Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów)

Zasady naboru

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych - magisterskich lub inżynierskich / licencjackich

Terminy zajęć

Piątek, sobota; 1 raz w miesiącu
 

PROGRAM - PROBLEMATYKA

Studia podyplomowe zawierają program edukacyjny z zakresu planowania.

(skrócony wybór):

- Problemy współczesnej urbanistyki i planowania przestrzennego;

- Systemy palnowania przestrzennego w Polsce i krajach UE;

- Obszary metropolitalne, miejskie i zagadnienia przestrzenne w terenach wiejskich;

- Infrastruktura techniczna i funkcjonalna (miasto-gminna, region), urządzenia sieciowe (wodne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze);

- Planowanie regionalne;

- Odnowa miast w procesie rewitalizacji;

- Socjologia miasta;

- Współczesne funkcje dla małych i średnich miast i obszarów wiekskich;

- Architektura krajobrazu miejskiego i wiejskiego;

- Procedury, system informacji terenowej i monitoringu dla potrzeb urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej;

- Zarządzanie planowanym rozwojem i odnową obszarów miejskich i wiejskich;

- Finansowanie projektów w procesie planowania przestrzennego;

- Zagadnienia konserwatorskie w obszarach miejskich i wiejskich;

- Ochrona cennych przyrodniczo terenów (układy przyrodnicze, osadnicze i komunikacyjne) i transportowe;

- Gospodarka wodna;

- Zagadnienia turystyki i wypoczynku w planowaniu przestrzennym;

Zagadnienia pozyskiwania energii odnawialnej i powiązania z procedurami planistycznymi;

- Ekologia i materiały miejscowe w procesach inwestycyjnych;

- Uwarunkowania prawne w planowaniu przestrzennym (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania) - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjograficzne, ocena zrównoważonego rozwoju- ekorozwój;

- Proekologiczne i innowacyjne strategie rozwoju miast, gmin i powiatów.

- Interdyscyplinarne metody współdziałania w procedurach planistycznych, aplikacje w Polsce, krajach EU i innych.

Wykłady – seminaria – ćwiczenia projektowe

Wykłady, seminaria, projektowanie, lokalne wizje terenowe, warsztaty urbanistyczne, sesje naukowe, prace semestralne i dyplomowe, konsultacje z udziałem autorytetów - profesorów i ekspertów.

 

Słuchacze

Słuchacze mają możliwość wysłuchania wykładów oraz udziału w ćwiczeniach. Ważnym elementem edukacyjnym są prowadzone zajęcia z kształtowania wyobraźni przestrzennej istotnej dla osób podejmujących decyzje o kształtowaniu przestrzeni. Ćwiczenia odbywają się w formie indywidualnej i pracy zespołowej przy opracowywaniu zadań i przykładowych tematów związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Prace składają się na istotne elementy w zaliczeniu programu studiów.

 

Prace semestralne i praca końcowa

Prace realizowane w ramach ćwiczeń:  studialne, projektowe, końcowe mogą odbywać się w procesie konsultacji i dyskusji z uwzględnieniem zainteresowań indywidualnych i potrzeb gremiów delegujących i współdziałających (samorządów i urzędów miejsko-gminnych, powiatowych, wojewódzkich i innych).

 

Terminy – organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu - w piątek i sobotę w pomieszczeniach Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Jacka Rychlewskiego 2

Zajęcia terenowe  przeprowadzane są w różnych miejscach związanych z procesem planistycznym i ośrodkach edukacyjnych, zakładach infrastruktury miejskiej i gminnej oraz w innych instytucjach, w tym samorządowych.

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-109
Wydział: Wydział Architektury
Jednostka organizacyjna:  
Wydział Architektury
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  249
Koszt studiów:  5600,00 zł
Komentarz do kosztu studiów: 
Opłata za jeden semestr wynosi 2800,00 złotych.

Przekaz bankowy dla: Politechnika Poznańska Wydział Architektury (SP-109)
Konto bankowe: Santander Bank Polska SA

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Edycja studiów

Data rozpoczęcia: 01.10.2020

Data zakończenia: 30.06.2021


Termin składania dokumentów: 01.07.2020 -30.09.2020

Sekretariat

mgr Natalia Górska
Telefon: 061 665 3301

Adres email: natalia.gorska@put.poznan.pl

mgr Magdalena Tyranowska

Telefon: 061 665 3260

Adres email: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl

Adres: ul. Jacka Rychlewskiego 2
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
 

Kierownik studiów

dr hab. inż. arch. Radosław Barek

radoslaw.barek@put.poznan.pl