Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski

 

 

 

KULTURA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI to projekt
realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską, przy współpracy Santander Universidades, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego
poprzez szerzenie wśród mieszkańców Wielkopolski, a zwłaszcza wśród młodzieży, wiedzy
o postawach XIX-wiecznych organiczników: Emilii Sczanieckiej, Karola Marcinkowskiego,
Dezyderego Chłapowskiego, Hipolita Cegielskiego i wielu innych oraz upowszechnianie
podobnych postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi z Wielkopolski.

W ramach Projektu zrealizowane będą cykliczne produkcje audiowizualne „Motywator Przedsiębiorczości”, konkurs fotograficzny „Śladami Organiczników”, wykłady otwarte „Przedsiębiorczość – Nauka – Kultura”, eventy interaktywne “Bądź Jak Steve Jobs, czyli z uczelni do biznesu” oraz konkurs „Młodzi Organicznicy XXI wieku”. Pragniemy, poprzez wymienione wydarzenia, pokazać ponadczasowość idei pracy organicznej jako dziedzictwa kulturowego regionu.

Wartość projektu wynosi 500 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania – 250 000,00 zł.
Dumni jesteśmy z tego, że Komisja Oceny Projektów powołana dla konkursu nr RPWP.04.04.02-IZ- 00-30- 001/1 oceniła nasz project najwyżej ze wszystkich, biorących udział w tym konkursie.

Projekt „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” jest realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską, przy wsparciu Santander Universidades w ramach Banku Zachodniego WBK S.A. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 500 000,00 PLN. Kwota dofinansowania z UE: 250 000,00 PLN.

Przejdź na stronę projektu.