Wydział Inżynierii Zarządzania

przejdź do strony wydziału

Wydział Inżynierii Zarządzania

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (WIZ PP) kontynuuje tradycje i dobre praktyki organizacji przemysłu i zarządzania zapoczątkowane jeszcze przed II wojną światową przez takich polskich inżynierów jak Karol Adamiecki, Piotr Drzewiecki, Edwin Hauswald czy Zygmunt Rytel. Obecnie, w strukturze Wydziału funkcjonują trzy instytuty: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Instytut Logistyki oraz Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych. Każdy z Instytutów ma pod opieką jeden kierunek studiów – odpowiednio: Inżynierię Bezpieczeństwa, Logistykę i Inżynierię Zarządzania. Poza dydaktyką prowadzone są badania naukowe i współpraca z gospodarką. Wydział Inżynierii Zarządzania od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingach Rzeczpospolitej i Perspektyw w zakresie funkcjonowania i kształcenia.

Misją WIZ PP jest generowanie nowej wiedzy przez twórcze łączenie nauk inżynieryjnych z naukami o zarządzaniu oraz kształcenie w zakresie logistyki, inżynierii bezpieczeństwa i inżynierii zarządzania, także w trybie ustawicznym, w powiązaniu z prowadzonymi pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, we współpracy z rynkiem pracy, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Wizją jest budowanie marki WIZ PP, jako cenioneo zespołu kompetentnych ekspertów i liczącej się jednostki naukowo-dydaktycznej Politechniki Poznańskiej, rozpoznawalnej w kraju i za granicą, poszukiwanego partnera w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych i dydaktycznych, gwarantującego wysoki poziom naukowy i jakość kształcenia.

Zgodnie z kategoryzacją przeprowadzoną w 2018 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Wydział – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – otrzymał kategorię A, będącą dowodem m.in. bardzo dobrego poziomu osiągnięć naukowych, w szczególności publikacji, potencjału naukowego, materialnych efektów działalności naukowej (efekty finansowe, zastosowania wyników badań), wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Kształcenie na WIZ PP prowadzone jest w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W ofercie dydaktycznej dostosowanej do krajowego i międzynarodowego rynku pracy, Wydział realizuje studia inżynierskie i magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunkach: Inżynieria Zarządzania, Logistyka i Inżynieria Bezpieczeństwa, a także studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim: Engineering Management na I stopniu kształcenia – Managing Enterprise of the Future i Logistics Systems na stopniu drugim. Kształcenie spełnia wymagania ISO 9001:2015, czego dowodem jest przyjęty przez WIZ PP i certyfikowany od 2010 roku System Zarządzania Jakością.

Poza przedstawionym zakresem kształcenia, WIZ PP oferuje również liczne Studia Podyplomowe oraz kursy i szkolenia.

Ważnym aspektem dopasowywania oferty kształcenia do potrzeb rynku, są systematycznie organizowane spotkania z Radą Biznesu, podczas których przedstawiciele przedsiębiorstw przekazują cenne uwagi na temat oczekiwań i poziomu przygotowania absolwentów Wydziału.

Studenci WIZ PP działają w ramach kół naukowych w organizacjach studenckich oraz aktywnie angażują się w prace Samorządu Studenckiego PP. Jest to dobra droga do ćwiczenia nie tylko pracy zespołowej, ale również nabycia umiejętności organizacyjnych.

W ramach współpracy międzynarodowej WIZ PP uczestniczy w programach: ERASMUS+, NAVA, wymianie z Chinami i Peru oraz międzynarodowej wymianie studentów uczelni technicznych IAESTE. Wydział bierze również udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania ESTIEM.

Strona wydziału

Odwiedź stronę

Dodatkowe informacje

Telefon: 61 665 33 74

E-mail: office_demf@put.poznan.pl