Data wydarzenia

Wykład otwarty "O geometrii euklidesowej do geometrii przestrzeni Banacha"

Rektor Politechniki Poznańskiej zaprasza na wykład otwarty prof. dr. hab. inż. Pawła Kolwicza z Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, pt. "O geometrii euklidesowej do geometrii przestrzeni Banacha", który odbędzie się w czwartek 25 listopada 2021 r. o godz. 16.00.

Zdjęcie

Paweł Kolwicz, ur. 1968 r., specjalista analizy funkcjonalnej, w szczególności geometrii przestrzeni Banacha (dyscyplina matematyka), jego działalność naukowa obejmuje funkcyjne przestrzeni Banacha (quasi-Banacha oraz funkcyjne przestrzenie F-unormowane, w tym przestrzenie symetryczne), przestrzenie Köthego-Bochnera, symetryzacje funkcyjnych przestrzeni quasi-Banacha, przestrzenie będące optymalnymi dziedzinami operatorów Hardy'ego, przestrzenie punktowych multiplikatorów, punktowych iloczynów oraz faktoryzację funkcyjnych przestrzeni quasi-Banacha. Badania zarówno jakościowe jak i ilościowe obejmują wiele różnych własności geometrycznych, a także zagadnienia istnienia  kopii przestrzeni l∞ w badanych przestrzeniach.

Autor lub współautor 50 artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (w tym 37 artykułów z IF), 395 cytowań przez 128 autorów, indeks Hirscha = 12, (wg bazy MathSciNet), promotor 3 przewodów doktorskich (2 rozprawy wyróżnione).

Wybrane funkcje pełnione na Politechnice Poznańskiej: prodziekan ds. nauki, promocji i rozwoju na Wydziale Elektrycznym (2013-2016), prodziekan ds. nauki na Wydziale Elektrycznym (2016-2019), kierownik Zakładu Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki (od 2012 roku do chwili obecnej).

Ukończył magisterskie studia matematyczne na Politechnice Poznańskiej w 1993 roku (Złota Odznaka Primus Inter Pares otrzymana w 1991 roku, Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznane w 1992 roku). Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1996 roku (PP). Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka otrzymał w 2006 roku (UAM). Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 2021. Otrzymał Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (1997), Stypendium Wyjazdowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002) oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Władysława Orlicza (2006). 

Plakat