Matematyka w technice

Matematyka ściśle wpisuje się w rozwój naszej cywilizacji. Pojęcia i twierdzenia matematyczne są uniwersalne i ponadczasowe. Narzędzia i metody matematyczne umożliwiają opisanie otaczającej nas rzeczywistości, analizowanie problemów oraz formułowanie wniosków. Studenci kierunku MATEMATYKA W TECHNICE zostaną wyposażeni w solidny warsztat matematyczny oraz zdobędą wiedzę inżynierską związaną z szeroko rozumianą techniką. Ponadto zostaną przygotowani do realizacji ambitnych zadań, a erudycja matematyczna pozwoli im na szybkie rozwijanie umiejętności specjalistycznych oraz umożliwi sprawne zdobywanie nowych kwalifikacji.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • wiedza z matematyki na poziomie określonym przez program kształcenia matematycznego w szkołach średnich
 • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzą w zakresie matematyki i możliwością jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki i techniki
 • zaangażowanie we wszystkich wymaganych programem kształcenia działaniach
 • pomysłowość i otwartość na nowe technologie
 • aktywność w innych obszarach życia studenckiego (w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Początkowe semestry poświęcone są pogłębianiu wiedzy matematycznej. Wśród wielu przedmiotów, których dokładne opisy można znaleźć w kartach ECTS, można wyodrębnić trzy główne grupy: przedmioty podstawowe (takie jak np. Analiza matematyczna czy Algebra liniowa z geometrią analityczną), przedmioty statystyczne (Statystyka opisowa, Statystyka dla inżynierów czy Statystyka matematyczna) oraz przedmioty numeryczno-informatyczne. Na wyższych semestrach wprowadzone zostaną przedmioty techniczne inżynierskie. Przedmioty obieralne podzielone są na przedmioty w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Do najczęściej wybieranych przedmiotów należą Komputerowa analiza inżynierska, Przetwarzanie i analiza obrazów, Teoria liczb i elementy kryptografii, Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów, Systemy mikroprocesorowe, Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych, Symulacyjne metody badań układów elektronicznych, Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych, Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych, Teoria sygnałów dyskretnych oraz Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektroenergetycznych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną I
 • Analiza matematyczna I
 • Statystyka opisowa
 • Technologie informacyjne I
 • Grafika inżynierska
 • Wstęp do programowania
 • Ergonomia, BHP oraz ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 2:

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną II
 • Analiza matematyczna II
 • Matematyka dyskretna
 • Fizyka
 • Programowanie I
 • Technologie informacyjne II
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 3:

 • Równania różniczkowe zwyczajne
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Metody numeryczne
 • Algorytmy i struktury danych
 • Mechanika
 • Materiałoznawstwo elektrotechniczne
 • Podstawy elektrotechniki

SEMESTR 4:

 • Statystyka dla inżynierów
 • Numeryczna algebra liniowa
 • Programowanie II
 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy metrologii
 • Podstawy techniki wysokich napięć
 • Podstawy elektroenergetyki

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny A (Podstawy organizacji i zarządzania)
 • Przedmiot obieralny A (Zarządzanie Small Businessem)

SEMESTR 5:

 • Algebra abstrakcyjna
 • Statystyka matematyczna
 • Programowanie liniowe i kwadratowe
 • Podstawy komputerowych systemów pomiarowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot społeczny (Ekonomia matematyczna)
 • Przedmiot społeczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny B (Automatyka przemysłowa)
 • Przedmiot obieralny B (Automatyka i robotyka)
 • Przedmiot obieralny E1 (Analiza funkcjonalna)
 • Przedmiot obieralny E1 (Elementy topologii ogólnej)
 • Przedmiot obieralny E1 (Funkcje specjalne)
 • Przedmiot obieralny E1 (Teoria liczb i elementy kryptografii)
 • Przedmiot obieralny E1 (Wstęp do teorii aproksymacji)
 • Przedmiot obieralny E1 (Równania różnicowe)

SEMESTR 6:

 • Metody optymalizacji
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe I

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny E2 (Analiza funkcjonalna)
 • Przedmiot obieralny E2 (Elementy topologii ogólnej)
 • Przedmiot obieralny E2 (Funkcje specjalne)
 • Przedmiot obieralny E2 (Teoria liczb i elementy kryptografii)
 • Przedmiot obieralny E2 (Wstęp do teorii aproksymacji)
 • Przedmiot obieralny E2 (Równania różnicowe)
 • Przedmiot obieralny C (Metoda różnic skończonych)
 • Przedmiot obieralny C (Metody numeryczne równań całkowych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Elektromechaniczne przetwarzanie energii)
 • Przedmiot obieralny D1 (Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Przetwarzanie i analiza obrazów)
 • Przedmiot obieralny D1 (Systemy mikroprocesorowe)
 • Przedmiot obieralny D1 (Teoria sygnałów dyskretnych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów)
 • Przedmiot obieralny D2 (Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny D2 (Elektromechaniczne przetwarzanie energii)
 • Przedmiot obieralny D2 (Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D2 (Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D2 (Przetwarzanie i analiza obrazów)
 • Przedmiot obieralny D2 (Systemy mikroprocesorowe)
 • Przedmiot obieralny D2 (Teoria sygnałów dyskretnych)
 • Przedmiot obieralny D2 (Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów)
 • Przedmiot obieralny D3 (Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny D3 (Elektromechaniczne przetwarzanie energii)
 • Przedmiot obieralny D3 (Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D3 (Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D3 (Przetwarzanie i analiza obrazów)
 • Przedmiot obieralny D3 (Systemy mikroprocesorowe)
 • Przedmiot obieralny D3 (Teoria sygnałów dyskretnych)
 • Przedmiot obieralny D3 (Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów)

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe II

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny (Filozofia)
 • Przedmiot humanistyczny (Historia matematyki)
 • Przedmiot obieralny E3 (Analiza funkcjonalna)
 • Przedmiot obieralny E3 (Elementy topologii ogólnej)
 • Przedmiot obieralny E3 (Funkcje specjalne)
 • Przedmiot obieralny E3 (Teoria liczb i elementy kryptografii)
 • Przedmiot obieralny E3 (Wstęp do teorii aproksymacji)
 • Przedmiot obieralny E3 (Równania różnicowe)
 • Przedmiot obieralny F (Teoria niezawodności)
 • Przedmiot obieralny F (Wielowymiarowa analiza statystyczna)
 • Przedmiot obieralny G (Komputerowa analiza inżynierska)
 • Przedmiot obieralny G (Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny G (Symulacyjne metody badania układów elektronicznych)
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:  

 • Modelowanie w technice
 • Programowanie w technice

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:   

 • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzą w zakresie matematyki i możliwością jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki i techniki
 • zaangażowanie we wszystkich wymaganych programem kształcenia działaniach
 • pomysłowość i otwartość na nowe technologie
 • aktywność w innych obszarach życia studenckiego (w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Przyjęta koncepcja zakłada powiązanie przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych z tematyką badań naukowych i prac B+R pracowników Wydziału. Wiele z nich wynika z potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym dużych podmiotów gospodarczych regionu. Istotny w doskonaleniu kształcenia jest udział pracowników realizujących prace B+R we współpracy z firmami zewnętrznymi. Polega najczęściej na włączaniu do treści programowych zagadnień powiązanych z trendami rozwojowymi i zapotrzebowaniem pracodawców.

Wykorzystanie wymienionych mechanizmów w koncepcji kształcenia na kierunku MATEMATYKA W TECHNICE prowadzi do przygotowania absolwentów z tytułem zawodowym magistra inżyniera, których sylwetka zawodowa jest zbieżna z oczekiwaniami pracodawców krajowych i zagranicznych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ Modelowanie w technice:

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Analiza zespolona
 • Procesy stochastyczne
 • Teoria eksperymentu
 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metody numeryczne w technice
 • Modelowanie przetworników elektromechanicznych
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ Programowanie w technice:

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Analiza zespolona
 • Procesy stochastyczne
 • Teoria eksperymentu
 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metody numeryczne w technice
 • Modelowanie przetworników elektromechanicznych
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ Modelowanie w technice:

SEMESTR 2:

 • Analiza harmoniczna
 • Zjawiska sprzężone w technice
 • Wytrzymałość materiałów I
 • Seminarium dyplomowe I

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Układy dynamiczne)
 • Przedmiot obieralny I (Równania różniczkowe cząstkowe)
 • Przedmiot obieralny II (Metody numeryczne równań całkowych)
 • Przedmiot obieralny II (Metoda elementów skończonych)
 • Przedmiot społeczny (Psychologia społeczna)
 • Przedmiot społeczny (Socjologia)
 • Przedmiot humanistyczny (Podstawy organizacji i zarządzania)
 • Przedmiot humanistyczny (Zarządzanie Small Businessem)
 • Przedmiot obieralny A (Komputerowe techniki modelowania i wizualizacji obiektów technicznych)
 • Przedmiot obieralny A (Metody projektowania bryłowego i wizualizacji obiektów)

 

SPECJALNOŚĆ Programowanie w technice:

SEMESTR 2:

 • Analiza harmoniczna
 • Zjawiska sprzężone w technice
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Seminarium dyplomowe I

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Układy dynamiczne)
 • Przedmiot obieralny I (Równania różniczkowe cząstkowe)
 • Przedmiot obieralny II (Metody numeryczne równań całkowych)
 • Przedmiot obieralny II (Metoda elementów skończonych)
 • Przedmiot społeczny (Psychologia społeczna)
 • Przedmiot społeczny (Socjologia)
 • Przedmiot humanistyczny (Podstawy organizacji i zarządzania)
 • Przedmiot humanistyczny (Zarządzanie Small Businessem)
 • Przedmiot obieralny B (Zastosowanie technologii semantycznych i internetowych)
 • Przedmiot obieralny B (Metody uczenia maszynowego)

SPECJALNOŚĆ Modelowanie w technice:

SEMESTR 3:

 • Elementy fizyki matematycznej
 • Metoda elementów wielostopniowych w technice
 • Niedeterministyczne algorytmy optymalizacji w projektowaniu
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wytrzymałość i stateczność konstrukcji cienkościennych
 • Seminarium dyplomowe II

 

SPECJALNOŚĆ Programowanie w technice:

SEMESTR 3:

 • Elementy fizyki matematycznej
 • Metoda elementów wielostopniowych w technice
 • Niedeterministyczne algorytmy optymalizacji w projektowaniu
 • Techniki mikroprocesorowe
 • Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Seminarium dyplomowe II
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci odbywają praktyki zarówno w małych firmach, dużych zakładach przemysłowych, biurach projektowych i konstrukcyjnych, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Szczegółową listę przedsiębiorstw, do których studenci byli kierowani na praktyki, można znaleźć na stronie Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej (www.cpk.put.poznan.pl).

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Głównym celem jest przygotowanie absolwenta do zawodu inżyniera lub magistra inżyniera poprzez realizację kierunkowych efektów uczenia się, przez przekazanie zasobów wiedzy i umiejętności (w tym inżynierskich) oraz kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w tym kompetencji umożliwiających rozwój zawodowy i naukowy. Ważne jest również nabycie umiejętności wykorzystania pozatechnicznych aspektów pracy inżyniera, pracy w grupie, kierowania zespołami oraz podejmowania strategicznych decyzji.

Absolwent tego kierunku ma szansę na pracę w różnych firmach, zarówno tych bliżej związanych z elektrotechniką, jak i matematyką. Ze względu na liczne przedmioty statystyczne, jak i informatyczne świetnie sprawdzi się jako analityk danych, a tacy specjaliści są obecnie mocno poszukiwani. Może znaleźć również zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w sektorze finansowym – w bankach czy w firmach maklerskich. Jeżeli ma predyspozycje, to po uzupełnieniu wiedzy z obszaru programowania (do czego erudycja matematyczna jest niezwykle pomocna) może pracować jako programista, tester lub inżynier oprogramowania.