Data dodania

02.05.2022
Opłaty rekrutacyjne
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

Na studia pierwszego stopnia:

150 zł - kierunek: architektura, Architecture oraz architektura wnętrz (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego, sprawdzenie uzdolnień artystycznych)

85 zł - pozostałe kierunki studiów

 

Na studia drugiego stopnia:

150 zł - kierunek: architektura oraz Architecture (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego, sprawdzenie uzdolnień artystycznych)      

100 zł pozostałe kierunki studiów (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego)

 

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom (studia pierwszego i drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków studiów. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.


UWAGA!

Zaleca się wnoszenie opłaty rekrutacyjnej poprzez szybki przelew on-line dostępny w systemie rekrutacyjnym w sekcji Studia. Kwota przelana w ten sposób skutkuje natychmiastowym opłaceniem wybranych kierunków. Istnieje możliwość wniesienia opłaty rekrutacyjnej przy pomocy przelewu tradycyjnego. W tym samym miejscu w systemie rekrutacyjnym Kandydat może znaleźć wygenerowany dla niego indywidualny numer konta bankowego. Numer ten, ponieważ składa się m.in. z numeru PESEL, identyfikuje każdego Kandydata. W polach:

  • Nazwa odbiorcy proszę wpisać: "Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań",
  • Tytułem proszę wpisać: "opłata rekrutacyjna" i podać swój numer PESEL.

Ewentualne pomyłki w polu Nazwa odbiorcy lub Tytułem nie mają wpływu na uznanie przelewu, jeśli został dokonany na prawidłowy numer konta.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest tylko w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę Kandydatów.


OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Informacje dotyczące wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2022/2023 reguluje Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 marca 2022 r. wraz z załącznikami.

 

 

PL