Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Piotr Otomański

iod@put.poznan.pl

Klauzula informacyjna  - monitoring

W myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
  2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane zbierane są dla potrzeb utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni (art. 50 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); w przypadku jeśli jesteście Państwo naszymi pracownikami dane osobowe w postaci wizerunku, są zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Uczelnię na szkodę (art. 22 Ustawy Kodeks Pracy). Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO); mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni.  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 tygodni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Jeśli ma to zastosowanie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.