klimat w ujęciu ogólnym oraz mają podstawową wiedzę w zakresie dyspersji związków toksycznych. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w portach lotniczych i jednostkach certyfikacji lotniczej. Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych W ramach modułu Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych studenci kształcą się w zakresie budowy bezzałogowych statków powietrznych oraz zasad prawidłowego wykonywania operacji lotniczych z ich użyciem. Poznają zasady dotyczące funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych: prawo lotnicze w odpowiednim zakresie oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wykonywania lotów. Studenci zostaną zapoznani również z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w nauce oraz technice. Treści programowe związane z obieralnością uwzględniają również aktualne zagadnienia, takie jak przepisy prawa europejskiego w zakresie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz powstanie Strona 17 systemu PansaUTM, który jest przygotowaną przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej cyfrową koncepcją koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej.

 • Eksploatacja statków powietrznych i napędy lotnicze

Studenci podczas kształcenia dotyczącego modułu Eksploatacja statków powietrznych i napędy lotnicze kształcą się w zakresie: budowy i zasad działania obiektów latających, eksploatacji technicznej, diagnostyki, trwałości, podatności eksploatacyjnej, teorii projektowania statków powietrznych, budowy napędów statków powietrznych, wymagań stawianym materiałom na silniki lotnicze, napędów alternatywnych oraz ekologicznych źródeł energii. Absolwenci potrafią projektować i wykorzystywać systemy diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji środków transportu lotniczego. Znają procesy związane z eksploatacją statków powietrznych oraz potrafią stosować metody diagnostyczne. Nabyte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach eksploatujących statki powietrzne, w liniach lotniczych oraz w działach technicznych na lotniskach.

 • Logistyka w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą moduł Logistyka w lotnictwie, poznają zagadnienia dotyczące środków pracy transportu lotniczego tj. samolotów komunikacyjnych oraz infrastruktury transportu lotniczego. Zapoznani zostaną z funkcjonowaniem rynku usług lotniczych. Będą mieli okazję kształcić się z zakresu konkurencji i współpracy w transporcie lotniczym, badania usług lotniczych oraz polityki transportowej w odniesieniu do transportu lotniczego. Zakres materiału obejmował będzie również instrumenty marketingowe stosowane na rynku usług lotniczych. Narzędzia symulacyjne w lotnictwie Studenci, którzy wybiorą ten moduł, będą w trakcie studiów kształcić się m.in. z zakresu modelowania emisji na obszarach lotniskowych, wykorzystując narzędzie EMDS – służące do oceny wpływu na jakość powietrza źródeł emisji lotniskowych, w szczególności źródeł lotniczych, na które składają się: samolot, pomocnicze jednostki zasilające, sprzęt do obsługi naziemnej, pojazdy naziemne, źródła stacjonarne. Ponadto studenci będą wykonywać loty w środowisku symulatorowym, w celu wykonywania analiz związanych z symulacją zmian parametrów lotów, czy też zachowaniem statku powietrznego w zależności od warunków pogodowych. Kształcenie będzie obejmowało również analizy przepływowe oraz strukturalne: analityczne projektowanie geometrii elementów silników przepływowych, tworzenie modeli geometrycznych (CAD) dostosowanych do potrzeb systemów CAE, podstawy wykorzystania systemów CAE do wykonywania analiz przepływowych, podstawy wykorzystania systemów CAE do wykonywania analiz strukturalnych.

 • Niezawodność człowieka w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą Niezawodność człowieka w lotnictwie, będą kształcić się z zakresu oceny stanu psychofizycznego człowieka, zarówno przy użyciu metod subiektywnych, jak i obiektywnych. Zostaną zapoznani ze sposobami badania np. koordynacji wzrokowo-ruchowej człowieka czy też ruchów gałki ocznej. Z użyciem wyposażenia znajdującego się w Laboratorium badań symulatorowych zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w lotnictwie oraz szeroko rozumianego czynnika ludzkiego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Co roku w omawianym zakresie powstają autorskie badania, realizowane przez studentów w ramach ich prac dyplomowych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka stosowana
 • Wpływ lotnictwa na środowisko
 • Prawo lotnicze z elementami prawa karnego
 • Organizacja przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego
 • Organizacje lotnicze
 • Infrastruktura portów lotniczych
 • Historia postępu lotniczego i kosmicznego
 • Język angielski
 • CAD
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

SPECJALNOŚĆ: LOTNICTWO CYWILNE

 • Systemy użytkowania BSP
 • Zarządzanie personelem lotniczym
 • Systemy dozorowania

SPECJALNOŚĆ: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • Pilotaż BSP
 • Planowanie lotów
 • Zagrożenia terrorystyczne

 

 

PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 1:

 • Podstawy zarządzania
 • Prawo lotnicze z elementami prawa karnego
 • Systemy dozorowania
 • Badania w lotnictwie
 • Język angielski
 • Wpływ lotnictwa na środowisko
 • Historia postępu lotniczego i kosmicznego
 • Lotnicza działalność gospodarcza
 • Praktyka (45h)
 • Organizacja przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego
 • Infrastruktura portów lotniczych
 • Zarządzenie bezpieczeństwem I
 • Systemy ATM

SEMESTR 2:

 • Język angielski
 • Statystyka
 • Komputerowe wspomaganie procesów lotniskowych
 • Badania w lotnictwie
 • Nowoczesne materiały w lotnictwie
 • Paliwa w lotnictwie
 • System zarządzania bezpieczeństwem SMS
 • Marketing

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

SPECJALNOŚĆ: LOTNICTWO CYWILNE

 • Identyfikacja źródeł zagrożeń w lotach BSP
 • Budowa BSP
 • Postępowanie wobec ryzyka dla lotów BSP
 • Obszary zastosowań BSP
 • Praca przejściowa
 • Język angielski specjalistyczny

SPECJALNOŚĆ: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • Praca przejściowa
 • Przewozy CARGO
 • Planowanie przewozów CAT
 • Lotnicza działalność gospodarcza
 • Zasady kształtowania siatek połączeń lotniczych
 • Język angielski specjalistyczny

 

 

PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 2:

 • Język angielski
 • Zarządzanie projektami
 • Statystyka
 • Organizacje lotnicze
 • Język angielski specjalistyczny
 • Marketing
 • Systemy użytkowania BSP
 • Praktyka (160h)
 • System zarządzania bezpieczeństwem SMS
 • Analizy i symulacje
 • Zarządzanie ruchem lotniczym
 • Procedury i procesy ATM

SEMESTR 3:

 • Przetwarzanie i prezentacja wyników
 • Seminarium dyplomowe
 • Zagadnienia współczesnego lotnictwa
 • Rynek usług lotniczych i jego charakterystyka
 • Metody analizy zdarzeń lotniczych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

SPECJALNOŚĆ: LOTNICTWO CYWILNE

 • Procedury w lotnictwie
 • Efektywność i rozwój portów lotniczych
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

SPECJALNOŚĆ: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Systemy sterowania BSP
 • Elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego

 

 

PROFIL PRAKTYCZNY

SEMESTR 3:

 • Przetwarzanie i prezentacja wyników
 • Seminarium dyplomowe
 • Metody analizy zdarzeń lotniczych
 • Rynek usług lotniczych i jego charakterystyka
 • Zarządzanie bezpieczeństwem II
 • Zarządzanie projektami B+R
 • Praktyka (60h )
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA realizują praktyki zawodowe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lotniczymi. Politechnika Poznańska na podstawie umowy z przedsiębiorstwami umożliwia odbycie praktyki w takich firmach jak: Instytut Lotnictwa w Warszawie, Polskie Zakłady Lotnicze z siedzibą w Mielcu, Port Lotniczy Poznań-Ławica, Pratt & Whitney Kalisz, Schenker, Raben Transport, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL i inne. Oprócz wyżej wymienionych do często wybieranych przez studentów przedsiębiorstw należą: LARS Helicenter, Aero Poznań, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Smart Aviation, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, ATO Smart Aviation, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, WELCOME Airport Service, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Airbus Helicopters Polska. Zakres tematyczny podejmowany przez studentów w trakcie praktyk jest bardzo szeroki. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie transportu lotniczego, budowy płatowców, awioniki, eksploatacji napędów statków powietrznych, bezpieczeństwa w lotnictwie, procedur szkoleniowych, budowy i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, metod symulacyjnych oraz wpływu lotnictwa na środowisko.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

 • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • zatrudnienie w transporcie lotniczym
 • obsługa naziemna portów lotniczych
 • infrastruktura transportu lotniczego
DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI: 

 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Lotnictwo cywilne

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • chęć poszerzenia swojej wiedzy związanej z transportem lotniczym
 • wiedza z zakresu lotnictwa cywilnego i bezzałogowego
 • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego stopnia, pragnących uzyskać kwalifikacje zgodne z programem kształcenia dla tego kierunku. W zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowań kandydatów, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia uruchamiane są odpowiednie specjalności. Podział na specjalności następuje podczas procedury kwalifikacyjnej, a rekrutacja polega na rozmowie kwalifikacyjnej. Studia obejmują trzy semestry zajęć. Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w zakresie określonej specjalności.

 • Bezzałogowe statki powietrzne

W ramach tej specjalności studenci kształcą się w zakresie: organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, organizacji lotniczych, infrastruktury portów lotniczych, pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, planowania lotów, zagrożeń terrorystycznych, identyfikacji zagrożeń w lotach bezzałogowymi statkami powietrznymi, budowy bezzałogowych statków powietrznych, postępowania wobec ryzyka dla lotów bezzałogowych statków powietrznych, obszarów zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, systemów sterowania bezzałogowych statków powietrznych oraz elementów ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego.

Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży transportu lotniczego, w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej. Zdobyte kompetencje umożliwią zarządzanie flotą bezzałogowych i załogowych statków powietrznych

 • Lotnictwo cywilne

Studenci tej specjalności kształcą się w zakresie: infrastruktury portów lotniczych, organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, organizacji lotniczych, systemów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, zarządzania personelem lotniczym, systemów dozorowania, komputerowego wspomagania procesów lotniskowych, badań w lotnictwie, nowoczesnych materiałów stosowanych w lotnictwie systemów zarządzania bezpieczeństwem SMS, planowania przewozów CARGO i CAT, lotniczej działalności gospodarczej, zasad kształtowania siatek połączeń lotniczych, metod analizy zdarzeń lotniczych, procedur w lotnictwie, efektywności i rozwoju portów lotniczych bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach z branży lotniczej, zajmujących się organizacją przewozów pasażerskich, i towarowych oraz w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej. Kompetencje absolwenta specjalności Lotnictwo cywilne będą obejmować m.in. zarządzanie flotą załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, opracowywanie raportów dotyczących ocen bezpieczeństwa operacji lotniczych, ocena oddziaływania statku powietrznego lub całego portu lotniczego na środowisko.

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE - PROFIL PRAKTYCZNY:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:         

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                

 • Ruch lotniczy

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:     

 • wiedza z zakresu lotnictwa
 • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych
 • chęć realizacji studiów w połączeniu środowiska akademickiego i pracy w przedsiębiorstwie lotniczym


Partnerem studiów o profilu praktycznym jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Profil praktyczny łączy wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Studia odbywają się zarówno na Politechnice Poznańskiej, jak i w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego stopnia pragnących uzyskać kwalifikacje zgodne z programem kształcenia dla tego kierunku. Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera


Ruch lotniczy
Studenci studiów drugiego stopnia na profilu praktycznym kształcą się w zakresie: prawa lotniczego z elementami prawa karnego, systemów dozorowania, zarządzania bezpieczeństwem, systemów zarządzania ruchem lotniczym, procedur i procesów zarządzania ruchem lotniczym, infrastruktury portów lotniczych, organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego. Omawiane zagadnienia są realizowane z wykorzystaniem narzędzi wykorzystywanych w praktyce zawodowej. Zajęcia będą realizowane na Politechnice Poznańskiej i w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Absolwent profilu praktycznego będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach branży lotniczej, a w szczególności polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym. Każdy semestr jest podzielony na dwie części: jedna z nich obejmuje zajęcia na Politechnice Poznańskiej, druga to zajęcia i praktyki w PAŻP (odpowiednio: I sem. – 60%/40%, II i III sem. – 40%/60%). Każdy student na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka o profilu praktycznym otrzymuje stypendium. Warunkiem jego otrzymania jest podpisanie umowy między studentem, Politechniką Poznańską i PAŻP, frekwencja na praktykach i wypełnianie obowiązków studenta.

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI: 

 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Lotnictwo cywilne

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • chęć poszerzenia swojej wiedzy związanej z transportem lotniczym
 • wiedza z zakresu lotnictwa cywilnego i bezzałogowego
 • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego stopnia, pragnących uzyskać kwalifikacje zgodne z programem kształcenia dla tego kierunku. W zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowań kandydatów, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia uruchamiane są odpowiednie specjalności. Podział na specjalności następuje podczas procedury kwalifikacyjnej, a rekrutacja polega na rozmowie kwalifikacyjnej. Studia obejmują trzy semestry zajęć. Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w zakresie określonej specjalności.

 • Bezzałogowe statki powietrzne

W ramach tej specjalności studenci kształcą się w zakresie: organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, organizacji lotniczych, infrastruktury portów lotniczych, pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, planowania lotów, zagrożeń terrorystycznych, identyfikacji zagrożeń w lotach bezzałogowymi statkami powietrznymi, budowy bezzałogowych statków powietrznych, postępowania wobec ryzyka dla lotów bezzałogowych statków powietrznych, obszarów zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, systemów sterowania bezzałogowych statków powietrznych oraz elementów ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego.

Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży transportu lotniczego, w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej. Zdobyte kompetencje umożliwią zarządzanie flotą bezzałogowych i załogowych statków powietrznych

 • Lotnictwo cywilne

Studenci tej specjalności kształcą się w zakresie: infrastruktury portów lotniczych, organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, organizacji lotniczych, systemów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, zarządzania personelem lotniczym, systemów dozorowania, komputerowego wspomagania procesów lotniskowych, badań w lotnictwie, nowoczesnych materiałów stosowanych w lotnictwie systemów zarządzania bezpieczeństwem SMS, planowania przewozów CARGO i CAT, lotniczej działalności gospodarczej, zasad kształtowania siatek połączeń lotniczych, metod analizy zdarzeń lotniczych, procedur w lotnictwie, efektywności i rozwoju portów lotniczych bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach z branży lotniczej, zajmujących się organizacją przewozów pasażerskich, i towarowych oraz w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej. Kompetencje absolwenta specjalności Lotnictwo cywilne będą obejmować m.in. zarządzanie flotą załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, opracowywanie raportów dotyczących ocen bezpieczeństwa operacji lotniczych, ocena oddziaływania statku powietrznego lub całego portu lotniczego na środowisko.