Wyróżnienia

Medal „Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Politechniki Poznańskiej.

Może go otrzymać osoba wyróżniająca się wynikami w nauce i aktywnością studencką, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Poznańskiej; w trakcie studiów uzyskała średnią wszystkich ocen co najmniej 4,7; uzyskała bardzo dobrą (5,0) ocenę pracy dyplomowej; złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym; uzyskała ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem. Przy przyznawaniu Medalu bierze się również pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydata na studiach pierwszego stopnia, nagrody w konkursach zdobyte w trakcie studiów, autorstwo i współautorstwo prac naukowych, wystąpienia seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym oraz inne osiągnięcia i dokonania, w tym działalność w kołach naukowych i na rzecz społeczności akademickiej.

Medal przyznawany jest przez rektora na wniosek dziekana, zaopiniowany przez kapitułę Medalu.

Medal wręcza rektor Politechniki Poznańskiej w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego.
 

Wyróżnienia dla Absolwentów

Wykaz absolwentów z roku akademickiego 2018/2019,
którym decyzją Kapituły Medalu na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r. przyznano:

I  Medal „WYRÓŻNIAJĄCEMU SIĘ ABSOLWENTOWI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”:

  1. mgr inż. Grzegorz Miebs (kierunek informatyka)
  2. mgr inż. Jakub Marcin Suder (kierunek automatyka i robotyka)
  3. mgr inż. Marcin Białek (kierunek mechatronika)
  4. mgr inż. Lawrence Drojetzki (kierunek inżynieria środowiska)
  5. mgr inż. Piotr Kicki (kierunek automatyka i robotyka)

II  List gratulacyjny JM Rektora Politechniki Poznańskiej za aktywność i uzyskanie wyróżniających się wyników w nauce:

  1. mgr inż. Katarzyna Raunest (kierunek logistyka)
  2. mgr inż. arch. Agnieszka Ptak (kierunek architektura)
  3. mgr inż. arch. Małgorzata Pokajewicz (kierunek architektura)
  4. mgr inż. Aniela Lima (kierunek energetyka)
  5. mgr inż. Emilia Pożarowska (kierunek fizyka techniczna)

Medale oraz Listy Gratulacyjne wraz z nagrodami pieniężnymi zostaną wręczone podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 02 października 2019 r.