Inżynieria farmaceutyczna

Marzy Ci się kariera w przemyśle farmaceutycznym? Chcesz poznać tajniki przemysłowej produkcji leków?

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA, międzyuczelniany kierunek studiów realizowany wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - jest właśnie dla Ciebie!

W obecnym czasie intensywnie rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego oraz całej gamy przemysłów pokrewnych (chemicznego, kosmetycznego, zielarskiego, biotechnologii, produkcji suplementów diety, itp.) koniecznym jest wykształcenie specjalistów posiadających szerokie kompetencje (wiedzę i umiejętności) dotyczące nauk farmaceutycznych, projektowania procesów technologicznych oraz bezpośredniej kontroli procesów technologicznych i wytwarzanych produktów w wymienionych powyżej gałęziach przemysłu.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:            

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
 • chęć poznania przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

W wyniku kształcenia na studiach pierwszego stopnia absolwent INŻYNIERII FARMACEUTYCZNEJ posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk techniczno–przyrodniczych i nauk o zdrowiu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • BHP
 • Biologia komórki
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizjologia z elementami anatomii
 • Grafika inżynierska
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Mikrobiologia
 • Podstawy biotechnologii
 • Technologie informacyjne
 • Usługi biblioteczne_e-learning
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Filozofia z bioetyką Filozoficzne aspekty natury człowieka
 • Filozofia z bioetyką Stanowisko etyków wobec problemów w medycynie
 • Metody oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej Określanie właściwości przeciwdrobnoustrojowej substancji
 • Metody oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej

SEMESTR 2:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Elementy statystyki
 • Fizyka
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Surowce roślinne
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Elementy profesjonalizmu-Profesjonalizm w kontekście rozwoju interpersonalnego
 • Elementy profesjonalizmu-Profesjonalizm w kontekście rozwoju intrapersonalnego
 • Grafika inżynierska-AutoCad podstawy
 • Grafika inżynierska-AutoCad zaawansowany
 • Psychologia Biologiczne metody zachowania
 • Psychologia Komunikacja społeczna
 • Technologie informacyjnepoziom podstawowy
 • Technologie informacyjnepoziom zaawansowany

SEMESTR 3:

 • Biochemia
 • Biologia molekularna
 • Chemia analityczna
 • Chemia ciała stałego
 • Chemia organiczna
 • Język angielski
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo
 • Termodynamika procesowa

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Chemia związków naturalnych - Struktura i znaczenie biologiczne wybranych biocząsteczek
 • Chemia związków naturalnych - Wykorzystanie w przemyśle wybranych biocząsteczek
 • Enzymologia - Enzymy jako biokatalizatory reakcji w układach biologicznych
 • Enzymologia - Enzymy w inżynierii farmaceutycznej
 • Innowacyjne metody biologii molekularnej-Biologia molekularna w zdrowiu i chorobie
 • Innowacyjne metody biologii molekularnej-Diagnostyka molekularna jako podstawa medycyny spersonalizowanej
 • Kultury komórkowe w biotechnologii-Biotechnologiczne metody otrzymywania substancji biologicznie aktywnych
 • Kultury komórkowe w biotechnologii-Kultury komórkowe stosowane w produkcji metabolitów wtórnych metodami biotechnologicznymi
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo-Projekt zbiornika cieczy
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo-Projekt zbiornika gazu

SEMESTR 4:

 • Analiza instrumentalna
 • Aparatura przemysłu farmaceutycznego
 • Chemia bioorganiczna
 • Chemia fizyczna
 • Identyfikacja związków organicznych
 • Język angielski
 • Metody spektroskopowe produktów naturalnych
 • Nanotechnologia i biomateriały
 • Podstawy inżynierii chemicznej     


SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Analiza instrumentalna- Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS i technik elektroanalitycznych
 • Analiza instrumentalna- Zastosowanie technik analitycznej spektrometrii atomowej
 • Aparatura przemysłu farmaceutycznego- projekt cyklonu
 • Aparatura przemysłu farmaceutycznego- projekt mieszalnika
 • Identyfikacja związków organicznych- substancje aktywne o potencjalnych zastosowaniach farmaceutycznych
 • Identyfikacja związków organicznych- surowce do produkcji farmaceutycznej
 • Podstawy metod fizycznych w badaniach substancji leczniczych-Podstawy metod fizycznych badania substancji leczniczych
 • Podstawy metod fizycznych w badaniach substancji leczniczych-Zastosowanie spektroskopii molekularnej i modelowania molekularnego

SEMESTR 5:

 • Automatyka i miernictwo przemysłowe
 • Chemia i analiza farmaceutyczna
 • Materiały polimerowe w farmacji
 • Podstawy inżynierii chemicznej
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Reologia techniczna
 • Technologia leku roślinnego i kosmetyków
 • Technologia postaci leku


SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Analiza leków - Metody izolacji w analizie farmaceutycznej
 • Analiza leków - Wykorzystanie metod chromatograficzno-spektrofotometrycznych w analizie farmaceutycznej
 • Chemia leków - Analiza aktywności biologicznej substancji o znanej strukturze chemicznej
 • Chemia leków - Analiza dróg przemian metabolicznych oraz działań niepożądanych wybranych leków
 • Kosmetyki naturalne
 • Kosmetyki naturalne - Surowce pochodzenia naturalnego w kosmetykach
 • Materiały polimerowe w farmacji - Przetwórstwo tworzyw sztucznych w przemyśle farmaceutycznym
 • Materiały polimerowe w farmacji - Właściwości użytkowe materiałów polimerowych stosowanych w farmacji
 • Podstawy inżynierii chemicznej - Procesy wymiany ciepła i masy
 • Podstawy inżynierii chemicznej - Procesy wymiany pędu
 • Projekt biotechnologiczny-biokataliza
 • Projekt biotechnologiczny-biotransformacja

SEMESTR 6:

 • Farmakologia ogólna
 • Inżynieria reaktorów
 • Krystalografia
 • Operacje rozdzielania mieszanin
 • Podstawy toksykologii
 • Praktyka zawodowa
 • Synteza i technologia środków leczniczych
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia postaci leku
 • Umiejętności informacyjne

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Narzędzia biomimetyczne i enzymy w syntezie organicznej- Naturalne i sztuczne enzymy
 • Narzędzia biomimetyczne i enzymy w syntezie organicznej- Otrzymywanie substancji leczniczych
 • Nowoczesne metody syntezy środków leczniczych-Mikrofalowa synteza organiczna w chemii medycznej
 • Nowoczesne metody syntezy środków leczniczych-Zaawansowane metody syntezy API
 • Projekt technologiczny otrzymywania aktywnych składników farmaceutycznych lub kosmetycznych
 • Projekt technologiczny otrzymywania podstawowych surowców chemicznych dla przemysłu farmaceutycznego
 • Rozwój produktu farmaceutycznego i kosmetycznego- Receptura kosmetyku
 • Rozwój produktu farmaceutycznego i kosmetycznego- Zapewnienie jakości produktu leczniczego
 • Technologia chemiczna nieorganiczna- metody modyfikacji matryc nieorganicznych
 • Technologia chemiczna nieorganiczna- synteza i właściwości funkcjonalnych materiałów hybrydowych
 • Technologia chemiczna organiczna- procesy przerobu surowców organicznych
 • Technologia chemiczna organiczna- synteza i właściwości związków wielofunkcyjnych

SEMESTR 7:

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Materiałoznawstwo farmaceutyczne
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Operacje rozdzielania mieszanin
 • Podstawy finansów dla inżynierów
 • Prawne i etyczne aspekty inżynierii farmaceutycznej
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe


SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Operacje rozdzielania mieszanin-Membranowe oczyszczanie farmaceutyków oraz strumieni odpadowych
 • Operacje rozdzielania mieszanin-Membranowe oczyszczanie wody dla przemysłu farmaceutycznego
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Technologii Chemicznej w zakresie: technologii chemicznych, technologii zabezpieczających środowisko, metod kontroli skażenia środowiska, metod kontroli wydajności procesów i jakości produktów, podstaw projektowania procesów.

Studenci Wydziału Technologii Chemicznej mają możliwość realizacji praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach m.in.:  AQUANET S.A.,  Biofarm Sp. z o.o., EKOLAB Sp. z o.o.,  EXIDE Technologies, Gestamp Polska Sp. z o.o., Luvena S.A.,  Ardagh Glass S.A., Panasonic Energy Poland S.A., Pekabex, Reka Rubber Polska Sp. z o.o., Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Wavin Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A,  Amica S.A., Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A., jak również w Centrum Badań Jakości Sp. z o.o., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku inżynierii, technologii i nauk farmaceutycznych oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent posiada wiedzę ogólną w szerokim zakresie nauk technicznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz specjalistyczną w zakresie inżynierii farmaceutycznej. Jest przygotowany do projektowania, przeprowadzania oraz kontroli procesów technologicznych związanych z przemysłem farmaceutycznym oraz przemysłami pokrewnymi (kosmetycznym, zielarskim, biotechnologią, produkcją suplementów diety, itp.) oraz pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych. W szczególności jest przygotowany do sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych i toksykologicznych produktów leczniczych, twórczej i partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami różnych sektorów przemysłu farmaceutycznego. Absolwent posiada umiejętność opracowania koncepcji zarówno inżynieryjnej, jak i chemicznej oraz technologicznej procesów. Jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego, suplementów diety i kosmetyków na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej, chemicznej, biotechnologii, suplementów diety, a także instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach wymagających obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych, na stanowiskach związanych z projektowaniem i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk techniczno-przyrodniczych i przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, m.in. na kierunkach: Inżynierii chemicznej i procesowej, Technologii chemicznej, Inżynierii biomedycznej, Kosmetologii i pokrewnych.

Absolwent tego kierunku ma szanse na:

 • pracę w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • pracę w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego i kosmetyków na rynek,
 • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle farmaceutycznym i pokrewnych,
 • zatrudnienie w laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności.