Wyjazdy pracowników do krajów programu

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ informuje o rozpoczęciu corocznej kwalifikacji na wyjazdy dla pracowników naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021.

Wyjazdy w ramach programu mogą być zrealizowane do 34 państw określanych jako kraje programu, tj.:
- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- Islandii, Liechtensteinu, Norwegii;
- Serbii;
- Republiki Macedonii Północnej;
- Turcji.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+ powinny zostać zrealizowane w terminie 01.10.2020 - 30.09.2021.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

W celu realizacji wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ pracownik aplikuje o wyjazd w Dziale Współpracy Międzynarodowej w ramach ogłoszonego naboru, a po zakwalifikowaniu na wyjazd samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją goszczącą i ustala program nauczania lub szkolenia.

Istnieje możliwość zmiany uczelni przyjmującej pod warunkiem poinformowania pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej o powodach zmiany co najmniej na miesiąc przed wyjazdem.
Zmiana może nastąpić jedynie do kraju z tej samej lub niższej grupy finansowania.

 

Pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe finansowanie na wyjazd. Pracownik powinien przed wyjazdem złożyć dodatkowy wniosek, w którym deklaruje dodatkowe koszty, a po powrocie dostarczy dowody finansowe potwierdzające poniesienie tych kosztów (zwrot za poniesione koszty rzeczywiste).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, zaniechaniem poboru podatku objęto stypendia z programu „Erasmus+” otrzymywane przez osoby fizyczne:
1) na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.);
2) przyjeżdżające do Rzeczypospolitej Polskiej z państw partnerskich uczestniczących w programie „Erasmus+”.

 

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do zapoznania się z zasadami finansowania wyjazdów, kryteriami kwalifikacji pracowników, a następnie do wypełnienia i złożenia formularzy w Dziale Współpracy Międzynarodowej PP (budynek Rektoratu, pokój 111) do dnia 3 sierpnia 2020 r.

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02