Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów)

Zasady naboru

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych - magisterskich lub inżynierskich / licencjackich - absolwenci wydziałów / kierunków Architektury i Urbanistyki, i innych kierunków studiów.

Terminy zajęć

Piątek, sobota; 1 raz w miesiącu
 

PROGRAM - PROBLEMATYKA

Studia podyplomowe zawierają program edukacyjny z zakresu planowania.

(skrócony wybór):

- problemy współczesnej urbanistyki i planowania przestrzennego;

- Systemy palnowania przestrzennego w Polsce i krajach UE;

- Obszary metropolitalne, miejskie i zagadnienia przestrzenne w terenach wiejskich;

- Infrastruktura techniczna i funkcjonalna (miasto-gminna, region), urządzenia sieciowe (wodne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze);

- Planowanie regionalne;

- Odnowa miast w procesie rewitalizacji;

- Socjologia miasta;

- Współczesne funkcje dla małych i średnich miast i obszarów wiekskich;

- Architektura krajobrazu miejskiego i wiejskiego;

- Procedury, system informacji terenowej i monitoringu dla potrzeb urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej;

- Zarządzanie planowanym rozwojem i odnową obszarów miejskich i wiejskich;

- Finansowanie projektów w procesie planowania przestrzennego;

- Zagadnienia konserwatorskie w obszarach miejskich i wiejskich;

- Ochrona cennych przyrodniczo terenów (układy przyrodnicze, osadnicze i komunikacyjne) i transportowe;

- Gospodarka wodna;

- Zagadnienia turystyki i wypoczynku w planowaniu przestrzennym;

Zagadnienia pozyskiwania energii odnawialnej i powiązania z procedurami planistycznymi;

- Ekologia i materiały miejscowe w procesach inwestycyjnych;

- Uwarunkowania prawne w planowaniu przestrzennym (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania) - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjograficzne, ocena zrównoważonego rozwoju- ekorozwój;

- Proekologiczne i innowacyjne strategie rozwoju miast, gmin i powiatów.

- Interdyscyplinarne metody współdziałania w procedurach planistycznych, aplikacje w Polsce, krajach EU i innych.

Wykłady – seminaria – ćwiczenia projektowe

Wykłady, seminaria, projektowanie, lokalne wizje terenowe, warsztaty urbanistyczne, sesje naukowe, prace semestralne i dyplomowe, konsultacje z udziałem autorytetów - profesorów i ekspertów.

 

Słuchacze

Słuchacze mają możliwość wysłuchania wykładów oraz udziału w ćwiczeniach. Ważnym elementem edukacyjnym są prowadzone zajęcia z kształtowania wyobraźni przestrzennej istotnej dla osób podejmujących decyzje o kształtowaniu przestrzeni. Ćwiczenia odbywają się w formie indywidualnej i pracy zespołowej przy opracowywaniu zadań i przykładowych tematów związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Prace składają się na istotne elementy w zaliczeniu programu studiów.

 

 

Prace semestralne i praca końcowa

Prace realizowane w ramach ćwiczeń:  studialne, projektowe, końcowe mogą odbywać się w procesie konsultacji i dyskusji z uwzględnieniem zainteresowań indywidualnych i potrzeb gremiów delegujących i współdziałających (samorządów i urzędów miejsko-gminnych, powiatowych, wojewódzkich i innych).

 

Terminy – organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu - w piątek i sobotę w pomieszczeniach Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 13A i 13C.

Zajęcia terenowe  przeprowadzane są w różnych miejscach związanych z procesem planistycznym i ośrodkach edukacyjnych, zakładach infrastruktury miejskiej i gminnej oraz w innych instytucjach, w tym samorządowych.

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-109
Wydział: Wydział Architektury
Jednostka organizacyjna:  
Wydział Architektury
Liczba semestrów:  3
Liczba godzin:  260
Koszt studiów:  7200,00 zł
Komentarz do kosztu studiów: 
Opłata za jeden semestr wynosi 2400,00 złotych.

Przekaz bankowy dla: Politechnika Poznańska Wydział Architektury (SP-109)
Konto bankowe: BZ WBK 6 O/ P-ń 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Edycja studiów

Data rozpoczęcia: 01.10.2018

Data zakończenia: 29.02.2020


Termin składania dokumentów: 10.07.2018-18.09.2018

Sekretariat

Adres: ul. Nieszawska 13C, pok.212
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 3260, -3252

Informacje dodatkowe: 
 08.00-14.45 (pon.-pt.)

Kierownik studiów

dr hab. inż. arch. Radosław Barek

Osoba do kontaktu 

Ewa Marlewska, Natalia Górska
Telefon: 061 665 3260, 061 665 3252

Adres email: ewa.marlewska@put.poznan.pl

                     natalia.gorska@put.poznan.pl