Wydział Inżynierii Zarządzania

przejdź do strony wydziału

Wydział Inżynierii Zarządzania

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (WIZ PP) kontynuuje tradycje i dobre praktyki organizacji przemysłu i zarządzania zapoczątkowane jeszcze przed II wojną światową przez takich polskich inżynierów jak Karol Adamiecki, Piotr Drzewiecki, Edwin Hauswald czy Zygmunt Rytel. Obecnie, w strukturze Wydziału funkcjonują trzy instytuty: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Instytut Logistyki oraz Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych. Każdy z Instytutów ma pod opieką jeden kierunek studiów – odpowiednio: Inżynierię Bezpieczeństwa, Logistykę i Inżynierię Zarządzania. Poza dydaktyką prowadzone są badania naukowe i współpraca z gospodarką. W roku 2019 w rankingu Rzeczpospolitej Wydział Inżynierii Zarządzania znalazł się na 1. pozycji w Polsce wśród uczelni technicznych prowadzących kierunki ekonomiczne.

Dziekanem WIZ PP jest dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP.

Misją WIZ PP jest generowanie nowej wiedzy przez twórcze łączenie nauk inżynieryjnych z naukami o zarządzaniu oraz kształcenie w zakresie logistyki, inżynierii bezpieczeństwa i inżynierii zarządzania, także w trybie ustawicznym, w powiązaniu z prowadzonymi pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, we współpracy z rynkiem pracy, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Wizją jest budowanie marki WIZ PP, jako cenionego zespołu kompetentnych ekspertów i liczącej się jednostki naukowo-dydaktycznej Politechniki Poznańskiej, rozpoznawalnej w kraju i za granicą, poszukiwanego partnera w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych i dydaktycznych, gwarantującego wysoki poziom naukowy i jakość kształcenia.

Zgodnie z kategoryzacją przeprowadzoną w 2018 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Wydział – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – otrzymał kategorię A, będącą dowodem m.in. bardzo dobrego poziomu osiągnięć naukowych, w szczególności publikacji, potencjału naukowego, materialnych efektów działalności naukowej (efekty finansowe, zastosowania wyników badań), wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Kształcenie na WIZ PP prowadzone jest w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W ofercie dydaktycznej dostosowanej do krajowego i międzynarodowego rynku pracy, Wydział realizuje studia inżynierskie i magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunkach: Inżynieria Zarządzania, Logistyka i Inżynieria Bezpieczeństwa, a także studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim: Engineering Management na I i II stopniu – Managing Enterprise of the Future oraz na II stopniu Logistics Systems. Kształcenie spełnia wymagania ISO 9001:2015, czego dowodem jest przyjęty przez WIZ PP i certyfikowany od 2010 roku System Zarządzania Jakością (ostatnio przez jednostkę TÜV SÜD).

WIZ PP zdobył pierwsze miejsce w Rankingu Kierunków Studiów LOGISTYKA, przygotowanym w ramach Jubileuszowego 20. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019, a w roku 2018 wg Rankingu Studiów Inżynierskich – Perspektywy 2018, opracowanego dla uczelni technicznych, kierunek ten znalazł się w czołówce, zajmując trzecie miejsce. Treści kształcenia realizowane na kierunku Logistyka są zgodne z rekomendowanymi przez ELA (European Logistics Association) programem kształcenia logistyków na poziomie European Senior Logistician.

Poza przedstawionym zakresem kształcenia, WIZ PP oferuje również Studia Podyplomowe oraz szkolenia np. umożliwiające pozyskanie certyfikatu audytora wewnętrznego w zakresie Systemu Zarządzania Jakością wg IS0 9001:2015 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018.

Ważnym aspektem dopasowywania oferty kształcenia do potrzeb rynku, są systematycznie organizowane spotkania z Radą Biznesu (liczącą na koniec 2019 roku 27 podmiotów), podczas których przedstawiciele przedsiębiorstw przekazują cenne uwagi na temat oczekiwań i poziomu przygotowania absolwentów Wydziału.

Studenci WIZ PP działają w ramach kół naukowych (wg stanu na koniec 2019 roku – 7), studenckich organizacjch oraz aktywnie angażują się w prace Samorządu Studenckiego PP. Jest to dobra droga do ćwiczenia nie tylko pracy zespołowej, ale również nabycia umiejętności organizacyjnych.

W ramach współpracy międzynarodowej WIZ PP uczestniczy w programach: ERASMUS+, wymiany z Chinami i Peru oraz międzynarodowej wymianie studentów uczelni technicznych IAESTE. Wydział bierze również udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania ESTIEM.

Strona wydziału

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 33 74

E-mail: office_demf@put.poznan.pl