Pomoc materialna dla studentów

Zasady przyznawania pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej.

Uwaga: Stypendia rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 w Politechnice Poznańskiej zostały przyznane. Listy rankingowe dostępne są do wglądu w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich. 

W semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 12.10.2018 r.

W semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

Bieżące informacje o świadczeniach pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Strona główna » Dla studentów i uczelni » Studia: dla studentów i doktorantów » Stypendia i pomoc dla studentów).