Wyróżnienia

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Poznańskiej.

Może go otrzymać osoba wyróżniająca się wynikami w nauce i aktywnością studencką, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Poznańskiej; w trakcie studiów uzyskała średnią wszystkich ocen co najmniej 4,7; uzyskała bardzo dobrą (5,0) ocenę pracy dyplomowej; złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym; uzyskała ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem. Przy przyznawaniu Medalu bierze się również pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, nagrody w konkursach zdobyte w trakcie studiów, autorstwo i współautorstwo prac naukowych, wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym oraz inne osiągnięcia i dokonania, w tym działalność w kołach naukowych i na rzecz społeczności akademickiej.

Medal przyznawany jest przez rektora na wniosek dziekana, zaopiniowany przez kapitułę Medalu.

Medal wręcza rektor Politechniki Poznańskiej w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego.
 

Wyróżnienia dla Absolwentów

Wykaz absolwentów z roku akademickiego 2017/2018,
którym decyzją Kapituły Medalu na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. przyznano:

I  Medal „WYRÓŻNIAJĄCEMU SIĘ ABSOLWENTOWI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

mgr inż. Dominik Pieczyński

Wydział Elektryczny

2.

mgr inż. Zuzanna Kunik

Wydział Informatyki

3.

mgr inż. Jarosław Synak

Wydział Informatyki

4.

mgr inż. Lucyna Sikora

Wydział Inżynierii Zarządzania

5.

mgr inż. Adam Andrzejewski

Wydział Technologii Chemicznej

II  List gratulacyjny JM Rektora Politechniki Poznańskiej za aktywność i uzyskanie wyróżniających się wyników w nauce:

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

mgr inż. arch. Michał Gawron

Wydział Architektury

2.

mgr inż. arch. Kaia Korpa

Wydział Architektury

3.

mgr inż. Mateusz Lorkiewicz

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

4.

mgr inż. Karolina Bachosz

Wydział Technologii Chemicznej

  5. mgr inż. Małgorzata Stanisz Wydział Technologii Chemicznej

Medale oraz Listy Gratulacyjne wraz z nagrodami pieniężnymi zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 03 października 2018 r.