Studia doktoranckie

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Ukończenie studiów doktoranckich następuje po uzyskaniu kwalifikacji trzeciego stopnia, w drodze przewodu doktorskiego, potwierdzonych odpowiednim dyplomem.

Wszystkie przewody wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. muszą zakończyć się do 31 grudnia 2021 r. Po tej dacie przewody odpowiednio zamyka się lub umarza.