Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

Zasady naboru:

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w zjazdach:
piątek - godz. 15.30 - 20.00;
sobota - godz. 8.00 - 14.00;
 

Profil kształcenia:

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysł 4.0 oraz przedstawienie technologii umożliwiających jego implementacje w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznają się z możliwością zastosowania systemów informatycznych na różnych etapach cyklu życia wyrobu.

Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie jak również dla tych którzy, chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem.

Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej ( w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych) dotyczącej zastosowania nowych metod i technik informatycznych w innowacyjnym podejściu do zarządzania rozwojem produktu w koncepcji Przemysł 4.0. Cykl zajęć obejmować będzie zagadnienia w obszarze:

 • podstawy koncepcji Przemysł 4.0
 • możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w Przemysł 4.0
 • zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu
 • definiowania wymagań dla projektowanego produktu
 • zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych itp.)
 • metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie
 • metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie
 • nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania)
 • nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych opartych o narzędzia sztucznej inteligencji
 • metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją
 • symulacji procesów produkcyjnych
 • narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu - PLM (integracja na poziomie danych i procesów)
 •  

Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

 • założeń Przemysłu 4.0
 • zintegrowanego projektowania wyrobu z wykorzystaniem systemów informatycznych
 • projektowania i doskonalenia procesów związanych z rozwojem wyrobu
 • realizacji procesów w nowoczesnych narzędziach informatycznych.

Strona internetowa:

www.przemysl40.put.poznan.pl

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-218
Wydział: Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 207
 
Koszt studiów: 4 900,00 zł
 

Nr konta bankowego:

BZ WBK SA 6 O/P-ń
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem: SP-218
 


Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów: 02.11.2018 - 28.09.2019
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 02.07.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 31.10.2018
 
 

Sekretariat studiów

mgr inż. Damian Grajewski
ul. Piotrowo 3 (budynek z zegarem), pokój nr 122
Telefon: 61 665 27 18
Adres email: damian.grajewski@put.poznan.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 6.30 - 14.00
 

 

Kierownik studiów

dr inż. Ewa Dostatni
Telefon: 61 665 27 31
Adres email: ewa.dostatni@put.poznan.pl