Pomoc materialna dla doktorantów

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje Zarządzenie Nr 16 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. (RO/VI/16/2017) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej.

W roku akademickim 2018/2019 doktoranci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 12.10.2018 r.

Przy przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej doktorantom, obowiązują terminy analogiczne jak dla studentów.

W roku akademickim 2018/2019 próg dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniający
do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

Z uwagi na zmiany w przepisach nie ma już  konieczności składania przez doktorantów oświadczenia według wzoru z Załącznika nr 6 do regulaminu.

Bieżące informacje o świadczeniach pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/nauka/pomoc-materialna-dla-doktorantow-w-roku-akademickim-20182019-1

Załączniki