3 12 2019

Christmas Meeting of PUT Intercultural Cafe

[En]
Lifelong Learning and International Education Office invites to "PUT around the world - Intercultural Café":

When?: 19.12.2019 (Thursday) at 6:00 p.m.
Where?: room no 053, PUT Lecture Center, Piotrowo 2 street
Topic: Christmas Meeting!

During the next meeting of PUT around the world-Intercultural cafe, we will:
->hear presentations about Christmas celebrations around the world
->do Christmas baubles and other decorations for our International Christmas Tree!!!
->sing Christmas carols
->taste different Christmas dishes

Language of the meeting: ENGLISH

‼ Registration:‼
Please confirm your attendance by joining the Facebook event by the 15th of December!

"PUT around the world - Intercultural Café" is an initiative proposed by the LLL and International Education Office of Poznan University of Technology. The Intercultural Café aimed at integrating the academic community, cultural exchange, enlargement awareness about Poland among foreign students and awareness about the countries of origin of foreign students from the Poznan University of Technology.

Meetings are organized every month, concern different topics and are dedicated to both, polish and international students of Poznan University of Technology and universities in Poznan, as well as employees of the Poznan University of Technology

Don't miss it! :) See you there!

Participation in the event is tantamount to consent to the free use of the participant's image by the Poznan University of Technology, recording them in print and electronic, in whole or in part, reproduction, publication in the journal "Głos Politechniki" or other University publications and dissemination, including the introduction to computer memory, publishing on social media and on PUT website - put.poznan.pl.

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in the application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
[Pl]
Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej zaprasza na spotkanie pn.: "PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa"

Kiedy?: 19.12.2019 r. (Czwartek) o godz. 18:00
Gdzie?: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej,
ul. Piotrowo 2, sala 053
Temat: Spotkanie Bożonarodzeniowe

Na spotkaniu
->wysłuchamy prezentacji o sposobach świętowania Bożego Narodzenia na całym świecie
->przygotujemy świąteczne bombki i inne dekoracje na międzynarodową choinkę
->będziemy śpiewać kolędy
-> degustować różne świąteczne potrawy

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.

Rejestracja:
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez dołączenie do wydarzenia ( wybranie przycisku wezmę udział) do dnia 15.12.br

"PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa" to inicjatywa Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.

Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów Politechniki Poznańskiej i poznańskich uczelni oraz pracowników Politechniki Poznańskiej.

Nie przegap kolejnego spotkania! Do zobaczenia !

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Politechnikę Poznańską wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub części, zwielokrotnienie, opublikowanie w czasopiśmie ”Głos Politechniki” lub innych wydawnictwach Uczelni i rozpowszechnienie, w tym także wprowadzenie do pamięci komputera, opublikowanie w mediach społecznościowych oraz na portalu PP – put.poznan.pl.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Zdjęcia