29 03 2018

Spotkanie JM Rektora Politechniki Poznańskiej z przedstawicielami uczelni wyższych w Peru

W dniach 19 – 24 marca JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski wraz z prorektorem ds. edukacji ustawicznej prof. dr hab. inż. Teofilem Jesionowskim, prodziekanem ds. współpracy z przemysłem na Wydziale Informatyki dr hab. inż. Pawłem Śniatałą, prodziekanem ds. nauki na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji dr hab. inż. Mariuszem Głąbowskim oraz Emilią Wojtczak z DEUiM odbył wizytę do uczelni wyższych w Peru. W trakcie wizyty odwiedzono 8 uczelni wyższych plasujących się na najwyższych miejscach w rankingach oraz salezjańską szkołę średnią i centra kształcenia technicznego. JM Rektor PP reprezentował konsorcjum poznańskich uczelni ds. współpracy z Peru (które PP tworzy wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu). Szczególnie ważnym celem konsorcjum jest podpisanie umowy o współpracy z PRONABEC. Jest to agencja rządowa, która przyznaje stypendium Prezydenta Republiki Peru pokrywające całkowity koszt studiów (magisterskich lub doktoranckich) wraz z kosztami transportu i utrzymania. Podczas spotkania z władzami tej instytucji przedstawiono wzór umowy oraz określono dalsze kroki służące nawiązaniu współpracy pomiędzy PRONABEC a Konsorcjum Współpracy z Peru. JM Rektor odwiedził również biuro CONCYTEC (Krajowa Rada ds. Nauki, Technologii i Innowacji Technologicznych – instytucję oferującą granty na badania naukowe). W trakcie wizyty w Peru miało miejsce spotkanie z Ambasador Polski w Limie Panią Antoniną Magdalena Śniadecką-Kotarską. Określono cele współpracy i plany na przyszłość. Wizyty na uczelniach w Limie i Arequipa obejmowały spotkania z władzami, przegląd laboratoriów, spotkania ze studentami i naukowcami. W trakcie wizyty na peruwiańskich uczelniach JM Rektor PP, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski podpisał pięć nowych umów o współpracy i wymianie akademickiej z następującymi uczelniami:

  • Universidad Nacional San Augustin – Arequipa
  • Universidad Católica de Santa Maria - Arequipa
  • Universidad La Salle – Arequipa
  • Universidad Nacional de Ingenieria  - Lima
  • Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima

Kolejne umowy są w trakcie przygotowania.

Duży potencjał naukowy i dydaktyczny, długoletnie, przyjazne relacje Polski i Peru, zainteresowanie realizacją wspólnych projektów naukowych, wymian dydaktycznych i studenckich rokują na owocną współpracę. W najbliższych miesiącach w ramach programu ERASMUS+ wymianę dydaktyczną zrealizuje profesor z Universidad del Pacifico w Limie. W trakcie wakacji na PP planowana jest szkoła letnia na którą zaproszono studentów z Peru. Podjęto ustalenia w sprawie udziału w konferencjach naukowych oraz przygotowaniu wspólnych projektów badawczych.

Zdjęcia