1 08 2017

Stypendium doktoranckie w ramach programu OPUS11 finansowanym przez NCN

Oferta stypendium doktoranckiego w Politechnice Poznańskiej

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów ogłasza konkurs na stanowisko DOKTORANTA Stypendysty Narodowego Centrum Nauki (NCN), Typ konkursu NCN: OPUS – ST8

w obszarze badawczym: modyfikacja polimerów, przetwórstwo tworzyw polimerowych, badania strukturalne i mikrostrukturalne polimerów, połączenia adhezyjne polimer-metal wytwarzane w technologii wtryskiwania.

Poszukujemy Kandydatki lub Kandydata, zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS11 pt. „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”,finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest  prof. dr hab.inż. Tomasz Sterzyński – Politechnika Poznańska.

Nazwa jednostki: Instytut Technologii Materiałów,

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Wymagania:

- ukończone studia wyższe II stopnia ze stopieniem magistra lub jego odpowiednik,

- preferowane kierunki ukończonych studiów:mechanika i budowy maszyn, inżynieria materiałowa – tworzywa polimerowe, technologia chemiczna – polimery,

- wiedza z  zakresu podstaw fizyki i chemii polimerów,  metod badawczych, analizy strukturalnej oraz technikach przetwarzania;

- potwierdzona znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania przydzielonych zadań;

- umiejętność współpracy z zespołem;

- gotowość podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej  od 01.10.2017 (w przypadku, gdy kandydat nie jest doktorantem PP).

Znajomość zagadnień, doświadczenie  w zakresie:
- przetwarzania materiałów polimerowych, w szczególności technologii wytłaczania i wtryskiwania;

- pracy z urządzeniami badawczymi do oceny struktury i właściwości polimerów, w tym: mikrokalorymetria  różnicowa, mikroskopia optyczna;badania wytrzymałościowa;

Przewidywany zakres zadań realizowanych w  projekcie:

- charakterystyka surowców wejściowych (reologiczna, strukturalna)

- wytwarzanie kompozytów polimerowych (dobór składu i  parametrów, realizacja eksperymentu ) z ich szczegółową charakterystyką

- wytwarzanie połączeń adhezyjnych polimer-metal w technologii wtryskiwania,

- badania mikrostruktury warstwy granicznej złącza polimer-metal,

- badania mechaniczne i mikroskopowe połączeń adhezyjnych

- analiza wyników badań pod kątem tworzenia i właściwości połączeń adhezyjnych na granicy metal - polimer, przygotowanie publikacji.

Słowa kluczowe:
kompozyty hybrydowe, mikrostruktura materiałów polimerowych, krystalizacja polimerów, granica faz polimer-metal, połączenia adhezyjne

 

Warunki zatrudnienia
Stypendium: 2 000 PLN/ m-c przez okres 36 miesięcy
 

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów z konkursów NCN, na podstawie konkursu ofert zostanie wyłoniona jedna osoba. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnianie wymagań oraz podjęcie studiów doktoranckich na WBMiZ PP w przypadku gdy wyłoniona osoba nie będzie doktorantem PP.

 

Dodatkowe informacje:

Oferujemy:
Studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej Laboratoria oraz infrastrukturę komputerową,
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny z wnioskiem o przyznanie stypendium
- dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra lub jego odpowiednika
- CV zawierające dane kontaktowe wraz z adresem poczty elektronicznej

- wykaz przedmiotów w siatce studiów (także przedmiotów obieranych w trakcie studiów) z potwierdzoną średnią ocen ze studiów I i II stopnia

- resume pracy magisterskiej (zakres eksperymentu, metodyka badawcza, do 300 wyrazów) ew. praca magisterska do wglądu podczas spotkania z Kandydatami

- dane kontaktowe samodzielnego pracownika nauki mogącego przedstawić opinię o Kandydacie

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy przewodniczącego komisji konkursowej:

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzynski: tomasz.sterzynski@put.poznan.pl   (dokumenty w formacie PDF) w tytule proszę podać: nazwisko_stypendium_Opus
 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 sierpnia 2017

Termin rozmowy z Kandydatami:  wtorek 5 września o godzinie 12:00 w Sali 310,  budynek Centrum Mechatroniki Politechniki Poznańskiej, ul. Jana Pawła II 24 

Osoba, która zostanie oceniona pozytywnie podczas rozmowy w dniu 5  września br. zgłasza swoją kandydaturę na studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym na stronie WBMiZ PP.