Sztuczna Inteligencja / Artificial Intelligence

Poznaj fascynujący świat sztucznej inteligencji na pierwszych w Polsce studiach inżynierskich i magisterskich poświęconych tej dziedzinie!

Studia na obu stopniach prowadzone są wyłącznie w języku angielskim!

SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) jest działem informatyki skupionym wokół rozwoju technologii, które inspirowane są sposobem wykorzystania przez ludzi ich systemu nerwowego i ciał po to, by odczuwać, uczyć się, wnioskować oraz podejmować decyzje. W kategoriach sztucznej inteligencji interpretuje się wszystkie działania zmierzające do tworzenia modeli zachowań inteligentnych oraz uczynienia maszyn inteligentnymi. Inteligencję należy przy tym rozumieć jako przymiot pozwalający na odpowiednie funkcjonowanie w swoim środowisku przy wzięciu pod uwagę bodźców przeszłych i teraźniejszych, ale też przy próbie dalekowzrocznego przewidywania tego, co może wydarzyć się w przyszłości. Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej jest wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji.

Kierunek SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE pierwszego stopnia (studia inżynierski) oferuje przedmioty, które już na pierwszych latach uczą studentów technologii dotyczących kluczowych zagadnień informatyki ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji oraz umiejętności praktycznych w zakresie: algorytmiki, uczenia maszynowego i sieci neuronowych, analizy i eksploracji danych, wnioskowania indukcyjnego, pozyskiwania i przetwarzania informacji, rozpoznawania obrazów i przetwarzania języka naturalnych, technik optymalizacji oraz analizy decyzji, a także wykorzystania AI w robotyce.

Kierunek SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE drugiego stopnia (studia magisterskie) oferuje szereg nowych przedmiotów dziedzinowych, które wprowadzą studentów w zaawansowane techniki i narzędzia sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz analizy danych. Studenci nabędą szczegółową wiedzę z zakresu m.in. maszynowej percepcji, syntezy programów, statystyki wielowymiarowej, inteligentnej optymalizacji, teorii uczenia maszynowego, eksploracji procesów, optymalizacji wielokryterialnej, przetwarzania języka naturalnego, automatyzacji procesu uczenia, narzędzi uczenia maszynowego, redukcji wymiarowości, ekstrakcji wiedzy, grafów w uczeniu maszynowym, metod teorii informacji, programowaniu ograniczeń, kwantowego uczenia maszynowego, a także licznych zastosowań metod sztucznej inteligencji, np. w e-handlu, grach, aplikacjach mobilnych, informatyce biomedycznej czy kryptografii.

Taki profil kształcenia służy zdobywaniu przez studentów pogłębionej wiedzy w zakresie AI, jednocześnie w pełni odpowiadając zakresowi badań prowadzonych przez szeroki zespół naukowców zatrudnionych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (Common European Framework)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą kluczowych zagadnień informatyki z zakresu sztucznej inteligencji oraz umiejętności praktyczne w zakresie: algorytmiki, uczenia maszynowego i sieci neuronowych, analizy i eksploracji danych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, technik optymalizacji i analizy decyzji, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w robotyce. Ponadto, studia inżynierskie przygotują studenta do zgodnego z zasadami sztuki projektowania, programowania z użyciem popularnych języków programowania, użytkowania systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych oraz szerokiego spektrum systemów informatycznych. Absolwent posiada kwalifikacje, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych dostosowanych do konkretnych zadań  i zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.

Przyjęte efekty kształcenia, jako element koncepcji kształcenia są kompletne z punktu widzenia charakterystyk drugiego stopnia, w szczególności charakterystyk właściwych dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i charakterystyk dla kwalifikacji obejmujących kompetencje inżynierskie zdefiniowanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji (poziomy 6) oraz body of knowledge zdefiniowanego w standardach: ACM / IEEE Computer Engineering Curricula 2016, European Competence Curricula Development Guidelines Synthesis Report – ICT Curricula in Higher Education in Europe oraz Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2015, Brussels, Belgium.

Efekty kształcenia uwzględniają również zdobywanie przez studenta pogłębionej wiedzy, umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych zarówno w działalności badawczej jak i na rynku pracy. Stosowane metody kształcenia przygotowują studentów do prowadzenia badań, a tym samym do podjęcia studiów drugiego i następnie trzeciego stopnia. W ukształtowaniu tych umiejętności istotny udział mają przedmioty z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, technik optymalizacji, eksploracji danych, badań operacyjnych, analizy decyzji, przetwarzania informacji, języka naturalnego i masywnych danych, głębokiego uczenia oraz uczenia ze wzmocnieniem. Przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i/lub udziałowi w tych badaniach służą też zajęcia prowadzone w ramach pracowni problemowych oraz pracowni inżynierskiej, a także innych przedmiotów związanych z działalnością naukową pracowników Instytutu. Celom tym służy również proces przygotowywania prac dyplomowych, których tematy często wiążą się z realizowanymi w IIn badaniami naukowymi. Natomiast w trakcie realizacji zespołowej pracy inżynierskiej absolwent zdobywa kompetencje z zakresu prowadzenia projektu informatycznego oraz pracy w zespole (case studies realizowane grupowo), niezwykle istotne z punktu widzenia oczekiwań przyszłych pracodawców.

Studia inżynierskie przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej. Program studiów pierwszego stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie standardu B2 i językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. W trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami w języku angielskim oraz dalszego samodzielnego studiowania – absolwenci są przygotowani do uczenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • znajomość podstaw sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
 • ukończone studia inżynierskie w pokrewnym zakresie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (Common European Framework)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier

Sztuczna inteligencja (SI) jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem informatyki, który będzie miał ogromny wpływ na praktycznie wszystkie dziedziny życia. Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju technik SI, wynikającego z dostępu do dużych wolumenów danych, wielkiej mocy obliczeniowej oraz wykładniczego postępu badań naukowych. Przewiduje się, że sztuczna inteligencja doprowadzi w ciągu najbliższych dekad do jeszcze większych zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych, a zastosowanie nowych technologii będzie krytycznym czynnikiem przeżycia lub uzyskania przewagi dla wielu obszarów gospodarki i znacznie zaważy na tempie wzrostu gospodarczego poszczególnych państw.

W odpowiedzi na rosnącą rolę SI oraz ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny, utworzyliśmy nowy kierunek magisterski II stopnia w języku angielskim SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Kierunek jest równocześnie naturalną kontynuacją kierunku I stopnia o tej samej nazwie. Nowo powstający kierunek będzie obejmował, obok przedmiotów o charakterze praktycznym, szereg przedmiotów badawczych, pozwalających studentom zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie. Absolwenci kierunku będą doskonale przygotowani do twórczego stosowania najnowszych metod SI w obszarze badawczo-rozwojowym (B+R), w badaniach naukowych oraz w ramach podjętej działalności gospodarczej o innowacyjnym charakterze. Absolwenci zdobędą kompetencje umożliwiające tworzenie systemów inteligentnych i rozwiązywanie złożonych problemów sztucznej inteligencji, oraz szybką adaptację do dynamicznie zmieniającego się stanu wiedzy i wiodących technologii SI, dzięki czemu staną się poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Istotnym czynnikiem, który wyróżnia kompetencje absolwenta studiów II stopnia na tle studiów inżynierskich I stopnia jest zdolność do przeprowadzenia analizy problemu badawczego, wszechstronna analiza state-of-the-art oraz dobór odpowiednich narzędzi i metod realizacji zdefiniowanych zadań. Na tym etapie kształcenia szczególnie promowane jest samokształcenie i intuicja badawcza. Stanowi to podstawę do udziału studentów w prowadzonych przez Instytut Informatyki badaniach naukowych.

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia kierunku SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dotyczące zaawansowanych metod i narzędzi w kluczowych zagadnieniach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych. Absolwent nabędzie szczegółową wiedzę z zakresu m.in. maszynowej percepcji, syntezy programów, statystyki wielowymiarowej, inteligentnej optymalizacji, teorii uczenia maszynowego, eksploracji procesów, optymalizacji wielokryterialnej, przetwarzania języka naturalnego, automatyzacji procesu uczenia, narzędzi uczenia maszynowego, redukcji wymiarowości, ekstrakcji wiedzy, grafów w uczeniu maszynowym, metod teorii informacji, programowaniu ograniczeń, kwantowego uczenia maszynowego, a także licznych zastosowań metod sztucznej inteligencji, np. w e-handlu, grach, aplikacjach mobilnych, informatyce biomedycznej czy kryptografii.

Przyjęte efekty uczenia, jako element koncepcji kształcenia, są kompletne z punktu widzenia charakterystyk drugiego stopnia, w szczególności charakterystyk właściwych dla obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i charakterystyk dla kwalifikacji obejmujących kompetencje zdefiniowanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji (poziomy 6-8). Efekty kształcenia uwzględniają również zdobywanie przez studenta pogłębionej wiedzy, umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych zarówno w działalności badawczej jak i na rynku pracy. Stosowane metody kształcenia przygotowują studentów do prowadzenia badań, a tym samym do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Program studiów drugiego stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie standardu B2+ i językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. W trakcie tych studiów, stosując odpowiednie metody kształcenia, rozwijane są tzw. kompetencje miękkie absolwentów, umiejętność zastosowania wiedzy i formułowania opinii, dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami w języku angielskim oraz dalszego samodzielnego studiowania – absolwenci są przygotowani do uczenia się przez całe życie. Swoją wiedzę i umiejętności absolwent powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Trzon kadry dydaktycznej kierunku SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE stanowią pracownicy Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, będącego wiodącym polskim ośrodkiem naukowym w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wspomagania decyzji, obliczeń ewolucyjnych, eksploracji danych, sztucznego życia, syntezy programów, czy badań na przecięciu informatyki i medycyny. Do współpracy w ramach kierunku zaprosiliśmy także osoby z innych wydziałów Politechniki Poznańskiej. Studenci będą mieć więc zajęcia również ze specjalistami w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, robotyki, kognitywistyki i obliczeń kwantowych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Na kierunku SZTUCZNA INTELIGENCJA / ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4-tygodniowa obowiązkowa praktyka zawodowa jest realizowana po 6 semestrze. Dzięki współpracy Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z firmami, studenci mają możliwość realizowania praktyk i staży w międzynarodowych koncernach (m.in. Microsoft, IBM), zagranicznych uniwersytetach i ośrodkach badawczych (np. Bosch GmbH Chassis Systems Control, Germany, Microsoft European Development Center, Dublin, Ireland, SAP SE IT, Walldorf, Germany, Centre National de la Recherche Scientifique, Universite Lyon I, Lyon, France).

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH

możliwe miejsca pracy:

 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne,
 • instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne inteligentne technologie w systemach informatycznych,
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe

możliwe stanowiska pracy:

 • pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych,
 • analityk danych (ang. data analyst),
 • inżynier uczenia maszynowego (ang. machine learning engineer),
 • projektant, programista i wdrożeniowiec oprogramowania i złożonych systemów informatycznych,
 • administrator systemów informatycznych (baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych),
 • kierownik zespołów programistycznych.