Senat

Senat jest ciałem kolegialnym Uczelni.  Składa się z 56 członków. W jego skład wchodzą: Rektor jako przewodniczący, Prorektorzy, Dziekani, wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawiciele studentów i doktorantów.

W posiedzeniu Senatu uczestniczą także: Kanclerz, Kwestor, Dyrektor Biblioteki PP oraz przedstawiciele związków zawodowych. 

Do kompetencji senatu Uczelni należy m.in.: uchwalanie statutu, uchwalanie regulaminu studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie, uchwalanie strategii rozwoju Uczelni i ustalanie głównych kierunków działalności, ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania statutowych zadań Uczelni, ustalanie ramowych zasad opracowywania programów kształcenia, ocena działalności Uczelni, okresowa ocena działalności wydziałów, podejmowanie uchwały o nadawaniu tytułu doktora honoris causa, uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni, zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni.

Strona internetowa

Odwiedź stronę