Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/2021 określona zostanie w zarządzeniu rektora wydanym w terminie do 30 kwietnia 2020 r. i opublikowana pod tym adresem.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

1. na studia pierwszego stopnia:

  • kierunek: architektura – 150 zł (konieczność sprawdzenia uzdolnień artystycznych)
  • pozostałe kierunki studiów – 85 zł

2. na studia drugiego stopnia:

  • kierunek: architektura – 150 zł (konieczność sprawdzenia uzdolnień artystycznych)
  • pozostałe kierunki studiów – 100 zł (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego)

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziom (studia pierwszego i drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków studiów. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

UWAGA!

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na indywidualny numer konta bankowego, wygenerowany przez system rekrutacyjny osobno dla każdego kandydata na studia.
Indywidualny numer konta bankowego widoczny jest w systemie rekrutacyjnym na stronie wyboru kierunków.

Zaleca się, aby wnoszenie opłat realizować w sposób gwarantujący jak najszybszy przepływ środków pieniężnych - korzystając z przelewu w systemie bankowości elektronicznej lub osobiście w banku.

Dane do przelewu

  • nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
  • numer konta odbiorcy: indywidualny numer konta bankowego, wygenerowany przez system rekrutacyjny
  • tytułem: "opłata rekrutacyjna" i nr PESEL kandydata

Ewentualne omyłki w nazwie odbiorcy czy tytule nie mają wpływu na uznanie przelewu, jeśli został dokonany na prawidłowy numer konta.

Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest tylko w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.