I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności:

 • kształtowanie profilu przez wybór przedmiotów obieralnych

Predyspozycje kandydata:

 • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • zainteresowania współczesną informatyką i telekomunikacją
 • zdolność logicznego myślenia i kreatywność

Kariera po studiach:

 • Absolwent kierunku Teleinformatyka posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do projektowania, programowania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów teleinformatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży technik telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT). Jest przygotowany do podjęcia planowanych studiów drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.
 • Zatrudnienie:  Firmy przygotowujace oprogramowanie dla zastosowań teleinformatycznych,  telekomunikacyjnych, multimedialnych oraz ogólnoinformatycznych, zajmujące się integracją sieci i usług oraz systemami multimedialnymi, operatorzy sieci teleinformatycznych, firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

II stopień


Czas trwania:

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • kształtowanie profilu przez wybór przedmiotów obieralnych

Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Teleinformatyka trwają 3 semestry. Na kierunku studiów nie przewidziano podziału na specjalności. Możliwe jest w przyszłości utworzenie specjalności, w przypadku gdy liczba kandydatów będzie odpowiednio wysoka.

Predyspozycje kandydata:

Na kierunek Teleinformatyka na studia drugiego stopnia będzie prowadzone postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z limitem przyjęć i zasadami przedstawionymi w Uchwale Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej. Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

Uznaje się, że kandydatami, którzy mają takie kompetencje są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:

 • ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Teleinformatyka, lub
 • ukończyły studia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Teleinformatyka (na przykład Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Fizyka).

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydatka/kandydat powinna/powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych, posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych oraz umiejętność pracy w zespołach, a także wykazywać się kreatywnością.

Kariera po studiach:

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać zaawansowane metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Mają pogłębioną wiedzę oraz wysokie umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz systemów multimedialnych.

Ukończenie kierunku Teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT – Information and Communication Technologies), zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w tym multimedialnych oraz w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy projektanta tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Absolwenci kierunku Teleinformatyka drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia w dyscyplinach: Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka oraz pokrewnych (także w nowej dyscyplinie – Informatyka Techniczna i Telekomunikacja). Absolwenci mają także przygotowanie do prowadzenia prac badawczych i badawczo-rozwojowych, co pozwala im na podjęcie pracy w laboratoriach i ośrodkach R&D.