Wyjazdy szkoleniowe Dokumenty - rok akademicki 2019/2020

Dokumenty, które należy złożyć w trakcie trwania rekrutacji:

  • formularz zgłoszeniowy na wyjazd w ramach Staff Training Mobility (STT) zatwierdzony przez Kierownika jednostki organizacyjnej
  • propozycja Porozumienia o programie nauczania (Staff Mobility for Training) zatwierdzoną przez Kierownika jednostki organizacyjnej (na tym etapie nie jest wymagany podpis ze strony instytucji przyjmującej)

 

Dokumenty, które należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed wyjazdem:

  • Porozumienie o programie nauczania (Staff Mobility for Training) podpisane przez wszystkie strony
  • Wniosek na wyjazd służbowy za granicę aktualnie obowiązujący na Politechnice Poznańskiej

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanym terminie może skutkować przyznaniem dofinansowania zerowego.

 

Dokumenty, które należy złożyć w celu rozliczenia wyjazdu:

  • oryginał zaświadczenia o pobycie w instytucji przyjmującej
  • raport na wewnętrzne potrzeby Uczelni (1-2 strony) z przeprowadzonych zajęć oraz uzyskanych rezultatów wyjazdu
  • dokumenty poświadczające podróż – tylko w przypadku dofinansowania podróży ze środków innych niż Erasmus+

Ponadto należy wypełnić ankietę online.