21 11 2018

Pozyskane dofinansowanie z NAWA na projekt „PP dookoła świata – rok międzykulturowy”

Z przyjemnością informujemy, iż w Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej uzyskał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAWA) w kwocie 207 446.00 PLN na realizację projektu: „PP dookoła świata – rok międzykulturowy” . Projekt zakłada realizację działań służących integracji środowiska akademickiego PP ze studentami i pracownikami zagranicznymi, wymianie doświadczeń, kształtowania postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim. Działania podjęte w ramach roku międzykulturowego towarzyszyć będą obchodom 100-lecia Politechniki Poznańskiej. Głównym celem projektu będzie przeprowadzenie szkoleń zmierzających do podniesienia kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych 100 pracowników administracyjnych PP mających codzienny kontakt ze studentami zagranicznymi. Szkolenie zostaną przeprowadzone przez Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Ponadto projekt zakładać będzie realizację 15 spotkań kawiarenki międzykulturowej dla studentów polskich i zagranicznych oraz pracowników PP oraz działania towarzyszące takie jak m.in.: wycieczki po Poznaniu dla studentów zagranicznych PP, międzynarodowy turniej piłki nożnej dla studentów i pracowników PP, Tydzień Kultury organizowany przez CJiK, wystawa zdjęć. Zwieńczeniem roku międzykulturowego będą Targi międzykulturowe połączone z konferencją dotyczącą internacjonalizacji uczelni z udziałem dyplomatów z krajów pochodzenia studentów zagranicznych. Realizacja projektu przyczyni się do bardziej efektywnej komunikacji i obsługi studentów zagranicznych studiujących na PP, większej integracji środowiska akademickiego PP, lepszego wzajemnego zrozumienia dla różnorodności kulturowej, a pośrednio także promocji PP za granicą poprzez relacje absolwentów PP w ich środowisku po powrocie ze studiów. Projekt rozpoczął się w dniu 5.11.br i potrwa do 31.12.2019 r.