STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
 • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
 • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
 • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
 • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
 • projektowanie systemów transportowych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Logistyka transportu
 • Transport chłodniczy
 • Transport drogowy
 • Transport niskoemisyjny
 • Transport szynowy

Predyspozycje kandydata:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera,
 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi,
 • zdolności organizacyjne,
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice,
 • ukończone studia pierwszego stopnia z kierunków pokrewnych.

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych eksploatujących pojazdy różnego typu, w szczególności nadzór i organizacja procesów eksploatacji środków transportu drogowego i szynowego,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i centrach logistycznych oraz w działach transportowych przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych zajmujących się przewozem ładunków i realizujących zadania szeroko pojętej logistyki,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się przewozem osób,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów, w tym w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu,
 • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego,
 • zatrudnienie w jednostkach samorządowych oraz biurach projektowych zajmujących się projektowaniem systemów transportowych i inżynierią ruchu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
 • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
 • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
 • kierowanie przedsiębiorstwami transportowymi lub innymi wykorzystującymi środki transportu
 • zarządzanie przedsiębiorstwami transportu drogowego i szynowego
 • projektowanie systemów transportowych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału

II stopień


Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

 • Logistyka transportu
 • Transport chłodniczy
 • Transport drogowy
 • Transport niskoemisyjny
 • Transport szynowy

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
 • zdolności organizacyjne
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice
 • ukończone studia pierwszego stopnia z kierunków pokrewnych

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych eksploatujących pojazdy różnego typu, w szczególności nadzór i organizacja procesów eksploatacji środków transportu drogowego i szynowego
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i centrach logistycznych oraz w działach transportowych przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych zajmujących się przewozem ładunków i realizujących zadania szeroko pojętej logistyki
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się przewozem osób
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów, w tym w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu
 • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego
 • zatrudnienie w jednostkach samorządowych oraz biurach projektowych zajmujących się projektowaniem systemów transportowych i inżynierią ruchu.

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportu oraz analizy i organizacji systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów transportowych; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstw sektora transportowego, departamentach logistyczno-transportowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz jednostkach samorządowych. Posiada też odpowiednią wiedzę umożliwiającą uwzględnianie aspektów związanych z niezawodnością i bezpieczeństwem, ochroną środowiska, zrównoważoną mobilnością, alternatywnymi napędami pojazdów oraz projektowaniem zintegrowanym.

Absolwent przygotowany jest do: twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego i szynowego; współpracy z ludźmi; kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu; twórczej pracy w placówkach dydaktycznych i badawczych transportu oraz podjęcia studiów doktoranckich.

Oprócz szerokiej wiedzy organizacyjnej i technicznej, w tym kwalifikacji inżynierskich absolwent ma być wyposażony w niezbędną wiedzę humanistyczną, prawną, socjologiczną i ekonomiczną, pozwalającą na rozumienie dominującego wpływu transportu na organizację życia społeczno-gospodarczego, psychikę ludzi i relacje interpersonalne oraz zmiany w środowisku naturalnym, a także posiadać przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych. Wiedza ta oraz nabyte kompetencje społeczne powinny umożliwiać świadome wpływanie na kierunki rozwoju zrównoważonego transportu pożądane ze społecznego punktu widzenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału