6 02 2019

Spotkanie z ambasadorem Australii

9 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z ambasadorem Australii w Polsce Paulem Wojciechowskim, któremu towarzyszyli radca handlowy na Europę Centralną Anthony Weymouth i sekretarz radcy handlowego Bożena Świerbutowicz - Business Development Manager. Ze strony Politechniki Poznańskiej udział wzięli prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż.Joanna Józefowska; Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.; Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński wraz doktorantami i pracownikami, którzy uczestniczyli w programie NAWA „Współpraca PUT-UTS akceleracją rozwoju naukowego”. 
Celem spotkania było przedstawienie wykonanych zadań w ramach projektu  pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18), który był realizowany w dniach 25.11-07.12.2018 na University of Technology, Sydney (Aystralia). 
Uczestnikami projektu było łącznie 20 doktorantów i pracowników naukowych wydziałów: Inżynierii Zarządzania, Elektroniki i Telekomunikacji, Technologii Chemicznej i Fizyki Technicznej.

W ramach pobytu na University of Technology, Sydney (UTS) doktoranci uczestniczyli w:

 • tour of DataArena - Arena danych UTS to 360-stopniowy interaktywny obiekt do wizualizacji danych, który zmienia sposób przeglądania danych i interakcji z nimi. Widzowie stoją na środku dużego cylindrycznego ekranu o wysokości czterech metrów i dziesięciu metrów średnicy. System grafiki komputerowej o wysokiej wydajności napędza sześć projektorów wideo 3D-stereo, dopasowanych do krawędzi, aby stworzyć płynną trójwymiarową panoramę,
 • tour of ProtoSpace – zaawansowany zakład produkcyjny o powierzchni 900m², oferujący partnerom branżowym, pracownikom akademickim i studentom dostęp do najnowocześniejszych technologii 3D, oprogramowania i wiedzy technicznej,
 • warsztatach myślenie systemowego, w trakcie których analizowali czynniki wpływające na przygotowanie rozprawy doktorskiej, przeanalizowali kierunek ich oddziaływania oraz pętle sprzężenia zwrotnego,
 • warsztatach praktycznego wyszukiwania literatury z wykorzystaniem źródeł internetowych,
 • grze Last Island Game - polegającej na analizowaniu skutków społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i technologicznych w procesie podejmowania decyzji gospodarczych,
 • seminarium "Pięć technologii, które zmienią nasze życie" - podczas którego  przedstawione zostały technologie: dla samochodów autonomicznych, blockchain transaction, rzeczywistość wirtualna, smart city, Digital Living Lab,
 • warsztatach doktorskich – „Życie po studiach” na których pracownicy naukowi z UTS przedstawili swoje doświadczenia dotyczące czynników wspomagających i przeszkadzających w rozwoju naukowym na etapie przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • warsztatach dotyczących wizualizacji danych - podczas których przedstawiono praktyczne zagadnienia przygotowywania prezentacji wyników badań tak, aby były one przekonywujące dla słuchaczy, 
 • seminarium CAMGIS na temat „Jak publikować w czasopismach wysokiej rangi" - podczas którego przedstawiono zagadnienia dotyczące rozwijania i stosowania innowacyjnych badań związanych z zastosowaniem technologii informatycznych  w zakresie informacji geograficznej (GIS), teledetekcji,  obserwacjach Ziemi, zarządzaniu klęskami żywiołowymi i zarządzaniu zasobami ziemskimi. W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja, w jaki sposób publikować artykuły w wysoko rangowanych czasopismach.
 • wykładzie PERSWADE – na temat zrównoważonego rozwoju i związanego z nim kontrowersji,
 • prezentacji PUT - przegląd i kierunki badań - podczas prezentacji prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński i dr inż. Marek Michalski (WEiT) przedstawił Politechnikę Poznańską, kierunki studiów, kierunki badań  i możliwości dalszej współpracy z UTS,
 • konsorcjum doktorskim ACIS2018 – w trakcie którego członkowie zespołów złożone z doktorantów reprezentujących różne kraje, uczelnie, dyscypliny naukowe i zainteresowania badawcze wymieniali się poglądami na z góry określone problemy badawcze,
 • Konferencja ACIS2018 - 29 australijska konferencja nt. Systemów informacyjnych.

Na przełomie sierpnia i września 2019 r. na Politechnikę Poznańska przyjedzie 20 uczestników projektu z UTS. W ramach pobytu na Politechnice Poznańskiej wezmą udział w cyklu dedykowanych wydarzeń oraz konferencji: The 9th International Conference on Life Cycle Management: więcej: http://www.lcm2019.org/ 
Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.
 

Zdjęcia