Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Zasady naboru:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, itd.
Kandydaci składają następujące dokumenty:
 

Terminy zajęć:

15 zjazdów, piątki i soboty, średnio 2 razy w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

"Zarządzanie jakością w teorii i praktyce" łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia. Słuchacz zdobywa zarówno praktyczne umiejętności i kompetencje jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i biznesowych.
Takie połączenie praktyki z teorią pozwala lepiej zrozumieć systemowy kontekst zarządzania oraz sprzyja byciu nie tylko odtwórcą, ale i kreatorem.
Dlatego w pierwszym semestrze słuchacze zapoznają się ogólnie z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami zarządzania i doskonalenia (standardy ISO 9001, Kaizen, Lean, Six Sigma). W semestrze drugim studiują zagadnienia z wybranej przez siebie specjalności. Zajęcia w semestrze drugim mają przede wszystkim charakter ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów a także projektów.
Słuchacz może wybrać jedną z trzech specjalności:
  • Lean MANUFACTURING
  • Lean SIX SIGMA
  • Systemy ZARZĄDZANIA
Blok przedmiotów specjalnościowych zawiera:
1. Systemy ZARZĄDZANIA: wykłady i ćwiczenia dotyczące spełnienia wymagań norm ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO TS 16949, warsztaty: audytor wewnętrzny zintegrowanyh systemów zarządzania, studium przypadku oraz realizację projektu końcowego
2. Lean MANUFACTURING; wykłady, warsztaty i ćwiczenia z organizacji i doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, TPM, SMED, 5S, kultury Kaizen, standaryzacji pracy oraz realizację projektu Lean (wdrożenie w przedsiębiorstwie)
3. Lean SIX SIGMA: wykłady, warsztaty i ćwiczenia z narzędzi statystycznych Six Sigma, doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, planowania i prowadzenia eksperymentów DOE, narzędzia MiniTab, analizy systemów pomiarowych - MSA, analizy FMEA oraz realizację projektu zgodnego z metodyką DMAIC (wdrożenie w przedsiębiorstwie).
Niezależnie od wybranej specjalności słuchacze po ukończeniu studiów otrzymają:
1. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
2. świadectwo audytora wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością
Słuchacze poszczególnych specjalności uzyskują:
  • świadectwo audytora zintegrowanych systemów zarządzania ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 (specjalność Systemy ZARZĄDZANIA)
  • certyfikat Lean Manager – Premium (specjalność Lean MANUFACTURING)
  • certyfikat Green Belt (specjalność Lean SIX SIGMA)
 
Absolwenci mogą w przyszłości podejmować studia od semestru drugiego, biorąc udział tylko w zajęciach jednej specjalności. Po ukończeniu uzyskują stosowne certyfikaty.
Ponadto słuchacze mogą ubiegać się o certyfikaty, wydawane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz TUV Polska:
  • Inżyniera Jakości,
  • Asystenta Systemów Zarządzania Jakością,
  • Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością,
  • Audytora wewnętrznego ISO/TS 16949
Warunkiem otrzymania tego certyfikatu jest zdanie egzaminu prowadzonego przez przedstawicieli PCBC i pokrycie związanych z tym kosztów.

Strona internetowa

Odwiedź stronę www

Dodatkowe informacje

Symbol: SP-117
Wydział: Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: minimum 200 godzin
Koszt studiów: 4 600,00 zł

Komentarz do kosztu studiów:
Formy płatności:
jednorazowa z rabatem = 4 400,00 zł,
2 raty po 2 300,00 zł,
Nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
6 oddział w Poznaniu, z dopiskiem: SP-117
 
Adres www studiów:  Strona WWW studiów
 

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 28.09.2018 - 30.09.2019
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 06.08.2018
Termin zakończenia składania dokumentów: 17.09.2018
 

Sekretariat

Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 2798
Faks: 61 665 2798
Email: Formularz kontaktowy
Informacje dodatkowe: pok. 102
 

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
Telefon: 61 665 2774
Telefony dodatkowe: 61 665 2798
Adres email: Formularz kontaktowy
 

Osoba do kontaktu

Marlena Szczepaniak
Telefon: 61 665 2774
Email: Formularz kontaktowy
 
Marta Grabowska
Telefon: 61 665 2798
Email: Formularz kontaktowy