Pomoc materialna dla studentów

Zasady przyznawania pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej.

W semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 studenci składają wnioski
o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 04.03.2019 r.

Próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

Z uwagi na zmiany w przepisach nie ma już  konieczności składania przez studentów oświadczenia według wzoru z Załącznika nr 6 do regulaminu.

Bieżące informacje o świadczeniach pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/nauka/pomoc-materialna-dla-studentow-w-roku-akademickim-20182019