19 05 2017

X Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy

X  OGÓLNOPOLSKIE FORUM  INSTYTUCJI  RYNKU PRACY odbędzie się pt. „Przyszłość i rola Publicznych Służb Zatrudnienia oraz wyzwania rynku pracy w Polsce – aktywizacja biernych zawodowo, systemowe zmiany organizacyjne, Ustawa o promocji, koncepcja profilowania i dostępu do programów rynku pracy oraz nowa metodologia badania efektywności”.
    
Termin: 26 – 30.06.2017r.    

Miejsce: Hotel „Ikar Plaza”,  ul. Wschodnia 35,  78 – 100 Kołobrzeg

FORUM jest poświęcone omówieniu nowych wyzwań i trendów rozwojowych urzędów pracy. Celem Forum jest zapoznanie uczestników z problematyką Ustawy o promocji zatrudnienia (…) i innych Ustaw i aktów prawnych,  omówienie roli Publicznych Służb Zatrudnienia wobec zmieniającego się rynku pracy w Polsce, omówienie problemów w aktywizacji osób biernych zawodowo i innych grup klientów oraz możliwości finansowych aktywizacji, w tym ze środków UE, omówienie pojęcia nowej metodologii badania efektywności w realizacji działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, identyfikacja nowego spojrzenia na profilowanie, programów zatrudnienia MRPiPS, a także sprawnej organizacji pracy PSZ.