Mechanika i budowa pojazdów

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW jest właśnie dla Ciebie!

Studia te przygotowują do przyszłej pracy zawodowej kształcąc umiejętności praktycznego wykonywania działań inżynierskich, a zwłaszcza wykorzystywania technik komputerowych w różnych obszarach działalności projektowej i eksploatacyjnej oraz realizacji procesów obsługowo-naprawczych, wytwórczych i badawczych występujących w różnych zawodach. Gwarantują pozyskanie wiedzy i warsztatu pracy inżynierskiej dostosowanego do wymagań rynku pracy, dobrym opanowaniem technik komputerowych, znajomością jednego języka obcego na poziomie B2, umiejętnością organizacji pracy własnej i kierowania zespołami ludzkimi w wybranym obszarze gospodarki rynkowej.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych, w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia – MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW. Po 4. semestrze studenci wybierają przedmioty obieralne. Przedmioty obieralne łączone są w tzw. moduł, spośród których studenci mają do wyboru:

 • Hybrydowe systemy napędowe
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy autonomiczne
 • Pojazdy samochodowe
 • Pojazdy specjalizowane
 • Pojazdy transportu masowego

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Studia obejmują siedem semestrów zajęć. 

Po ukończeniu studiów I stopnia inżynierskich absolwent dysponuje wiedzą i warsztatem pracy inżynierskiej stosownym do wymagań rynku pracy, w tym także dobrym opanowaniem technik komputerowych, znajomością jednego języka obcego na poziomie B2, umiejętnością organizacji pracy własnej i kierowania zespołami ludzkimi w wybranym obszarze gospodarki rynkowej. W celu łatwiejszej adaptacji do przyszłej pracy zawodowej podkreślono kształcenie umiejętności praktycznego wykonywania działań inżynierskich, a zwłaszcza wykorzystywania technik komputerowych w różnych obszarach działalności projektowej i eksploatacyjnej oraz w realizacji procesów obsługowo-naprawczych, wytwórczych i badawczych występujących w różnych zawodach.

Absolwent zdobywając tytuł inżyniera może znaleźć zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych, w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych, a także do pracy na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca.

Dla absolwentów kierunku MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW możliwa jest również praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii (systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła. Możliwe jest również rozpoczęcie kariery jako pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D, a także projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego.

 • Hybrydowe systemy napędowe

Studenci modułu hybrydowe systemy napędowe kształcą się w zakresie: silników spalinowych, badania i sterowania silników spalinowych, ich technologii budowy i eksploatacji, napędów hybrydowych, niskoemisyjnych układów napędowych, konstrukcji układów napędowych, silników i siłowni dużej mocy, wymiany ciepła i maszyn przepływowych, dynamiki mechanizmów korbowych oraz ochrony środowiska.

Absolwenci tego modułu posiadają umiejętności projektowania i stosowania układów napędowych (konwencjonalnych i hybrydowych), diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, oceny oddziaływania układów napędowych na środowisko w tym prowadzenia badań emisji składników szkodliwych spalin, organizowania i prowadzenia badań w zakresie sterowania silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi układami napędowymi, oceny projektowanych i eksploatowanych układów napędowych wraz z analizą przepływu energii w systemie napędowym.

Nabyte kwalifikacje są wykorzystywane w środkach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach samochodowych na terenie województwa wielkopolskiego (m.in. grupa Volkswagen (Audi, Porsche, Skoda), Mercedes, Opel, Honda, Renault), w centrach serwisowo-diagnostycznych (np. John Deer), w działach kierowniczych producentów pojazdów (m.in. VW, Solaris Bus & Coach, MPK), bazach spedycyjnych (m.in. Raben, Schenker), biurach Strona 23 konstrukcyjnych (m.in. FEV) oraz w urzędach prawodawstwa i legislacji (m.in. Rzeczoznawcy, Urząd Miasta). (pełne nazwy firm?)

 • Maszyny robocze

Studenci wybierający moduł Maszyny robocze kształcą się w zakresie projektowania, analizy oraz obsługi maszyn do robót ziemnych, drogowych, jak również maszyn rolniczych. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie badań symulacyjnych (MES, DEM), pracy w środowiskach CAD oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn roboczych. Istotnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są liczne wizyty studyjne i zajęcia praktyczne w siedzibach wiodących producentów maszyn budowlanych i rolniczych z całej Polski.

Absolwenci potrafią zaprojektować, dokonać analizy oraz przeprowadzić badania konstrukcji maszyn wykorzystywanych do prac ziemnych i drogowych. Posiadają również kwalifikacje do sprzedaży, obsługi oraz serwisu maszyn ciężkich z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych oraz diagnostycznych.

 • Pojazdy autonomiczne

Studenci modułu Pojazdy autonomiczne kształcą się w zakresie: budowy i eksploatacji pojazdów autonomicznych, teorii ruchu samochodu, systemów sterowania i autonomizacji pojazdów, mechatroniki w pojazdach autonomicznych, projektowania układów pojazdów autonomicznych oraz diagnostyki systemów pojazdów autonomicznych.

Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów autonomicznych. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w zakresie eksploatacji pojazdów autonomicznych (np. w autoryzowanych stacjach obsługi, zakładach transportu publicznego, w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa, w firmach ubezpieczeniowych) oraz w pracy w biurach konstrukcyjnych i firmach szkoleniowych.

 • Pojazdy samochodowe

Studenci modułu Pojazdy samochodowe kształcą się w zakresie: budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, teorii ruchu samochodu, projektowania układów samochodów z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, elektroniki i elektrotechniki w pojazdach samochodowych, badań technicznych pojazdów oraz diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów samochodowych, a mogą uzyskać dodatkowe wykształcenie w ramach kursu diagnosty samochodowego lub Studium podyplomowego podstaw rzeczoznawstwa w technice samochodowej. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych (np. w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów osobowych i ciężarowych, zakładach transportu publicznego, w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa, w firmach ubezpieczeniowych) oraz w pracy w biurach konstrukcyjnych i firmach szkoleniowych.

 • Pojazdy specjalizowane

Studenci modułu Pojazdy specjalizowane kształcą się w zakresie: podstaw chłodnictwa, ładunkoznawstwa, transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych i sypkich, komputerowego projektowania pojazdów i nadwozi specjalizowanych w różnych systemach CAD/CAE oraz podstaw automatyki, diagnostyka i napraw pojazdów specjalizowanych.

Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania, eksploatacji i diagnostyki i napraw pojazdów specjalizowanych. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w firmach projektujących i obsługujących pojazdy specjalizowane ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów do przewozu artykułów szybkopsujących się.

 • Pojazdy transportu masowego

Moduł kształcenia Pojazdy transportu masowego powstał z myślą o kształceniu inżynierów z zakresu projektowania i konstrukcji pojazdów szynowych oraz pojazdów drogowych (autobusy i trolejbusy), a także pojazdów transportu kombinowanego (specjalistycznych wagonów i naczep drogowych). Główny nacisk położony jest na projektowanie i konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAE, a także na modelowanie (systemy MBS) i badanie pojazdów oraz ich elementów na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji.

Studenci mogą zapoznać się również z problematyką teorii ruchu i dynamiki pojazdów, technikami diagnozowania oraz metodami wnioskowania o stanie technicznym pojazdów, technikami naprawczymi pojazdów i ich podzespołów, bezpieczeństwem systemów i oceną ryzyka zagrożeń, wykorzystaniem pojazdów w systemach transportu kombinowanego i miejskiego oraz metodami analizy zagrożeń środowiska. Studenci mają także do wyboru szerokie spektrum ciekawych, dodatkowych aktywności, jak międzynarodowe wymiany studenckie w formie warsztatów czy Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego.

Ideą warsztatów są coroczne spotkania wyróżniających się studentów w Polsce, Holandii, Niemczech, Francji i na Ukrainie. Spotkania, współorganizowane przez studentów, odbywają się naprzemiennie w każdym z krajów i obejmują: wspólne wykłady, warsztaty poświęcone rozwiązywaniu bieżących problemów branży szynowej (case study), wizyty w przedsiębiorstwach produkujących tabor oraz w renomowanych ośrodkach badawczych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Prawo patentowe
 • Materiały ceramiczne i kompozyty
 • Chemia przemysłowa
 • Podstawowe problemy ekologii
 • Elektronika w maszynach i pojazdach
 • Usługi biblioteczno-informacyjne
 • Szkolenie BHP
 • Prawa i obowiązki

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonomii lub Zarządzanie finansami
 • Fizykochemia gazów lub Kinetyka cieczy i gazów
 • Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej lub Podstawy zapisu konstrukcji

SEMESTR 2:

 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Metaloznawstwo z obróbką cieplną
 • Mechanika techniczna I
 • Zagadnienia fizyki współczesnej
 • Grafika komputerowa
 • Inżynieria wspomagania osób niepełnosprawnych
 • Ergonomia w budowie maszyn
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Bezpieczeństwo pracy lub Sztuka autoprezentacji
 • Zarządzanie czasem lub Zarządzanie Small Business'em
 • Etyka w biznesie i dyplomacji lub Socjologia

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów I
 • Mechanika techniczna II
 • Wprowadzenie do informatyki
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Materiały niemetalowe
 • Metaloznawstwo maszyn i pojazdów
 • Środowisko i ekologia
 • Układy elektryczne maszyn i pojazdów
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki
 • Termodynamika lub Podstawy procesów cieplnych

SEMESTR 4:

 • Wytrzymałość materiałów II
 • Maszynoznawstwo
 • Mechanika płynów
 • Napędy hybrydowe
 • Materiały eksploatacyjne
 • Spajanie materiałów
 • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki
 • Podstawy konstrukcji maszyn lub Podstawy projektowania elementów i zespołów maszyn

SEMESTR 5:

 • Techniki informatyczne
 • Napędy hydrauliczne i pneumatyczne
 • Obróbka plastyczna
 • Tribologia
 • Automatyka i robotyka
 • Pomiary wielkości mechanicznych
 • Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy konstrukcji układów napędowych lub Projektowanie zespołów napędowych
 • Ramy i konstrukcje nośne cz. 1
 • Ładunkoznawstwo
 • Budowa pojazdów drogowych
 • Budowa pojazdów samochodowych
 • Teoria silników spalinowych
 • Budowa pojazdów autonomicznych
 • Układy transportowe
 • Transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych
 • Teoria ruchu pojazdów drogowych
 • Podstawy dynamiki samochodów
 • Dynamika mechanizmów korbowych
 • Podstawy dynamiki samochodów autonomicznych

SEMESTR 6:

 • Silniki spalinowe
 • Obróbka skrawaniem
 • Metrologia warsztatowa
 • Praca przejściowa
 • Proseminarium
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Maszynoznawstwo maszyn roboczych
 • Podstawy chłodnictwa
 • Budowa pojazdów szynowych
 • Projektowanie podukładów samochodów
 • Wymiana ciepła i maszyny przepływowe
 • Autonomizacja pojazdów
 • Układy napędowe maszyn roboczych
 • Projektowanie pojazdów specjalizowanych
 • Teoria ruchu pojazdów szynowych
 • Eksploatacja i materiały eksploatacyjne
 • Układy hybrydowe dużej mocy
 • Mechatronika w pojazdach autonomicznych
 • Ciągniki i maszyny mobilne
 • Transport i magazynowanie materiałów sypkich
 • Zaplecze techniczne utrzymania pojazdów
 • Badania techniczne pojazdów
 • Ochrona środowiska
 • Systemy sterowania pojazdami autonomicznymi
 • Mechanika gruntów i ośrodków sypkich
 • Ekoprojektowanie i ekotechnologie
 • Techniki diagnozowania pojazdów
 • Elektronika i elektrotechnika w pojazdach samochodowych
 • Niskoemisyjne układy napędowe
 • Projektowanie podukładów pojazdów autonomicznych

SEMESTR 7:

 • Myślenie i działanie projektowe – Design Thinking
 • Podstawy niezawodności
 • Podstawy inżynierii bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Metodologia konstruowania maszyn roboczych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania nadwozi specjalizowanych
 • Projektowanie pojazdów transportu masowego
 • Diagnostyka, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Badania i sterowanie silników spalinowych
 • Eksploatacja pojazdów autonomicznych
 • Ramy i konstrukcje nośne cz. 2
 • Automatyka, diagnostyka i naprawa pojazdów specjalizowanych
 • Projektowanie procesów i systemów eksploatacji pojazdów
 • Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów
 • Technologia budowy i eksploatacji silników spalinowych
 • Diagnostyka systemów pojazdów autonomicznych
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską 
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych 
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia – MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW. Po 4. semestrze studenci wybierają przedmioty obieralne. Przedmioty obieralne łączone są w tzw. moduł, spośród których studenci mają do wyboru:

 • Hybrydowe systemy napędowe 
 • Maszyny robocze 
 • Pojazdy autonomiczne 
 • Pojazdy samochodowe 
 • Pojazdy specjalizowane 
 • Pojazdy transportu masowego

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Studia obejmują siedem semestrów zajęć. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia inżynierskich absolwent dysponuje wiedzą i warsztatem pracy inżynierskiej stosownym do wymagań rynku pracy, w tym także dobrym opanowaniem technik komputerowych, znajomością jednego języka obcego na poziomie B2, umiejętnością organizacji pracy własnej i kierowania zespołami ludzkimi w wybranym obszarze gospodarki rynkowej. W celu łatwiejszej adaptacji do przyszłej pracy zawodowej podkreślono kształcenie umiejętności praktycznego wykonywania działań inżynierskich, a zwłaszcza wykorzystywania technik komputerowych w różnych obszarach działalności projektowej i eksploatacyjnej oraz w realizacji procesów obsługowo-naprawczych, wytwórczych i badawczych występujących w różnych zawodach. Absolwent zdobywając tytuł inżyniera może znaleźć zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych, w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych, a także do pracy na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca. Dla absolwentów kierunków możliwa jest również praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii (systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła. Możliwe jest również rozpoczęcie kariery jako pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D, a także projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego.

 • Hybrydowe systemy napędowe 

Studenci modułu hybrydowe systemy napędowe kształcą się w zakresie: silników spalinowych, badania i sterowania silników spalinowych, ich technologii budowy i eksploatacji, napędów hybrydowych, niskoemisyjnych układów napędowych, konstrukcji układów napędowych, silników i siłowni dużej mocy, wymiany ciepła i maszyn przepływowych, dynamiki mechanizmów korbowych oraz ochrony środowiska. 
Absolwenci tego modułu posiadają umiejętności projektowania i stosowania układów napędowych (konwencjonalnych i hybrydowych), diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, oceny oddziaływania układów napędowych na środowisko w tym prowadzenia badań emisji składników szkodliwych spalin, organizowania i prowadzenia badań w zakresie sterowania silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi układami napędowymi, oceny projektowanych i eksploatowanych układów napędowych wraz z analizą przepływu energii w systemie napędowym. Nabyte kwalifikacje są wykorzystywane w środkach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach samochodowych na terenie województwa wielkopolskiego (m.in. grupa Volkswagen (Audi, Porsche, Skoda), Mercedes, Opel, Honda, Renault), w centrach serwisowo-diagnostycznych (np. John Deer), w działach kierowniczych producentów pojazdów (m.in. VW, Solaris Bus & Coach, MPK), bazach spedycyjnych (m.in. Raben, Schenker), biurach Strona 23 konstrukcyjnych (m.in. FEV) oraz w urzędach prawodawstwa i legislacji (m.in. Rzeczoznawcy, Urząd Miasta).

 • Maszyny robocze 

Studenci wybierający moduł Maszyny robocze kształcą się w zakresie projektowania, analizy oraz obsługi maszyn do robót ziemnych, drogowych, jak również maszyn rolniczych. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie badań symulacyjnych (MES, DEM), pracy w środowiskach CAD oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn roboczych. Istotnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są liczne wizyty studyjne i zajęcia praktyczne w siedzibach wiodących producentów maszyn budowlanych i rolniczych z całej Polski. 
Absolwenci potrafią zaprojektować, dokonać analizy oraz przeprowadzić badania konstrukcji maszyn wykorzystywanych do prac ziemnych i drogowych. Posiadają również kwalifikacje do sprzedaży, obsługi oraz serwisu maszyn ciężkich z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych oraz diagnostycznych.

 • Pojazdy autonomiczne 

Studenci modułu Pojazdy autonomiczne kształcą się w zakresie: budowy i eksploatacji pojazdów autonomicznych, teorii ruchu samochodu, systemów sterowania i autonomizacji pojazdów, mechatroniki w pojazdach autonomicznych, projektowania układów pojazdów autonomicznych oraz diagnostyki systemów pojazdów autonomicznych. 
Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów autonomicznych. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w zakresie eksploatacji pojazdów autonomicznych (np. w autoryzowanych stacjach obsługi, zakładach transportu publicznego, w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa, w firmach ubezpieczeniowych) oraz w pracy w biurach konstrukcyjnych i firmach szkoleniowych.

 • Pojazdy samochodowe 

Studenci modułu Pojazdy samochodowe kształcą się w zakresie: budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, teorii ruchu samochodu, projektowania układów samochodów z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, elektroniki i elektrotechniki w pojazdach samochodowych, badań technicznych pojazdów oraz diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. 
Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów samochodowych, a mogą uzyskać dodatkowe wykształcenie w ramach kursu diagnosty samochodowego lub Studium podyplomowego podstaw rzeczoznawstwa w technice samochodowej. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych (np. w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów osobowych i ciężarowych, zakładach transportu publicznego, w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa, w firmach ubezpieczeniowych) oraz w pracy w biurach konstrukcyjnych i firmach szkoleniowych.

 • Pojazdy specjalizowane 

Studenci modułu Pojazdy specjalizowane kształcą się w zakresie: podstaw chłodnictwa, ładunkoznawstwa, transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych i sypkich, komputerowego projektowania pojazdów i nadwozi specjalizowanych w różnych systemach CAD/CAE oraz podstaw automatyki, diagnostyka i napraw pojazdów specjalizowanych. 
Absolwenci posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu projektowania, eksploatacji i diagnostyki i napraw pojazdów specjalizowanych. Nabyte umiejętności mogą wykorzystać w pracy w firmach projektujących i obsługujących pojazdy specjalizowane ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów do przewozu artykułów szybkopsujących się.

 • Pojazdy transportu masowego 

Moduł kształcenia Pojazdy transportu masowego powstał z myślą o kształceniu inżynierów z zakresu projektowania i konstrukcji pojazdów szynowych oraz pojazdów drogowych (autobusy i trolejbusy), a także pojazdów transportu kombinowanego (specjalistycznych wagonów i naczep drogowych). Główny nacisk położony jest na projektowanie i konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAE, a także na modelowanie (systemy MBS) i badanie pojazdów oraz ich elementów na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji. Studenci mogą zapoznać się również z problematyką teorii ruchu i dynamiki pojazdów, technikami diagnozowania oraz metodami wnioskowania o stanie technicznym pojazdów, technikami naprawczymi pojazdów i ich podzespołów, bezpieczeństwem systemów i oceną ryzyka zagrożeń, wykorzystaniem pojazdów w systemach transportu kombinowanego i miejskiego oraz metodami analizy zagrożeń środowiska. Studenci mają także do wyboru szerokie spektrum ciekawych, dodatkowych aktywności, jak międzynarodowe wymiany studenckie w formie warsztatów czy Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego. Ideą warsztatów są coroczne spotkania wyróżniających się studentów w Polsce, Holandii, Niemczech, Francji i na Ukrainie. Spotkania, współorganizowane przez studentów, odbywają się naprzemiennie w każdym z krajów i obejmują: wspólne wykłady, warsztaty poświęcone rozwiązywaniu bieżących problemów branży szynowej (case study), wizyty w przedsiębiorstwach produkujących tabor oraz w renomowanych ośrodkach badawczych.

Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                      

 • Hybrydowe systemy napędowe
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy chłodnicze
 • Pojazdy samochodowe
 • Pojazdy szynowe
 • Product Engineering (studia w języku angielskim)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:            

 • zainteresowanie twórczą pracą w technice
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

 

 • Hybrydowe systemy napędowe

Studenci specjalności Hybrydowe systemy napędowe na drugim stopniu kształcą się w zakresie: układów napędów hybrydowych w tym także doładowania silników spalinowych, problematyki hydrodynamicznego smarowania i łożyskowania, diagnostyki napędów alternatywnych, zarządzania energią takich napędów, metodyki badań emisyjnych napędów hybrydowych, pokładowych systemów diagnostycznych, nanomateriałów w budowie spalinowych oraz w zakresie prac modelowych i symulacyjnych: układów napędowych konwencjonalnych i hybrydowych, a także wybranych metod obliczania układów silników spalinowych.

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętność rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie: projektowania i eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, organizacji i prowadzenia badań w zakresie oddziaływania układów napędowych na środowisko w tym prowadzenia badań emisji składników szkodliwych spalin oraz analiz energetycznych napędów hybrydowych w ramach transferu energii, prowadzenia badań w zakresie modelowania i symulacji dotyczących sterowania silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi układami napędowymi, oceny projektowanych i eksploatowanych układów silników spalinowych i napędów.

Studenci uczestniczą w cyklicznych wyjazdach na targi motoryzacyjne (np. Genewa) lub do innych centrów motoryzacyjnych (np. Muzeum BMW w Monachium). Nabyte kwalifikacje są wykorzystywane podczas projektowania, eksploatacji i oceny wykorzystania układów napędowych w środkach transportu drogowego (osobowego oraz ciężarowego), kolejowego, a także morskiego.

 • Maszyny robocze

Studenci wybierający specjalność Maszyny robocze kształcą się w zakresie obsługi, naprawy oraz certyfikacji maszyn zgodnie z obowiązującymi normami, która pozwala na wprowadzenie urządzenia lub maszyny do sprzedaży. Istotnym elementem kształcenia jest zapoznanie studentów z metodą projektowania maszyn roboczych uwzględniającą podstawowe etapy cyklu życia obiektu technicznego. Studenci w ramach realizacji prac dyplomowych mają możliwość rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i technologicznych we współpracy z firmami produkującymi nowoczesne maszyny robocze.

Absolwenci posiadają wiedzę związaną z oceną aktualnego stanu technicznego maszyny roboczej, możliwymi modyfikacjami pozwalającymi na usprawnienie konstrukcji i funkcjonowania obiektów technicznych z grupy maszyny robocze i rolnicze.

 • Pojazdy chłodnicze

Studenci wybierający tę specjalność zdobywają wiedzę o surowcach przetwarzanych przez przemysł spożywczy oraz poznają procesy przetwórcze (mechaniczne, cieplne, chłodnicze i chemiczne). Zapoznają się ze sposobami pakowania oraz przechowywania żywności. Poznają systemy zapewniania bezpieczeństwa konsumentom żywności np. system HACCP. Wiele procesów przetwórczych, a także przechowalniczych realizowanych jest w obniżonych temperaturach, dlatego tak ważna jest wiedza z zakresu chłodnictwa. W trakcie zajęć studenci poznają budowę urządzeń chłodniczych: sprężarkowych, absorpcyjnych i strumieniowych oraz zasady bilansowania obiektów chłodniczych.

Oprócz zajęć teoretycznych oferujemy studentom zajęcia laboratoryjne, projektowe, praktyczne w zakładach produkcyjnych, staże oraz praktyki zawodowe. Istnieje możliwość uczestnictwa w pracach badawczych realizowanych w Zakładzie Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności. Podczas studiów uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wymienionych powyżej zagadnień, dodatkowo doskonalą się w obsłudze oprogramowania usprawniającego prace projektowe i badawcze. Dla studentów tej specjalności przewidujemy realizację z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON z Warszawy kursu przygotowawczego i egzaminu na uprawnienia F-gazowe, upoważniające do wykonywania prac na terenie Unii Europejskiej, przy urządzeniach i instalacjach chłodniczych napełnionych substancjami kontrolowanymi (większość stosowanych aktualnie czynników chłodniczych z wyłączeniem amoniaku i dwutlenku węgla).

Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach projektujących i wykonujących maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i przemysłów pokrewnych (chemicznego, farmaceutycznego), w zakładach wytwarzających żywność, w firmach serwisujących zakłady spożywcze, w zakładach projektujących i budujących obiekty i urządzenia chłodnicze oraz klimatyzacyjne, w serwisach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Należy zaznaczyć, że firmy o takich profilach działalności znajdują się na terenie całego kraju nawet w niewielkich miejscowościach np. Kotlin, Pudliszki.

 • Pojazdy samochodowe

Studenci specjalności Pojazdy samochodowe na studiach drugiego stopnia, kształcą się w zakresie metod badań symulacyjnych i eksperymentalnych pojazdów samochodowych (symulacyjne badania ruchu pojazdów oraz badania, diagnostyka pojazdów), nowoczesnych elektronicznych systemów sterowania stosowanych we współczesnych pojazdach (np. systemy bezpieczeństwa i komfortu, systemy sterowania w pojazdach samochodowych. Zdobywają również rozszerzoną wiedzę dotyczącą eksploatacji pojazdów samochodowych – modelowania i symulacji procesów eksploatacyjnych oraz niezawodności pojazdów. Studenci zapoznają się z projektowaniem i wytwarzaniem pojazdów, a także poszerzą wiedzę odnośnie ekonomii, organizacji i zarządzania.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą wykorzystywać nabyte kwalifikacje m.in. w obszarach pracy dla konstruktorów (biura konstrukcyjne producentów pojazdów (np. Man, Solaris, Volkswagen), biurach konstrukcyjnych producentów nadwozi i przyczep (np. Wielton), biurach konstrukcyjnych firm międzynarodowych (np. TRW Automotive, Wabco, Delphi), pracy w eksploatacji (w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów osobowych i ciężarowych – handel, obsługa, diagnostyka, naprawy, stacjach kontroli pojazdów, w zakładach transportu publicznego, w firmach zajmujących się rzeczoznawstwem, doradztwem, ubezpieczeniem, w administracji państwowej), w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej (firmy szkoleniowe, średnie i zawodowe szkoły samochodowe, na uczelni, w ośrodkach naukowo-badawczych, np. Sieć Badawcza Łukasiewicz). Absolwenci mogą uzyskać dodatkowe wykształcenie np. kurs diagnosty samochodowego czy szkolenia producentów części i ich dystrybutorów.

 • Pojazdy szynowe

Pojazdy szynowe, zarówno kolejowe, jak i tramwajowe wspólnie z pojazdami drogowymi oraz samolotami, bezpośrednio wpływają na zapewnienie właściwego działania systemu transportowego i gospodarczego każdego kraju. W odniesieniu do pozostałych pojazdów czy samolotów, pojazdy szynowe cechuje najmniejszy negatywny wpływ oddziaływania na środowisko naturalne. Koleje dużych prędkości skutecznie konkurują z transportem lotniczym oraz drogowym. Transport szynowy jest podstawową gałęzią w codziennym funkcjonowaniu.

Prowadzona polityka Unii Europejskiej oraz Polski wspiera transport ekologiczny, a zwłaszcza miejski transport szynowy. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku, jako pierwsi w Polsce oferujemy specjalność Pojazdy szynowe na studiach II stopnia. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę ogólną i szczegółową na temat nowoczesnych pojazdów szynowych. Główny nacisk położony jest na projektowanie i konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAE, a także na modelowanie i badanie pojazdów oraz ich elementów na wszystkich etapach cyklu życia. Studenci zapoznają się z układami biegowymi nowoczesnych pojazdów szynowych, jak również technikami wytwarzania i diagnozowania pojazdów i ich elementów. Zdobędą również wiedzę w zakresie analiz RAMS pojazdów szynowych, wykorzystania pojazdów w systemach transportu kombinowanego i miejskiego oraz poznają najnowsze trendy związane z wzornictwem przemysłowym nowoczesnych pojazdów szynowych.

Położenie Politechniki Poznańskiej w pobliżu ośrodków przemysłowych i badawczych działających w branży transportu szynowego oraz ścisła współpraca z przedsiębiorstwami, umożliwi studentom podjęcie pracy jeszcze w trakcie procesu kształcenia. Na specjalności Pojazdy szynowe gwarantowany jest cykl staży lub praktyk zawodowych u renomowanych producentów taboru, a także przewoźników miejskich i kolejowych. W programie interdyscyplinarnej specjalności położono szczególny nacisk na praktyczny aspekt zdobywanej wiedzy. W ramach specjalności prowadzone są prace dyplomowe związane z konstrukcją, diagnostyką i eksploatacją pojazdów szynowych. Powszechny jest praktyczny charakter tych prac, które najczęściej związane są bezpośrednio z rzeczywistym obiektem badań. Odpowiadają one zazwyczaj na konkretne potrzeby przemysłu. Pierwszeństwo w wyborze tematu ma przeważnie dyplomant, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi i perspektywami przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego stosowania analitycznych i eksperymentalnych metod badawczych na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i użytkowania pojazdów szynowych. Domeną absolwenta jest wszechstronne przygotowanie do projektowania pojazdów i ich elementów oraz wykonania badań prototypowych i eksploatacyjnych opracowanych konstrukcji tak metodami numerycznymi, jak i eksperymentalnymi.

 • Product Engineering

Specjalność Product Engineering (Inżynieria produktu) jest wykładana na studiach drugiego stopnia w języku angielskim. Studenci tej specjalności kształcą się w zakresie zagadnień związanych z wieloaspektowym kształtowaniem i ewaluacją cyklu życia obiektów technicznych (np. maszyn i pojazdów), w tym w zakresie: materiałów inżynierskich i inżynierii powierzchni, mechaniki i wytrzymałości konstrukcji, mechaniki płynów i termodynamiki, modelowania systemów mechanicznych, technologii budowy maszyn, CAD, jak również marketingu, inżynierii jakości i usług, ekotechnologii, zarządzania cyklem życia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych oraz ekoprojektowania.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani nie tylko do twórczego, wieloaspektowego kształtowania cykli życia obiektów technicznych, ale również do oceny interakcji tych cykli życia z otaczającym światem w szerszej perspektywie. Posiadają umiejętności projektowania i oceny różnorodnych aspektów cykli życia obiektów technicznych, projektowania technologii, procesów i operacji technologicznych, doboru materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagających, z uwzględnieniem wymagań w zakresie przyjazności środowiskowej, marketingu i uwarunkowań społecznych. Nabyte kwalifikacje są wykorzystywane w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem branży automotive. Dodatkową korzyścią jest praca w interdyscyplinarnym, wielonarodowym i wielokulturowym zespole studenckim oraz codzienny intensywny kontakt z językiem angielskim, zwłaszcza w zastosowaniach technicznych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Mechanika analityczna
 • Matematyka stosowana i metody matematyczne
 • Aspekty fizyki XXI wieku
 • Termodynamika techniczna
 • Języki programowania
 • Inżynieria powierzchni
 • Dobór materiałów na elementy konstrukcyjne
 • Wytrzymałość konstrukcji mechanicznych
 • Zarządzanie procesami projektowymi
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Opakowania
 • Projektowanie nadwozi pojazdów chłodniczych
 • Biochemiczne aspekty przewozu żywności
 • Magazyny specjalne

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Technologie robót ziemnych i drogowych
 • Podstawy eksploatacji maszyn roboczych
 • Robotyka w technice

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Układy biegowe pojazdów szynowych
 • Podstawy dynamiki pojazdów
 • Metody i wnioskowanie w diagnostyce pojazdów
 • Techniki wytwarzania pojazdów szynowych
 • Normy i rozporządzenia dla pojazdów szynowych

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Homologacja pojazdów samochodowych
 • Budowa nadwozi
 • Wyposażenie nadwozi samochodów
 • Zarządzanie projektem konstrukcyjnym
 • Projektowanie nadwozi samochodów

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Układy napędów hybrydowych
 • Diagnostyka napędów alternatywnych
 • Zarządzanie energią w napędach

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Ecological evaluation tools - Narzędzia oceny ekologicznej
 • Ecotechnologies - Ekotechnologie
 • Marketing - Marketing
 • Foundations of innovatity - Podstawy innowacyjności

SEMESTR 2:

 • Zarządzanie jakością
 • Mechanika płynów
 • Modelowanie układów mechanicznych
 • Zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania
 • Technologia maszyn
 • Paliwa i smary

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Chłodnictwo w przechowalnictwie i transporcie
 • Pojazdy do transportu towarów specjalnych
 • Materiały i technologie w produkcji i obrocie żywnością
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Ochrona środowiska
 • Metodologia konstruowania maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Podstawy systemów drogowych i komunalnych
 • Praca przejściowa
 • Systemy mechatroniczne w maszynach roboczych
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Analizy wytrzymałościowe pojazdów szynowych
 • Eksperymentalne metody badania pojazdów
 • Symulacyjne analizy dynamiki pojazdów szynowych
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Bezpieczeństwo bierne pojazdów
 • Obliczenia komputerowe w projektowaniu nadwozi
 • Materiały i technologie w wytwarzaniu nadwozi samochodów
 • Eksperymentalne badania pojazdów
 • Samochody elektryczne
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Doładowanie silników spalinowych
 • Problemy hydrodynamicznego smarowania i łożyska
 • Metodyka badań emisyjnych napędów hybrydowych
 • Zarządzanie energią w napędach
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Services engineering - Inżynieria usług
 • Intellectual property and customer protection - Własność intelektualna i ochrona klienta
 • Life cycle management - Zarządzanie cyklem życia
 • Ecodesign – Ekoprojektowanie
 • Interim paper - Praca przejściowa
 • Proseminar - Proseminarium

SEMESTR 3:

 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Ergonomia a bezpieczeństwo

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie finansami lub Zarządzanie Small Business'em

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Łańcuchy dostaw żywności
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Inżynieria odnowy pojazdów chłodniczych
 • Alternatywne metody transportu chłodniczego
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Normy techn. i prawne w budowie, eksploatacji i obrocie maszynami roboczymi
 • Metodologia konstruowania maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Jakość w projektowaniu maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Badania i atestacja maszyn roboczych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Analizy RAMS pojazdów szynowych
 • Drgania i hałas w transporcie szynowym
 • Wzornictwo przemysłowe w projektowaniu pojazdów
 • Pojazdy i systemy transportu kombinowanego
 • Pojazdy i systemy szynowego transportu miejskiego
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Kształtowanie trwałości i niezawodności pojazdów
 • Symulacyjne badania dynamiki pojazdów
 • Systemy sterowania w pojazdach samochodowych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Modelowanie i symulacja procesów silnikowych
 • Pokładowe systemy diagnostyczne
 • Wybrane metody obliczania układów silników spalinowych
 • Nanomateriały w budowie silników spalinowych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Modern management systems - Współczesne systemy zarządzania
 • Project management - Zarządzanie projektami
 • Life cycle costing - Rachunek kosztów cyklu życia
 • Corporate culture and communication - Kultura organizacyjna i komunikacyjna
 • Preparation for research (diploma thesis) - Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Diploma seminar - Seminarium dyplomowe
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Hybrydowe systemy napędowe
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy chłodnicze
 • Pojazdy samochodowe
 • Pojazdy szynowe


PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie twórczą pracą w technice
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

 

 • Hybrydowe systemy napędowe 

Studenci specjalności Hybrydowe systemy napędowe na drugim stopniu kształcą się w zakresie: układów napędów hybrydowych w tym także doładowania silników spalinowych, problematyki hydrodynamicznego smarowania i łożyskowania, diagnostyki napędów alternatywnych, zarządzania energią takich napędów, metodyki badań emisyjnych napędów hybrydowych, pokładowych systemów diagnostycznych, nanomateriałów w budowie spalinowych oraz w zakresie prac modelowych i symulacyjnych: układów napędowych konwencjonalnych i hybrydowych, a także wybranych metod obliczania układów silników spalinowych.
Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętność rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie: projektowania i eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, organizacji i prowadzenia badań w zakresie oddziaływania układów napędowych na środowisko w tym prowadzenia badań emisji składników szkodliwych spalin oraz analiz energetycznych napędów hybrydowych w ramach transferu energii, prowadzenia badań w zakresie modelowania i symulacji dotyczących sterowania silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi układami napędowymi, oceny projektowanych i eksploatowanych układów silników spalinowych i napędów. Studenci uczestniczą w cyklicznych wyjazdach na targi motoryzacyjne (np. Genewa) lub do innych centrów motoryzacyjnych (np. Muzeum BMW w Monachium). Nabyte kwalifikacje są wykorzystywane podczas projektowania, eksploatacji i oceny wykorzystania układów napędowych w środkach transportu drogowego (osobowego oraz ciężarowego), kolejowego, a także morskiego.
 

 • Maszyny robocze 

Studenci wybierający specjalność Maszyny robocze kształcą się w zakresie obsługi, naprawy oraz certyfikacji maszyn zgodnie z obowiązującymi normami, która pozwala na wprowadzenie urządzenia lub maszyny do sprzedaży. Istotnym elementem kształcenia jest zapoznanie studentów z metodą projektowania maszyn roboczych uwzględniającą podstawowe etapy cyklu życia obiektu technicznego. Studenci w ramach realizacji prac dyplomowych mają możliwość rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i technologicznych we współpracy z firmami produkującymi nowoczesne maszyny robocze. 
Absolwenci posiadają wiedzę związaną z oceną aktualnego stanu technicznego maszyny roboczej, możliwymi modyfikacjami pozwalającymi na usprawnienie konstrukcji i funkcjonowania obiektów technicznych z grupy maszyny robocze i rolnicze.

 • Pojazdy chłodnicze 

Studenci wybierający tę specjalność zdobywają wiedzę o surowcach przetwarzanych przez przemysł spożywczy oraz poznają procesy przetwórcze (mechaniczne, cieplne, chłodnicze i chemiczne). Zapoznają się ze sposobami pakowania oraz przechowywania żywności. Poznają systemy zapewniania bezpieczeństwa konsumentom żywności np. system HACCP. Wiele procesów przetwórczych, a także przechowalniczych realizowanych jest w obniżonych temperaturach, dlatego tak ważna jest wiedza z zakresu chłodnictwa. W trakcie zajęć studenci poznają budowę urządzeń chłodniczych: sprężarkowych, absorpcyjnych i strumieniowych oraz zasady bilansowania obiektów chłodniczych. Oprócz zajęć teoretycznych oferujemy studentom zajęcia laboratoryjne, projektowe, praktyczne w zakładach produkcyjnych, staże oraz praktyki zawodowe. Istnieje możliwość uczestnictwa w pracach badawczych realizowanych w Zakładzie Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności. Podczas studiów uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wymienionych powyżej zagadnień, dodatkowo doskonalą się w obsłudze oprogramowania usprawniającego prace projektowe i badawcze. Dla studentów tej specjalności przewidujemy realizację z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON z Warszawy kursu przygotowawczego i egzaminu na uprawnienia F-gazowe, upoważniające do wykonywania prac na terenie Unii Europejskiej, przy urządzeniach i instalacjach chłodniczych napełnionych substancjami kontrolowanymi (większość stosowanych aktualnie czynników chłodniczych z wyłączeniem amoniaku i dwutlenku węgla).
Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach projektujących i wykonujących maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i przemysłów pokrewnych (chemicznego, farmaceutycznego), w zakładach wytwarzających żywność, w firmach serwisujących zakłady spożywcze, w zakładach projektujących i budujących obiekty i urządzenia chłodnicze oraz klimatyzacyjne, w serwisach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Należy zaznaczyć, że firmy o takich profilach działalności znajdują się na terenie całego kraju nawet w niewielkich miejscowościach np. Kotlin, Pudliszki.

 • Pojazdy samochodowe 

Studenci specjalności Pojazdy samochodowe na studiach drugiego stopnia, kształcą się w zakresie metod badań symulacyjnych i eksperymentalnych pojazdów samochodowych (symulacyjne badania ruchu pojazdów oraz badania, diagnostyka pojazdów), nowoczesnych elektronicznych systemów sterowania stosowanych we współczesnych pojazdach (np. systemy bezpieczeństwa i komfortu, systemy sterowania w pojazdach samochodowych. Zdobywają również rozszerzoną wiedzę dotyczącą eksploatacji pojazdów samochodowych – modelowania i symulacji procesów eksploatacyjnych oraz niezawodności pojazdów. Studenci zapoznają się z projektowaniem i wytwarzaniem pojazdów, a także poszerzą wiedzę odnośnie ekonomii, organizacji i zarządzania. 
Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą wykorzystywać nabyte kwalifikacje m.in. w obszarach pracy dla konstruktorów (biura konstrukcyjne producentów pojazdów (np. Man, Solaris, Volkswagen), biurach konstrukcyjnych producentów nadwozi i przyczep (np. Wielton), biurach konstrukcyjnych firm międzynarodowych (np. TRW Automotive, Wabco, Delphi), pracy w eksploatacji (w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów osobowych i ciężarowych – handel, obsługa, diagnostyka, naprawy, stacjach kontroli pojazdów, w zakładach transportu publicznego, w firmach zajmujących się rzeczoznawstwem, doradztwem, ubezpieczeniem, w administracji państwowej), w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej (firmy szkoleniowe, średnie i zawodowe szkoły samochodowe, na uczelni, w ośrodkach naukowo-badawczych, np. Sieć Badawcza Łukasiewicz). Absolwenci mogą uzyskać dodatkowe wykształcenie np. kurs diagnosty samochodowego czy szkolenia producentów części i ich dystrybutorów.

 • Pojazdy szynowe 

Pojazdy szynowe, zarówno kolejowe, jak i tramwajowe wspólnie z pojazdami drogowymi oraz samolotami, bezpośrednio wpływają na zapewnienie właściwego działania systemu transportowego i gospodarczego każdego kraju. W odniesieniu do pozostałych pojazdów czy samolotów, pojazdy szynowe cechuje najmniejszy negatywny wpływ oddziaływania na środowisko naturalne. Koleje dużych prędkości skutecznie konkurują z transportem lotniczym oraz drogowym. Transport szynowy jest podstawową gałęzią w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzona polityka Unii Europejskiej oraz Polski wspiera transport ekologiczny, a zwłaszcza miejski transport szynowy. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku, jako pierwsi w Polsce oferujemy specjalność Pojazdy szynowe na studiach II stopnia. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę ogólną i szczegółową na temat nowoczesnych pojazdów szynowych. Główny nacisk położony jest na projektowanie i konstruowanie pojazdów z wykorzystaniem narzędzi CAD/CAE, a także na modelowanie i badanie pojazdów oraz ich elementów na wszystkich etapach cyklu życia. Studenci zapoznają się z układami biegowymi nowoczesnych pojazdów szynowych, jak również technikami wytwarzania i diagnozowania pojazdów i ich elementów. Zdobędą również wiedzę w zakresie analiz RAMS pojazdów szynowych, wykorzystania pojazdów w systemach transportu kombinowanego i miejskiego oraz poznają najnowsze trendy związane z wzornictwem przemysłowym nowoczesnych pojazdów szynowych. Położenie Politechniki Poznańskiej w pobliżu ośrodków przemysłowych i badawczych działających w branży transportu szynowego oraz ścisła współpraca z przedsiębiorstwami, umożliwi studentom podjęcie pracy jeszcze w trakcie procesu kształcenia. Na specjalności Pojazdy szynowe gwarantowany jest cykl staży lub praktyk zawodowych u renomowanych producentów taboru, a także przewoźników miejskich i kolejowych. W programie interdyscyplinarnej specjalności położono szczególny nacisk na praktyczny aspekt zdobywanej wiedzy. W ramach specjalności prowadzone są prace dyplomowe związane z konstrukcją, diagnostyką i eksploatacją pojazdów szynowych. Powszechny jest praktyczny charakter tych prac, które najczęściej związane są bezpośrednio z rzeczywistym obiektem badań. Odpowiadają one zazwyczaj na konkretne potrzeby przemysłu. Pierwszeństwo w wyborze tematu ma przeważnie dyplomant, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi i perspektywami przyszłej pracy zawodowej. 
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego stosowania analitycznych i eksperymentalnych metod badawczych na etapie projektowania, konstruowania, wytwarzania i użytkowania pojazdów szynowych. Domeną absolwenta jest wszechstronne przygotowanie do projektowania pojazdów i ich elementów oraz wykonania badań prototypowych i eksploatacyjnych opracowanych konstrukcji tak metodami numerycznymi, jak i eksperymentalnymi.

Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Inżynieria Lądowa i Transport w zakresie: badania i sterowania silników spalinowych, technologii budowy i eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń, niskoemisyjnych układów napędowych, konstrukcji układów napędowych, wymiany ciepła i maszyn przepływowych, ochrony środowiska, obsługi i napraw pojazdów i maszyn zgodnie z obowiązującymi normami oraz ich certyfikacji, systemów sterowania i autonomizacji pojazdów, mechatroniki w pojazdach i maszynach, teorii ruchu pojazdów, projektowania układów pojazdów z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, elektroniki i elektrotechniki w pojazdach, badań technicznych pojazdów oraz diagnostyki, transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych i sypkich.

Studenci Wydziału Inżynieria Lądowa i Transport mają możliwość realizacji praktyk zawodowych m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak: ArjoHuntleigh, Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., Decora S.A., Famot Pleszew, Faurecia Gorzów S.A., Kazimieruk, Kimball Electronics, MAHLE Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Modertrans, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, SAPA Aluminium, Solaris Bus&Coach Sp. z o.o., Thule Sp. z o.o., Volkswagen Poznań.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych, w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu. Będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych, a także do pracy na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds. eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca serwisowy, rzeczoznawca. Możliwe jest również rozpoczęcie kariery jako pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D, a także projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego.