Technologie ochrony środowiska

Chcesz profesjonalnie dbać o środowisko naturalne? Zielona chemia to wyzwanie dla Ciebie!

Studia na drugim stopniu na kierunku TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA pozwalają na poznanie metod umożliwiających skuteczne działania zapobiegające jak i eliminujące negatywny wpływ przemysłu na człowieka i przyrodę.

Absolwent zdobędzie rzetelną wiedzę w zakresie sposobów kontroli jakości środowiska, oceny stopnia zanieczyszczenia oraz metod redukcji problemów środowiskowych poprzez projektowanie i wdrażanie skutecznych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • BHP
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne
 • Usługi biblioteczne (e-learning)
 • Wstęp do ekologii
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Filozofia
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia
 • Technologie informacyjne - profil podstawowy
 • Technologie informacyjne - profil zaawansowany

SEMESTR 2:

 • Chemia analityczna
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością
 • Wychowanie fizyczne

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Grafika inżynierska - rysunek wykonawczy
 • Grafika inżynierska - rysunek złożeniowy
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Metody finansowania działalności przedsiębiorstw
 • Podstawy ekonomii zarządzania
 • Podstawy przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw

SEMESTR 3:

 • Analiza instrumentalna
 • Aparatura procesowa
 • Chemia analityczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna
 • Geochemia
 • Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej
 • Prawne aspekty ochrony środowiska

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Gospodarka odpadami
 • Logistyka zwrotna
 • Mieszalnik z mieszadłem wolnoobrotowym
 • Mieszalnik z mieszadłem wysokoobrotowym

SEMESTR 4:

 • Analiza instrumentalna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna
 • Chemometria z elementami statystyki
 • Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Podstawowe metody elektroanalityczne
 • Zaawansowane metody elektroanalityczne

SEMESTR 5:

 • Identyfikacja związków organicznych
 • Mikrobiologia
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Polimery i tworzywa sztuczne
 • Technologia chemiczna

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Identyfikacja związków organicznych- poziom podstawowy
 • Identyfikacja związków organicznych- poziom rozszerzony
 • Podstawy technologii chemicznej - kinetyka reakcji
 • Podstawy technologii chemicznej - reaktory chemiczne

SEMESTR 6:

 • Monitoring środowiska
 • Podstawy biotechnologii
 • Podstawy gospodarki wodno-ściekowej
 • Praktyka zawodowa 6 tygodni
 • Systemy ochrony powietrza
 • Techniki membranowe
 • Umiejętności informacyjne

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Chemia nieorganiczna z elementami technologii pierwiastków rzadkich
 • Podstawy mineralurgii
 • Projekt technologiczny - projekt reakcji chemicznych
 • Projekt technologiczny - projekt z inżynierii chemicznej
 • Techniki membranowe - w oczyszczalni ścieków
 • Techniki membranowe - w technologii wody

 

SEMESTR 7:

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologie uciążliwe, odpady przemysłowe i recykling
 • Toksykologia
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                        

 • Ekotechnologia
 • Monitoring

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie ochrony środowiska, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Absolwent studiów drugiego stopnia z tytułem zawodowym magistra inżyniera będzie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, obejmującej zarówno kontrolę stanu zanieczyszczenia, jak i projektowanie i wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku. Odbywane w ramach studiów praktyki zawodowe dostarczą mu istotnych informacji o pracy zakładów przemysłowych czy jednostek administracji państwowej lub samorządowej nadzorujących stan środowiska naturalnego. Działalność absolwentów tego kierunku ma służyć poprawie stanu środowiska za pomocą przedsięwzięć technicznych i ekonomiczno-organizacyjnych. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich. Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia). Powinien również wykazywać predyspozycje do pracy laboratoryjnej oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

EKOTECHNOLOGIA:

SEMESTR 1:

 • BHP
 • Język angielski specjalistyczny
 • Marketing z elementami zarządzania
 • Metody odzysku metali
 • Neutralizacja i odzysk odp. przem. nieorg. i energ.
 • Oczyszczanie ścieków
 • Powtórne przetwarzanie tworzyw sztucznych
 • Praktyka (4 tyg.)
 • Radiochemia i ochrona radiologiczna

MONITORING:

SEMESTR 1:

 • Radiochemia i ochrona radiologiczna
 • Oczyszczanie ścieków
 • Pobieranie i przygotowanie próbek
 • Analiza w przepływie
 • Język angielski specjalistyczny
 • Metody chromatogr. w ochronie środ.
 • Metody spektroskopowe w ochr. środow.
 • Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
 • BHP

 

 

EKOTECHNOLOGIA:

SEMESTR 2:

 • Elektrochemia ekologiczna
 • Likwidacja skutków katastrof ekologicznych
 • Metody kontroli procesów technologicznych
 • Neutralizacja i odzysk odpadów przem. organ
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Globalne problemy ekologiczne
 • Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych
 • Techniki łączone w analizie środowiskowej i żywności
 • Zjawiska powierzchniowe w technol., ochr. środ. i medycynie

 

MONITORING:

SEMESTR 2:

 • Likwidacja skutków katastrof ekologicznych
 • Metody chromatograficzne w ochronie środowiska
 • Metody kontroli wód, powietrza i gleby
 • Zaawansowane elektrochemiczne metody analizy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I
 • Przedmiot obieralny II
 • Przedmiot obieralny III

EKOTECHNOLOGIA:

SEMESTR 3:

 • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
 • Laboratorium dyplomowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Zielona chemia

 

MONITORING:

SEMESTR 3:

 • Zielona chemia
 • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
 • Laboratorium dyplomowe
 • Seminarium dyplomowe
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Technologii Chemicznej w zakresie: technologii chemicznych, technologii zabezpieczających środowisko, metod kontroli skażenia środowiska metod kontroli wydajności procesów i jakości produktów, podstaw projektowania procesów.

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach m.in.: AQUANET S.A.,  Biofarm Sp. z o.o., EKOLAB Sp. z o.o.,  EXIDE Technologies, Gestamp Polska Sp. z o.o., Luvena S.A.,  Ardagh Glass S.A., Panasonic Energy Poland S.A., Pekabex, Reka Rubber Polska Sp. z o.o., Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Wavin Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A,  Amica S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A., jak również w Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Specjalność MONITORING

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do prowadzenia i nadzorowania kontroli analitycznej stanu środowiska naturalnego. Zdobyta wiedza umożliwi mu systemową ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska. Potrafi ocenić stopień zagrożenia związkami nieorganicznymi i organicznymi, promieniowaniem jonizującym i innymi czynnikami fizykochemicznymi. Będzie przygotowany do określania i ustawienia punktów pomiarowych stopnia skażenia zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w środowisku naturalnym. Nabyta wiedza z zakresu chemii i technologii oraz dobra znajomość teoretyczna i praktyczna analizy technicznej pozwoli mu znaleźć atrakcyjne miejsce pracy zarówno w charakterze projektanta, jak i użytkownika w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska; może on również znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie.

Specjalność EKOTECHNOLOGIA

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla otoczenia oraz stanowiących na razie rzadkość - technologii bezodpadowych. Będzie posiadał wiedzę w zakresie: stosowania alternatywnych źródeł materiałów, zwłaszcza substratów odnawialnych, mniej toksycznych dla zdrowia człowieka i środowiska, wykorzystania naturalnych procesów takich jak biosynteza, biokataliza, projektowanie bezpieczniejszych substancji tak, aby spełniały swoje funkcje przy jednoczesnym zmniejszeniu toksyczności, prowadzenia reakcji w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji oraz zmniejszenie zużycia energii. Będzie umiał wykonać ekspertyzę szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących, jak i technologii nabywanych. Uzyska znajomość technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych gazowych, ciekłych i stałych oraz znajomość gospodarki wodno-ściekowej. Nabyta wiedza z zakresu chemii i technologii oraz dobra znajomość teoretyczna i praktyczna problemów związanych z uciążliwością produkcji chemicznej pozwoli mu znaleźć atrakcyjne miejsce pracy zarówno w charakterze projektanta, jak i użytkownika w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska; może on również znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie.

Absolwent tego kierunku ma szanse na:

 • pracę w zakresie kontroli stanu środowiska,
 • pracę służącą poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji,
 • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska,
 • usuwanie skutków katastrof ekologicznych i skażeń środowiska,
 • pracę w oczyszczalniach ścieków.