Studia drugiego stopnia (PL) - wymagane dokumnety

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia (dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich)

 

Kandydat rejestruje się w systemie KSANTYPA i załącza komplet wymaganych dokumentów: 

 

1.  Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia –  dyplom zalegalizowany lub opatrzony apostille  wraz z tłumaczeniem na język polski lub j. angielski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

2.  Suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami, wraz z tłumaczeniem na język polski lub j angielski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

3. Dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w dyplomie wraz z tłumaczeniem na język polski lub. j. angielski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

3.  Zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim na poziomie B2 1

lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

4.   Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem paszportu)

5.   Curriculum vitae

6.   *Portfolio ( w przypadku Architektury)

Kandydat załącza portfolio w formie elektronicznej zgodnie z wymogami - do pobrania

 

Uwaga!
Aplikacje niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Po przyjeździe do Polski należy przedłożyć wszystkie dokumenty w oryginale.

 

1  Poziom B2 (samodzielny użytkownik) - w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework)

Załącznik