Rozliczenia / Przedłużenia wyjazdów

I. Rozliczenia

II. Przedłużenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I. Rozliczenia

Każdy stypendysta programu Erasmus rozlicza się niezależnie w 2 miejscach: w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej (DEUiM) oraz w swoim wydziale/instytucie (Dziekanat, Koordynator Wydziałowy).

Rozliczenie z DEUiM powinno być dokonane przed zgłoszeniem się na Wydział w w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od ustalonej w Art. 2 Umowy Finansowej, daty powrotu z uczelni zagranicznej

Aby rozliczyć się z Działem Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej należy:

 1. Umówić się na rozliczenie za pomocą harmonogramu online (ten sam, który obowiązywał przy podpisywaniu umowy finansowej)
 2. Uzupełnić online test językowy OLS przed oraz po wymianie.
 3. Uzupełnić ankietę online (Indywidualny Raport Uczestnika z Wyjazdu), która zostanie automatycznie wysłana do studenta po zakończeniu wymiany (gdyby nie dotarła w ustalonym terminie prosimy o kontakt z biurem).
 4. Dostarczyć uzupełniony ‘Certificate of arrival and departure’ oraz / lub dokument potwierdzający dokładne daty przyjazdu i wyjazdu (dd/mm/rrrr), wydany na papierze firmowym uczelni zagranicznej.
 5. Dostarczyć Transcript of records (może być w późniejszym terminie, jeżeli wynika to z zasad uczelni goszczącej). Brak ToR nie zwalnia uczestnika z rozliczenia w terminie 2 tygodni od momentu powrotu.
 6. Dostarczyć wszelkie niedostarczone Learning agreement lub Changes do LA.
 7. Podpisać Oświadczenie i Zaświadczenie w DEUiM. -> dokumenty do przekazania na Wydział.

 

Uwaga: Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, NIE drukować. Po wysłaniu ankiety na swojego maila każdy powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia ankiety.

Rozliczyć należy sie do 2 tygodni po powrocie z uczelni partnerskiej. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, faxem lub scanem na maila. Należy dostarczyć KOMPLET dokumentów.

Jeśli uczelnia partnerska wydaje Transcript of records z opóźnieniem, student powinien rozliczyć się z DEUiM w terminie przewidzianym umową, oraz przedłużyć sesję na swoim Wydziale.

Pełne rozliczenie jest warunkiem otrzymania II raty stypendium, która wyniesie 10% lub mniej kwoty zawartej w umowie finansowej.

 

II. Przedłużenia

Każde przedłużenie pobytu za granicą, powinno być zgłoszone przez studenta na min. 30 dni przed planowaną datą powrotu (datą zawartą w umowie finansowej).

Dotyczy to zarówno przedłużenia o kilka dni, jak i całego semestru.

Aby przedłużyć pobyt w uczelni zagranicznej na kolejny semestr należy:

 1. Przedstawić zgodę uczelni zagranicznej na przedłużenie na kolejny semestr.
 2. Przedstawić zgodę Dziekana Wydziału macierzystego na PP na przedłużenie pobytu.
 3. Złożyć podanie do Koordynatora Uczelnianego (DEUiM) z prośbą o przedłużenie pobytu i finansowania.
 4. Dostarczyć nowy LA, ze wszystkimi podpisami (Student, Koordynator Wydziałowy, Koordynator z uczelni zagranicznej).

Warunkiem jest także rozliczenie się z pierwszego semestru pobytu.