Szkoła Doktorska

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020: od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

PRZEJDŹ DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO >

1. Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi aktami prawnymi.

2. Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach:

Lp.

Nazwa dyscypliny

Limit przyjęć

1

architektura i urbanistyka/architecture and urbanism

3

2

automatyka, elektronika i elektrotechnika/automatics, electronics and electrotechnics

3

3

informatyka techniczna i telekomunikacja/technical IT and telecommunications

5

4

inżynieria lądowa i transport/civil engineering and transport

4

5

inżynieria materiałowa/materials engineering

4

6

inżynieria mechaniczna/mechanical engineering

4

7

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka/environmental engineering, mining and power engineering

3

8

nauki chemiczne/chemical sciences

5

9

nauki o zarządzaniu i jakości/management and quality sciences

3

Suma:

34

3. Wykaz tematyk badawczych.

4. Harmonogram rekrutacji:

Data

Czynność

01.07.2019 r.

(poniedziałek)

rozpoczęcie rejestracji kandydatów

 

30.08.2019 r.

(piątek)

koniec rejestracji kandydatów

 

do 13.09.2019 r.

(piątek)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I etapu konkursu

 

od 23.09.2019 r.

(poniedziałek)

rozpoczęcie II etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna)

 

30.09.2019 r.

(poniedziałek)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II etapu konkursu oraz publikacja listy przyjętych do szkoły doktorskiej

dostarczenie dokumentów w formie papierowej

wezwanie i wyznaczenie terminu do złożenia brakujących dokumentów

5. Kandydaci do SzD składają skany wymaganych dokumentów poprzez system elektronicznej rekrutacji.

 • podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej, (podanie można wygenerować z systemu rekrutacyjnego po zakończeniu rejestracji elektronicznej) - wydruk czarno-biały lub kolorowy, druk jedno- lub dwustronny, nie skanujemy,
 • dokument potwierdzający kwalifikacje:
  • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (oryginał do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii) lub
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów lub
  • dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie uzyskane za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała:
   • opatrzony apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo
   • poddany legalizacji w pozostałych przypadkach - legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w państwie wydania dyplomu

oraz wykaz ocen z przebiegu edukacji, uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia doktora wraz z oficjalną skalą ocen, jeżeli nie jest wskazana w wykazie ocen, potwierdzoną przez szkołę wyższą, którą ukończył kandydat,

 • curriculum vitae zawierające dane osobowe oraz przebieg dotychczasowego kształcenia i/lub zatrudnienia,
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia), inne osiągnięcia oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
 • deklarację wyboru tematyki badawczej z dostępnego wykazu wraz ze zgodą potencjalnego promotora (Attachment no. 1 Declaration of research topic choice),
 • opis proponowanego indywidualnego planu badawczego zawierający możliwość realizacji wybranej tematyki badawczej (Attachment no. 2 Description of a proposed individual research plan),
 • fotografię, w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG), którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów
 • dodatkowo w przypadku cudzoziemców:
  • potwierdzenie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostałe oficjalne dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo być przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

Kandydat, który zostanie wpisany na listę przyjętych do Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej lub uzyska informację o warunkowym wpisie na tą listę, składa jeden komplet dokumentów w wiązanej białej teczce w Zintegrowanym Centrum Obsługi Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu. . Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów, z których Politechnika Poznańska wykona nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Nie należy zatem przynosić ze sobą kser dokumentów.

Dodatkowo należy przedłożyć:

 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych)
 • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii).

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie do SzD osobiście. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopią dyplomu.

Adres do doręczeń:

Zintegrowane Centrum Obsługi Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
www.zco.put.poznan.pl

6. II etap rekrutacji - rozmowy kwalifikacyjne

Data, miejsce i czas rozmowy kwalifikacyjnej będzie dostępny w systemie rekrutacyjnym oraz zostanie opublikowany w zakładce Szkoły Doktorskiej.
Termin rozmów on-line ustalony zostanie indywidualnie drogą mailową z danym kandydatem.

7. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
Termin i miejsce złożenia ślubowania zostanie podany później.

8. Kształcenie w szkole doktorskiej odbywa się w języku angielskim.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, tel. 61 665 3544
Poznań, pl.M.Skłodowskiej-Curie 5, pokój 110B
phd.school@put.poznan.pl

 

Information in English