Szczegółowe wymagania (II st.)

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz wynik egzaminu wstępnego (rozmowy lub testu kwalifikacyjnego). Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego znajdują się w na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej w zakładce Rekrutacja. Egzamin wstępny (rozmowa lub test kwalifikacyjny) obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów. Z egzaminu wstępnego (rozmowy lub testu kwalifikacyjnego) kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznają komisje, o których mowa w § 1 ust. 5 uwzględniając średnią ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego (rozmowy lub testu kwalifikacyjnego) jest dostarczenie na rozmowę lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub suplementu do dyplomu zawierającego wspomnianą średnią, a w przypadku kierunku architektura dodatkowo pracy dyplomowej oraz portfolio. W przypadku gdy studia pierwszego lub drugiego stopnia prowadzone są w języku polskim i angielskim, to kandydat ubiegając się o przyjęcie deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Wydział Architektury

Na studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym inżynier architekt.

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z oceną dorobku artystycznego (portfolio, praca dyplomowa inżynierska). Podczas rozmowy poruszane są zagadnienia dotyczące architektury oraz szeroko rozumianej kultury.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest:

 • przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (ew. zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego) - posiadanie tytułu zawodowego inżyniera,
 • wynik testu kwalifikacyjnego weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata z zakresu studiów pierwszego stopnia,
 • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: https://isie.put.poznan.pl/category/rekrutacja/

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Wydział Inżynierii Mechanicznej 

Na studia drugiego stopnia mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier, posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się dla danego kierunku na poziomie pierwszego stopnia studiów. Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: http://www.dmef.put.poznan.pl/informacje_rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: http://www.fee.put.poznan.pl/index.php/rekrutacja/2019-2020/informacje-b...

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Fizyka techniczna

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku  jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Fizyka techniczna.

Kandydatami, którzy mają właściwe kompetencje do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Fizyka techniczna są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:

 • ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na kierunku Fizyka lub Fizyka techniczna
 • lub ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Fizyka techniczna (np. chemia, technologia chemiczna, biotechnologia i pokrewne oraz absolwenci wszystkich kierunków inżynierskich).

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-fizycznych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.

Decyzję o przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka techniczna podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja analizuje dokumenty i przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

Edukacja techniczno-informatyczna

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.

Kandydatami, którzy mają właściwe kompetencje do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:

 • ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna
 • lub ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Edukacja techniczno-informatyczna (np. informatyka, mechanika oraz absolwenci wszystkich kierunków inżynierskich).

Od kandydata na drugi stopień kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna oczekuje się:

 • wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów, informatyki i elektrotechniki, umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych edukacji techniczno-informatycznej;
 • wiedzy z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej;
 • wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn pozwalającą na projektowanie i graficzne przedstawianie obiektów z zastosowaniem komputerowego wspomagania;

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.

Decyzję o przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja analizuje dokumenty i przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

O przyjęcie na kierunek Informatyka prowadzony przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera, a dla kierunku Bioinformatyka – licencjata, i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale nr 176 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (dla kierunku Bioinformatyka) oraz Uchwale Nr 42 z dnia 24 kwietnia 2017 r. (dla kierunku Informatyka) Senatu Politechniki Poznańskiej. Wykaz tych efektów jest prezentowany na stronie internetowej Wydziału: http://fc.put.poznan.pl/rekrutacja/rekrutacja.html.

Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunek Informatyka jest weryfikacja poprzez test kwalifikacyjny, stopnia przyswojenia efektów uczenia się ze studiów pierwszego stopnia (max. 70 punktów) oraz średnia ocen z przebiegu tych studiów (max. 30 punktów).

Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunek Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której weryfikowane są wiedza, umiejętności i kompetencje kandydata nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Wydział Inżynierii Zarządzania

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, spełniających efekty uczenia się dla kierunków: Inżynieria zarządzania, Inżynieria bezpieczeństwa, Logistyka.

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu:

 • zweryfikowanie poziomu osiągnięcia efektów odpowiednich do wybranego kierunku,
 • ocenę zgodności zakresu tematycznego zajęć zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia ze standardami uczenia się Wydziału Inżynierii Zarządzania (dla absolwentów innych wydziałów i uczelni; na podstawie okazanych w trakcie rozmowy: suplementu do dyplomu, indeksu lub kart zaliczeniowych).

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji dla kandydatów przy rekrutacji na studia drugiego stopnia zestawiono w uchwałach Rady Wydziału odpowiednio do kierunków:

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej przyjmuje na studia drugiego stopnia kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, spełniających efekty uczenia się:

 • Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Od osób po studiach na uczelniach krajowych i zagranicznych wymagana będzie weryfikacja kierunkowych efektów uczenia się osiągniętych w ramach ukończonych studiów. Weryfikacja będzie obejmowała sprawdzenie, czy zakres tematyczny zajęć zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia jest zgodny ze standardami uczenia się na Wydziale Inżynieri Lądowej i Transportu (WILiT). Studenci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na WILiT PP zobowiązani są do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dokumentu potwierdzającego przebieg studiów (indeks, suplement do dyplomu, karta przebiegu studiów, itp.).
 • Do ukończenia studiów drugiego stopnia może być konieczne uzupełnienie wskazanych przez Prodziekana ds. ksztalcenia różnic programowych, których zakres będzie zależny od zrealizowanego dotychczas przez kandydata programu nauczania na pierwszym stopniu kształcenia, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Wydział Technologii Chemicznej

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej przyjmuje na studia drugiego stopnia na kierunkach Technologia chemiczna, Technologie ochrony środowiska i Inżynieria chemiczna i procesowa, kandydatów legitymujących się tytułem zawodowym inżyniera studiów pierwszego stopnia, w trakcie których kandydat osiągnął efekty uczenia się niezbędne do kontynuowania studiów na drugim stopniu wyżej wymienionych kierunków studiów.

 • Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Studenci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, ale ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach o  zbliżonym zakresie programowym do wyżej wymienionych kierunków, np.: biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa,  inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologia drewna, technologie ochrony środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo itp., zobowiązani są do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dokumentu potwierdzającego przebieg studiów (jeden z dokumentów: indeks, suplement do dyplomu, karta przebiegu studiów).

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-chemicznych oraz problemów interdyscyplinarnych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.