Wyjazdy STA i STT w roku 2018/2019

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ informuje o rozpoczęciu corocznej kwalifikacji na wyjazdy dla pracowników naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019.

Wyjazdy w ramach programu mogą być zrealizowane do 33 państw określanych jako kraje programu, tj.:
- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- Islandii, Liechtensteinu, Norwegii;
- Turcji;
- Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+ powinny zostać zrealizowane w terminie 01.10.2018 - 30.09.2019.

W przypadku wyjazdów do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, z którymi Politechnika Poznańska ma aktualnie podpisaną umowę bilateralną w programie Erasmus+.
W przypadku, gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest potrzebna umowa bilateralna między PP a tą instytucją.
Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+.

W celu realizacji wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ pracownik samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją goszczącą, ustala program nauczania oraz aplikuje o wyjazd w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej w trakcie trwania naboru.

Istnieje możliwość zmiany uczelni przyjmującej pod warunkiem poinformowania pracownika Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej o powodach zmiany co najmniej na miesiąc przed wyjazdem.
Zmiana może nastąpić jedynie do kraju z tej samej grupy finansowania.

Pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe finansowanie na wyjazd. Pracownik powinien przed wyjazdem złożyć dodatkowy wniosek, w którym deklaruje dodatkowe koszty, a po powrocie dostarczy dowody finansowe potwierdzające poniesienie tych kosztów (zwrot za poniesione koszty rzeczywiste).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r.
„Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+", w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2))."

 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, zasadami finansowania wyjazdów, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP (pokój 111) do dnia: 31 lipca 2018 r.

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02