Opłata rekrutacyjna

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

  1. na studia pierwszego stopnia – 85 zł
  2. na studia drugiego stopnia:     
    1. stacjonarne – 100 zł (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego)
    2. niestacjonarne – 85 zł

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom (studia pierwszego i drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków studiów. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

UWAGA!

Zaleca się wnoszenie opłaty rekrutacyjnej poprzez szybki przelew on-line dostępny w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia. Pieniądze przelane w ten sposób skutkują natychmiastowym opłaceniem wybranych kierunków. Istnieje możliwość wniesienia opłaty rekrutacyjnej przy pomocy przelewy tradycyjnego. W tym samym miejscu w systemie rekrutacyjnym kandydat może znaleźć wygenerowany dla niego indywidualny numer konta bankowego. Numer ten, ponieważ składa się m.in. z numeru PESEL, identyfikuje każdego kandydata. W polach:

  • Nazwa odbiorcy proszę wpisać: "Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań",
  • Tytułem proszę wpisać: "opłata rekrutacyjna" i podać swój numer PESEL.

Ewentualne omyłki w polu Nazwa odbiorcy lub Tytułem nie mają wpływu na uznanie przelewu, jeśli został dokonany na prawidłowy numer konta.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest tylko w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.