Wyróżnienia

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Poznańskiej.

Może go otrzymać osoba wyróżniająca się wynikami w nauce i aktywnością studencką, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Poznańskiej; w trakcie studiów uzyskała średnią wszystkich ocen co najmniej 4,7; uzyskała bardzo dobrą (5,0) ocenę pracy dyplomowej; złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym; uzyskała ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem. Przy przyznawaniu Medalu bierze się również pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, nagrody w konkursach zdobyte w trakcie studiów, autorstwo i współautorstwo prac naukowych, wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym oraz inne osiągnięcia i dokonania, w tym działalność w kołach naukowych i na rzecz społeczności akademickiej.

Medal przyznawany jest przez rektora na wniosek dziekana, zaopiniowany przez kapitułę Medalu.

Medal wręcza rektor Politechniki Poznańskiej w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego.
 

Wyróżnienia dla Absolwentów

Wykaz absolwentów z roku akademickiego 2019/2020,
którym decyzją Kapituły Medalu na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r. przyznano:

I  Medal „WYRÓŻNIAJĄCEMU SIĘ ABSOLWENTOWI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”:

  1. mgr inż. Beniamin Jabłoński (kierunek fizyka techniczna)
  2. mgr inż. Józef Borys (kierunek elektrotechnika)
  3. mgr inż. Michał Kowalski (kierunek fizyka techniczna)
  4. mgr inż. Agata Mrozek (kierunek inżynieria biomedyczna)
  5. mgr inż. Paula Kurzawska (kierunek transport)

II  List gratulacyjny JM Rektora Politechniki Poznańskiej za aktywność i uzyskanie wyróżniających się wyników w nauce:

  1. mgr inż. Radosław Puchalski (kierunek automatyka i robotyka)
  2. mgr inż. Franciszek Kowalski (kierunek inżynieria środowiska)
  3. mgr inż. Jagoda Przybylak (kierunek inżynieria środowiska)
  4. mgr inż. Tomasz Gil (kierunek informatyka)
  5. mgr inż. Izabela Junkiert (kierunek logistyka)

Medale zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 w dniu 07 października 2020 r., a nagrody pieniężne przelane na konta absolwentów.