O projekcie/About the project

(PL)

Projekt „PP dookoła świata – rok międzykulturowy” jest realizowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland”.

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

W ramach projektu „PP dookoła świata – rok międzykulturowy” Politechnika Poznańska realizuje następujące działania:

1/ Przygotowanie i organizowanie szkoleń – Komunikacja w środowisku wielokulturowym dla pracowników administracyjnych PP

2/ PP dookoła świata - Kawiarenka międzykulturowa – comiesięczne spotkania dotyczące tematów z zakresu norm kulturowych, tradycji, kuchni, sposobów spędzania wolnego czasu, sekretów, które skrywa Polska i kraje z których pochodzą studenci PP.

3/ Działania towarzyszące związane z internacjonalizacją „w domu”, m.in.: wycieczki po Poznaniu, gra miejska, międzynarodowy turniej piłki nożnej, wystawa zdjęć studentów zagranicznych i pracowników PP, koncert międzykulturowy

4/ Tydzień Kultury – warsztaty, wycieczki wykłady dotyczące kultury Polski

5/ Targi międzykulturowe z udziałem zaproszonych dyplomatów z krajów, z których pochodzą studenci zagraniczni studiujący na PP

Działania realizowane w projekcie „PP dookoła świata – rok międzykulturowy” skierowane są do pracowników i studentów zagranicznych PP.

Realizacja projektu przyczyni się do bardziej efektywnej komunikacji i obsługi studentów zagranicznych studiujących na PP, większej integracji środowiska akademickiego PP, lepszego wzajemnego zrozumienia dla odmienności kulturowej, a pośrednio także promocji PP za granicą poprzez relacje absolwentów PP w ich środowisku po powrocie ze studiów.

 

Termin realizacji projektu: 05.11.2018 – 31.12.2019

Wysokość dofinansowania: 207 446,00 zł

 

(EN)

"PUT around the world - intercultural year" project

The project "PUT around the world - intercultural year" is being implemented within the funds of the National Agency for Academic Exchange as part of the project “Raising the competences of academic staff and the institution's potential in accepting people from abroad - Welcome to Poland".

The aim of the project is to support the institutional capacity of Polish universities by raising the competence of the academic staff and the institution's potential to accept people from abroad, organizational preparation of a place dedicated to serve students and foreign staff, and developing activities within “internationalization at home”. Shaping attitudes of openness and tolerance in the academic and social environment of the university will also be a key activity.

As part of the project "PUT around the world - intercultural year" Poznan University of Technology is implementing the following activities:

1 / Preparation and organization of trainings - Communication in a multicultural environment for PUT administrative employees

2 / PUT around the world - Intercultural cafe - monthly meetings on subjects related to cultural norms, traditions, cuisine, ways of spending free time, secrets hidden in Poland and meetings about the countries where PUT students come from.

3 / Accompanying activities related to “internationalization at home", among others: trips around Poznań, city game, international football tournament, exhibition of photos of foreign students and PUT employees, intercultural concert

4 / Culture Week - workshops, trips, lectures on Polish culture

5 / Intercultural fairs with the participation of invited diplomats from countries which PUT foreign students come from.

Activities implemented in the project "PP around the world - intercultural year" are targeted at PUT employees and foreign students.
The implementation of the project will contribute to more effective communication and service for foreign students studying at PUT, more integration of the PUT academic society, better mutual understanding for cultural diversity. It will be also, indirectly, the promotion of the university abroad due to interactions PUT students have in their local environment after they graduate.

 

Project implementation time-frame: 05/11/2018 - 31/12/2019

Budget: PLN 207,446.00