Szczegółowe wymagania (II st.)

Zgodnie z § 4 ust. 1-5 Uchwały Nr 31/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów kształcenia po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego znajdują się w na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej w zakładce Rekrutacja. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów kształcenia wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, a w przypadku kierunku architektura dodatkowo pracy dyplomowej oraz portfolio. W przypadku gdy studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w języku polskim i angielskim, to kandydat ubiegając się o przyjęcie deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Wydział Architektury

Na studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury przyjmowani są kandydaci na kierunki:

 • Architektura – po studiach pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier architekt.
 • Architecture – po studiach pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier architekt.

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z oceną dorobku artystycznego (portfolio, praca dyplomowa inżynierska). Podczas rozmowy poruszane są zagadnienia dotyczące architektury oraz szeroko rozumianej kultury.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest:

 • przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (ew. zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego) - posiadanie tytułu zawodowego inżyniera,
 • wynik testu kwalifikacyjnego weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata z zakresu studiów pierwszego stopnia kierunku budownictwo (na kierunek budownictwo) lub inżynieria środowiska (na kierunek inżynieria środowiska),
 • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: http://bis.put.poznan.pl/wp-content/uploads/2018/06/Uchwala_nr_WB-D-22-2014.pdf

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Na studia drugiego stopnia mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier, posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami kształcenia dla danego kierunku na poziomie pierwszego stopnia studiów. Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: http://www.dmef.put.poznan.pl/informacje_rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka)

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii komunikacyjnych, posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych, umiejętność pracy w zespołach oraz wykazywać się kreatywnością.

Uchwała Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji w sprawie zasad rekrutacji dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja, Electronics and Telecommunications

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

Wydział Elektryczny

Uchwała Rady Wydziału w sprawie szczegółowych warunków przyjęcia na studia drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE FIZYKI TECHNICZNEJ

Wydział Fizyki Technicznej

Fizyka techniczna

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Fizyka techniczna.

Kandydatami, którzy mają właściwe kompetencje do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Fizyka techniczna są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:

 • ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na kierunku Fizyka lub Fizyka techniczna
 • lub ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Fizyka techniczna (np. chemia, technologia chemiczna, biotechnologia i pokrewne oraz absolwenci wszystkich kierunków inżynierskich).

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-fizycznych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.

Decyzję o przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka techniczna podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja analizuje dokumenty i przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

Edukacja techniczno-informatyczna

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.

Kandydatami, którzy mają właściwe kompetencje do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:

 • ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna
 • lub ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Edukacja techniczno-informatyczna (np. informatyka, mechanika oraz absolwenci wszystkich kierunków inżynierskich).

Od kandydata na drugi stopień kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna oczekuje się:

 • wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów, informatyki i elektrotechniki, umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych edukacji techniczno-informatycznej;
 • wiedzy z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej;
 • wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn pozwalającą na projektowanie i graficzne przedstawianie obiektów z zastosowaniem komputerowego wspomagania;

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.

Decyzję o przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Komisja analizuje dokumenty i przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INFORMATYKI

Wydział Informatyki

O przyjęcie na kierunki Automatyka i robotyka oraz Informatyka prowadzone przez Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera, a dla kierunku Bioinformatyka – licencjata, i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty kształcenia zatwierdzone w Uchwale nr 176 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (dla kierunku Automatyka i robotyka oraz Bioinformatyka) oraz Uchwale Nr 42 z dnia 24 kwietnia 2017 r. (dla kierunku Informatyka) Senatu Politechniki Poznańskiej. Wykaz tych efektów jest prezentowany na stronie internetowej Wydziału: http://fc.put.poznan.pl/rekrutacja/rekrutacja.html.

Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunki Automatyka i robotyka oraz Informatyka jest weryfikacja poprzez test kwalifikacyjny, stopnia przyswojenia efektów kształcenia ze studiów pierwszego stopnia (max. 70 punktów) oraz średnia ocen z przebiegu tych studiów (max. 30 punktów).

Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunek Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której weryfikowane są wiedza, umiejętności i kompetencje kandydata nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Wydział Inżynierii Zarządzania

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, spełniających efekty kształcenia dla kierunków: Inżynieria zarządzania, Inżynieria bezpieczeństwa, Logistyka.

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu:

 • zweryfikowanie poziomu osiągnięcia efektów odpowiednich do wybranego kierunku,
 • ocenę zgodności zakresu tematycznego zajęć zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia ze standardami kształcenia Wydziału Inżynierii Zarządzania (dla absolwentów innych wydziałów i uczelni; na podstawie okazanych w trakcie rozmowy: suplementu do dyplomu, indeksu lub kart zaliczeniowych).

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji dla kandydatów przy rekrutacji na studia drugiego stopnia zestawiono w uchwałach Rady Wydziału odpowiednio do kierunków:

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej przyjmuje na studia drugiego stopnia kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, spełniających efekty kształcenia dla kierunków: Mechanika i budowa maszyn oraz Transport.

 • Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Od osób po studiach na uczelniach krajowych i zagranicznych wymagana będzie weryfikacja kierunkowych efektów kształcenia osiągniętych w ramach ukończonych studiów. Weryfikacja będzie obejmowała sprawdzenie, czy zakres tematyczny zajęć zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia jest zgodny ze standardami kształcenia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Studenci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na Wydziale MRiT PP zobowiązani są do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dokumentu potwierdzającego przebieg studiów (indeks, suplement do dyplomu, karta przebiegu studiów, itp.).
 • Do ukończenia studiów drugiego stopnia może być konieczne uzupełnienie wskazanych przez Prodziekana ds. ksztalcenia różnic programowych, których zakres będzie zależny od zrealizowanego dotychczas przez kandydata programu nauczania na pierwszym stopniu kształcenia, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Wydział Technologii Chemicznej

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej przyjmuje na studia drugiego stopnia na kierunkach Technologia chemiczna, Technologie ochrony środowiska i Inżynieria chemiczna i procesowa, kandydatów legitymujących się tytułem zawodowym inżyniera studiów pierwszego stopnia, w trakcie których kandydat osiągnął efekty kształcenia niezbędne do kontynuowania studiów na drugim stopniu wyżej wymienionych kierunków studiów.

 • Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Studenci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, ale ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach o  zbliżonym zakresie programowym do wyżej wymienionych kierunków, np.: biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa,  inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologia drewna, technologie ochrony środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo itp., zobowiązani są do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dokumentu potwierdzającego przebieg studiów (jeden z dokumentów: indeks, suplement do dyplomu, karta przebiegu studiów).

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-chemicznych oraz problemów interdyscyplinarnych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.