Zasady rekrutacji

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzone świadectwem.

Organizacja studiów podyplomowych

Studia podyplomowe powinny trwać nie krócej niż 2 semestry. Program kształcenia powinien umożliwić uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.

Kierunki studiów podyplomowych

Zobacz kierunki studiów podyplomowych

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

  1.  Spełnienie warunków określonych w zarządzeniu powołującym studia,
  2.  Uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
  3.  Wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studiach, w kwocie odpowiadającej co najmniej udziałowi w zajęciach pierwszego semestru.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie jednostki (pracowni, zakładu, instytutu, wydziału), wskazanej przez kierownika studiów, następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według ustalonego wzoru,
  2. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (ew. zaświadczenia dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego), potwierdzoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych,
  3. Skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania przez pracodawcę).

 

Klauzula informacyjna

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl,

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem studiów podyplomowych (nazwa studiów) oraz ich uczestnikiem (słuchaczem studiów podyplomowych) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji i rozliczenia studiów podyplomowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO)  - (np. firmom, do których organizowane są wycieczki, hotelom - tylko jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce – w przypadku wątpliwości proszę o kontakt – tel. 3631) , z których usług uczestnicy studiów będą korzystać a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa – 50 lat (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w studiach podyplomowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. studiach.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Składanie dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa lub przesyła pocztą komplet dokumentów w sekretariacie jednostki (pracowni, zakładu, instytutu, wydziału) prowadzącej studia podyplomowe.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
1) uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów,
2) pozytywna ocena pracy końcowej (jeżeli obowiązuje w programie studiów),
3) złożenie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (jeżeli jest przewidziany w programie studiów).