Opłata rekrutacyjna

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (pierwszego, drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2016/2017:

Studia pierwszego stopnia:

  • architektura 150 zł
  • pozostałe kierunki studiów – 85 zł

Studia drugiego stopnia:

  • wszystkie kierunki studiów – 85 zł

UWAGA!

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na indywidualny numer konta bankowego, wygenerowany przez system rejestracji elektronicznej Ksantypa osobno dla każdego kandydata na studia.
Indywidualny numer konta bankowego widoczny jest w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa na stronie wyboru kierunków.

Zaleca się, aby wnoszenie opłat realizować w sposób gwarantujący jak najszybszy przepływ środków pieniężnych - korzystając z przelewu w systemie bankowości elektronicznej lub osobiście w banku.

Dane do przelewu

  • nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
  • numer konta odbiorcy: indywidualny numer konta bankowego, wygenerowany przez system rejestracji elektronicznej Ksantypa
  • tytułem: "opłata rekrutacyjna" i nr PESEL kandydata

Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest tylko w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.

Opłata rekrutacyjna - krok po kroku

Krok pierwszy

Kandydat wypełnia dane w systemie rejestracji elektronicznej Ksantypa oraz wybiera kierunki studiów. Na stronie wyboru kierunków znajduje się indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty oraz kwota, którą należy wnieść - widoczna w polu Łącznie do zapłacenia.

Krok drugi

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną. W zależności od sposobu wpłaty (przelew elektroniczny, wpłata w banku, wpłata na poczcie) może minąć do kilku dni roboczych zanim pieniądze zostaną zaksięgowane na kontach Politechniki Poznańskiej. Fakt wpłynięcia pieniędzy potwierdza pojawienie się kwoty w polu Środki wpłacone na indywidualne konto. W tabeli wybranych kierunków w kolumnie Czy opłacony przez system pojawi się wtedy zielony haczyk.

Krok trzeci

W dniu następującym po zakończeniu rejestracji elektronicznej na danym kierunku (data widoczna w harmonogramie rekrutacji) w polach Łącznie do zapłacenia oraz Środki wpłacone na indywidualne konto pojawi się kwota 0 zł. Oznacza to, że wpłacone przez kandydata środki zostały spożytkowane na opłatę rekrutacyjną. Jednocześnie uaktywniona zostanie ikona drukarki w kolumnie Drukuj podanie, która umożliwia pobranie podania kandydata na studia. Podanie to należy dołączyć do teczki kandydata wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Na teczce należy umieścić opis teczki, który pobierany jest wraz z podaniem.