KA 107 2018 - dokumenty STA

Dokumenty, które należy złożyć w trakcie trwania rekrutacji:

  • formularz zgłoszeniowy na wyjazd w ramach Staff Teaching Assignments (STA) zatwierdzony przez Kierownika jednostki organizacyjnej
  • propozycja Porozumienia o programie nauczania (Staff Mobility Agreement for Teaching) zatwierdzoną przez Kierownika jednostki organizacyjnej (nie jest wymagany podpis ze strony instytucji przyjmującej)

 

Dokumenty, które należy złożyć 3 tygodnie przed wyjazdem:

  • Porozumienie o programie nauczania (Staff Mobility Agreement for Teaching) podpisane przez wszystkie strony
  • Wniosek na wyjazd służbowy za granicę aktualnie obowiązujący na Politechnice Poznańskiej
  • kopia polisy ubezpieczeniowej (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków)

 

Dokumenty, które należy złożyć w celu rozliczenia wyjazdu:

  • oryginał zaświadczenia o pobycie w instytucji przyjmującej
  • potwierdzenie wypełnienia ankiety on-line
  • raport na wewnętrzne potrzeby Uczelni (1-2 strony) z przeprowadzonych zajęć oraz uzyskanych rezultatów wyjazdu
  • dokumenty poświadczające podróż

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02