Zasady rekrutacji

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem zakładanych efektów uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.

Organizacja studiów podyplomowych

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i powinny umożliwiać uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.

Kierunki studiów podyplomowych

Zobacz kierunki studiów podyplomowych

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

  1.  Spełnienie warunków określonych w zarządzeniu powołującym studia,
  2.  Uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
  3.  Wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studiach, w kwocie odpowiadającej co najmniej udziałowi w zajęciach pierwszego semestru.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie jednostki (pracowni, zakładu, instytutu, wydziału), wskazanej przez kierownika studiów, następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według ustalonego wzoru,
  2. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (ew. zaświadczenia dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego), potwierdzoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych,
  3. Skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania przez pracodawcę).

Klauzula informacyjna

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl,

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem studiów podyplomowych (nazwa studiów) oraz ich uczestnikiem (słuchaczem studiów podyplomowych) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (w szczególności art. 11 ust. 2 oraz art. 160 – 164) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, realizacji i rozliczenia studiów podyplomowych (nazwa).

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (np. podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Uczelni) a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osób przyjętych na studia podyplomowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez 50 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest  udział w studiach podyplomowych…..(nazwa). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. studiach.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Składanie dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa lub przesyła pocztą komplet dokumentów w sekretariacie jednostki (pracowni, zakładu, instytutu, wydziału) prowadzącej studia podyplomowe.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
1) uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów,
2) pozytywna ocena pracy końcowej (jeżeli obowiązuje w programie studiów),
3) złożenie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (jeżeli jest przewidziany w programie studiów).