13 08 2020

Składanie dokumentów

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że w celu zachowania bezpieczeństwa w związku z COVID-19, dokumenty przyjmowane są w godz.: 08:00 - 16:00 (z przerwą techniczną w godz.: 11:45 - 12:15) w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu od kandydatów, których nazwiska zaczynają się na literę:

  • A, B, C, Ć - 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
  • D, E, F, G - 18 sierpnia 2020 r. (wtorek)
  • H, I, J, Ka-Kn - 19 sierpnia 2020 r. (środa)
  • Ko-Ky, L - 20 sierpnia 2020 r. (czwartek)
  • Ł, M, N - 21 sierpnia 2020 r. (piątek)
  • O, P - 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek)
  • R, Sa-Sr - 25 sierpnia 2020 r. (wtorek)
  • St-Sz, Ś, T, U, V - 26 sierpnia 2020 r. (środa)
  • W, Z, Ż - 27 sierpnia 2020 r. (czwartek)

Dla kandydatów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogą dostarczyć dokumentów w wyznaczonym dniu, obowiązuje dodatkowy termin 28 sierpnia 2020 r. (piątek).

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. W przypadku gdy podanie o przyjęcie jest podpisane przez kandydata, upoważnienie nie jest potrzebne. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Wytyczne dla kandydatów dotyczące procesu składania dokumentów, do których muszą się zastosować.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami świadectwa dojrzałości (w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

Adres do wysyłki:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Jacka Rychlewskiego 2

60-965 Poznań

Zachęcamy do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej dostępnej pod tym adresem.