16 05 2018

Rozstrzygnięcie konkursów OPUS i PRELUDIUM NCN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 roku:

  • OPUS 14 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 14 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Z Politechniki Poznańskiej na listach tych znalazły się projekty:

  • w ramach konkursu OPUS 14:

- Biodegradacja pochodnych nitrofuranu przez bakterie środowiskowe - od szlaków metabolicznych po zmiany w proteomie i genomie – dr hab. inż. Ewa Kaczorek (Wydział Technologii Chemicznej)

- Nowa generacja jonożeli: materiały polimerowe tiol-en/ciecz jonowa otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji - prof. dr hab. inż. Ewa Krystyna Andrzejewska (Wydział Technologii Chemicznej)

- Analiza procesów fizycznych towarzyszących zapłonowi paliw wzbogaconych nanorurkami węglowymi - prof. Krzysztof Kempa (Wydział Maszyn Roboczych i Transportu)         

- Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie - prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (Wydział Technologii Chemicznej)

- Opracowanie frakcjalnych modeli ośrodków ciągłych - dr hab. inż. Wojciech Sumelka (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)     

- Nowe specjalistyczne sorbenty do usuwania metali - dr hab. inż. Karolina Wieszczycka (Wydział Technologii Chemicznej)

  • w ramach konkursu PRELUDIUM 14:

- Wpływ warstwy poliuretanowej kowalencyjnie związanej z warstwą diazoniową na powierzchni zmodyfikowanego stopu tytanu (Ti6Al4V) na jego właściwości fizykochemiczne i mechaniczne - mgr inż. Mariusz Piotr Sandomierski (Wydział Technologii Chemicznej)

- Badania nad ograniczeniem hydrolizy borowodorku w nowoczesnym ogniwie paliwowym typu DBFC - mgr inż. Małgorzata Graś (Wydział Technologii Chemicznej)

- Mikrostruktura i właściwości biodegradowalnych biomateriałów na bazie faz międzymetalicznych - mgr inż. Kamil Kowalski (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)