(PL) EU/EFTA/Karta Polaka Studia II stopnia - Rekrutacja krok po kroku

Krok pierwszy

Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi Uchwałami dotyczącymi rekrutacjiHarmonogramem rekrutacji oraz informacją o Opłacie rekrutacyjnej.

Krok drugi

Rejestracja elektroniczna – Kandydat rejestruje się w systemie Ksantypa:

 • podaje swoje dane osobowe i edukacyjne
 • ustala preferowaną kolejność kierunków, na które ubiega się o przyjęcie. Jest to lista, gdzie Kandydat ustala w kolejności wybrane przez siebie kierunki. W elektronicznej rekrutacji Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajdował się najwyżej na indywidualnej liście preferencji. W przypadku, gdy Kandydat posiadał wyższe preferencje, zostaje tam wpisany na miejsce rezerwowe.
 • w przypadku gdy studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia
 • wgrywa zdjęcie do systemu Ksantypa
 • wgrywa komplet wymaganych dokumentów

Krok trzeci

Opłata rekrutacyjna – dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza się opłatę. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. W przypadku kierunków dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Krok czwarty

Weryfikacja danych –  przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić, czy w systemie Ksantypa pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne – wymaga to ponownego zalogowania się w systemie.

Krok piąty

Postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa lub test kwalifikacyjny) – obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów kształcenia wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017.

Krok szósty

Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatom w systemie Ksantypa wyników kwalifikacji.

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.

Krok siódmy

Składanie dokumentów – Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej teczce w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu.

Wydruk podania na studia – Kandydat loguje się do systemu Ksantypa i drukuje jedno podanie wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami. Podanie musi być własnoręcznie podpisane.

Wydruk podania będzie możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Krok ósmy

Publikacja list przyjętych na studia w Politechnice Poznańskiej.

Wysyłanie:

 • pisemnych decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia
 • informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką
 • skierowanie do lekarza medycyny pracy (dotyczy wyłącznie kierunków: architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska)

Krok dziewiąty

Wpłata za legitymację na konto.

Kandydat wpłaca opłatę za legitymację. Przyjęci na kierunki: architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska dostarczają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Warto wiedzieć

W Politechnice Poznańskiej funkcjonuje trójstopniowy system studiów:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie lub inżynierskie
 • studia drugiego stopnia – magisterskie
 • studia trzeciego stopnia – doktoranckie

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków.

W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że powinny być dostarczone oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego oraz dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego.

Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych.