Odbiór dyplomów

I. Odbiór dyplomów

Absolwenci mogą odbierać dyplomy w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 (Kampus Wilda), pokój 308 (3. piętro), tel.: +48 61 665 3504. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07.00 – 15.00. Przed przyjazdem po odbiór dyplomu warto upewnić się, czy jest on już gotowy.

Status dyplomu należy sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/odbior-dyplomow/status-dyplomu

Informację można uzyskać również drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: dyplom@put.poznan.pl

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informujemy, iż udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

  • treść pytania (określenie przedmiotu sprawy),
  • imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
  • numer albumu,
  • nazwa wydziału.

Przy odbiorze dokumentów konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W przypadku, gdy absolwent nie może odebrać dyplomu osobiście, na jego pisemny wniosek, dokumenty mogą być wydane upoważnionej osobie do rąk własnych lub wysłane pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt absolwenta. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza.

Najczęściej zadawane pytania
 

II. Odpis w języku angielskim

Na wniosek studenta za dodatkową opłatą, zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne oraz za wydawanie niektórych dokumentów, Uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu oraz odpis suplementu do dyplomu przetłumaczony na język angielski.

Pisemny wniosek o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.
 

III. Duplikat dyplomu

W przypadku utraty oryginału dyplomu absolwent może wystąpić do Uczelni z pisemnym wnioskiem o wydanie jego duplikatu. Duplikat dyplomu wystawiany jest na oryginale druku dyplomu, według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału dyplomu, bez fotografii.

W celu otrzymania duplikatu dyplomu absolwent powinien:

  • złożyć pisemny wniosek o jego wydanie do:

Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 307
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 3964

 

IV. Karta przebiegu studiów

W celu otrzymania wyciągu z indeksu w języku polskim oraz w języku angielskim absolwent powinien:

  • złożyć pisemny wniosek o jego wydanie do:

Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
pok. 307
60-965 Poznań
tel.: +48 61 665 3964

 

Ważne linki:

- Aktualne tabele opłat

Opłatę za wystawienie zaświadczenia lub karty przebiegu studiów absolwent uiszcza na konto Politechniki Poznańskiej o numerze:

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895