2 01 2019

Nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Pracownicy Politechniki Poznańskiej - dr inż. Wojciech Smułek i mgr inż. Krzysztof Wegner - zostali nominowani do wyróżnienia Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019.

Nominacja dla dr.inż.Wojciecha Smułka została przyznana za projekt Środowiskowe bakterie glebowe - zmiany we właściwościach powierzchniowych i fizjologii komórek w obecności chlorowych pochodnych związków aromatycznych (PRELUDIUM 10) realizowany w latach 2016-2018 i finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki"

Chlorowane związki aromatyczne są szeroko stosowane jako rozpuszczalniki i surowce w produkcji pestycydów, lakierów, barwników czy substancji dezynfekujących. Mogą one również powstawać w procesach termicznych, gdzie obecne są związki chloru i związki aromatyczne. W rezultacie stanowią jedne z powszechnie występujących zanieczyszczeń środowiska. Są to związki toksyczne, akumulujące się w glebie, osadach i żywych organizmach. Ponadto ulegają degradacji względnie wolno i ich stężenie w środowisku stale rośnie. Jest więc istotne lepsze poznanie procesów ich biodegradacji oraz ich wpływu na mikroorganizmy obecne w środowisku. Kontakt z toksycznymi związkami wywołuje zmiany w strukturze błonie komórkowej i produkcji enzymów biorących udział w degradacji zanieczyszczeń, co wiąże się bezpośrednio z efektywnością rozkładu tych hydrofobowych związków. W przypadku hydrofobowych zanieczyszczeń, jakimi są chlorowane pochodne benzenu, efektywność ich biologicznego usuwania ze środowiska jest ograniczona ich niską biodostępnością dla komórek bakteryjnych. Mikroorganizmy mogą zwiększyć swoją adhezję do zanieczyszczeń m. in. poprzez zmianę swoich właściwości powierzchniowych i produkcję biosurfaktantów. 

Uzyskane wyniki pozwoliły lepiej zrozumieć mechanizmy przystosowawcze występujące podczas kontaktu bakterii glebowych z chlorowanymi związkami aromatycznymi, co znacząco poszerzyło wiedzę na temat interakcji zanieczyszczeń z mikroorganizmami obecnymi w ekosystemie i zachodzących w środowisku procesów bioremediacji gleb."

Nominacja dla mgr. inż. Krzysztofa Wegnera została przyznana za projekt „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski.

Projekt „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” dotyczy akwizycji i przetwarzania przestrzennej reprezentacji sceny ruchomej. Jest kontynuacją i rozwinięciem prowadzonych przez kierownika projektu wieloletnich prac badawczo-rozwojowych nad rejestracją, przetwarzaniem i wyświetlaniem obrazu trójwymiarowego oraz jego rozszerzeniem - obrazem przestrzennym. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu rejestracji i przetwarzania obrazów przestrzennych o bardzo wysokiej rozdzielczości, dużej liczbie rejestrowanych promieni i szerokim kącie akwizycji. Wynikiem projektu będzie technologia konstrukcji nowej generacji kamer obrazu przestrzennego. W ramach prac wykonane zostaną prototypy kamer obrazu przestrzennego, umożliwiające pełną rejestracje przestrzenną obserwowalnego świata (prawie hologramu). Ponadto, wraz z systemem akwizycji (rejestracji obrazu przestrzennego) opracowane zostaną specjalistyczne algorytmy przetwarzające zarejestrowaną przestrzenną scenę ruchomą. Opracowane algorytmy, zaimplementowane w dedykowanym oprogramowaniu, umożliwią miedzy innymi wyświetlanie obrazów przestrzennych na nowej generacji monitorach obrazu przestrzennego (holograficznych, autostreoskopowych), nad którymi kończone są obecnie prace wdrożeniowe w wielu miejscach na świecie. Opracowane algorytmy umożliwią także wirtualne spacery w uprzednio zarejestrowanych ruchomych scenach przestrzennych, precyzyjne pomiary geometryczne zarejestrowanych obiektów lub fragmentów sceny, a także rearanżacje materiału wizyjnego w dużo szerszym zakresie niż jest to możliwe obecnie.