Wzory rankingowe - rok akademicki 2024/2025

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Politechnice Poznańskiej Kandydat musi uzyskać co najmniej 200 punktów (wymóg od roku akademickiego 2020/2021). Wzór rankingowy pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów.


Minimalne liczby punktów uzyskane przez Kandydatów w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w pięciu ostatnich latach.


Kalkulator rekrutacyjny - przelicz swoje wyniki.

Wzory rankingowe obowiązujące na poszczególnych kierunkach, według których wyliczane są punkty rankingowe:

Nazwa kierunku

Wzór rankingowy

Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektromobilność
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo
Matematyka nowoczesnych technologii*
Mechanika i budowa maszyn 
Mechanika i budowa pojazdów
Mechatronika
Sztuczna inteligencja / Artificial Intelligence
Technologia chemiczna
Technologie obiegu zamkniętego
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

W = 0,5JP + 0,5JO + 2,5M + 2X

Architektura

W = JP + JO + 1,5M + R

Architektura wnętrz

W = JP + JO + 1,5Y + R

* rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku
gdzie:
– liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za wynik sprawdzenia uzdolnień artystycznych.
a ponadto w przypadku:

  • kandydatów zdających tzw. „nową maturę”:

JP

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

JO

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (100 - w przypadku zdania języka obcego w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym na minimum 30%),

M

=

MPODST + MROZ

 

 

gdzie:

 

 

 

 

 

 

MPODST

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

 

 

 

MROZ

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

X

=

wynik korzystniejszy dla kandydata spośród:
a) XPODST + XROZ 
b) 2 XZAW

 

 

gdzie:

 

 

 

 

 

 

XPODST

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (geografia dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka) na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

 

 

 

XROZ

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (geografia dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka) na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu;
0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów), 

 

 

 

XZAW

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu zawodowego z dyplomu zawodowego lub zaokrąglona do liczby całkowitej średnia arytmetyczna wyników egzaminów z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, gdzie wynik poszczególnego egzaminu zawodowego oblicza się następująco: 

ZZAW = 0,3ZPISEMNA + 0,7ZPRAKTYCZNA

gdzie:

ZPISEMNA – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z części pisemnej egzaminu zawodowego,

ZPRAKTYCZNA – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z części praktycznej egzaminu zawodowego,
(0 – w przypadku niezdawania egzaminu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika), 

Y

=

YPODST + YROZ

 

 

gdzie:

 

 

 

 

 

 

YPODST

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

 

 

 

YROZ

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).

 

Uwaga:

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym, ustala się następująco:
a) dla wyników w przedziale do 29%
                                                                                        PPODST= 2 PROZ 
b) dla wyników w przedziale od 30%
                                                                                        PPODST= 0,5 PROZ+ 50
gdzie:

PPODSTwynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym,
PROZwynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym.

 

Za PPODST przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym lub dwujęzycznym.

 

kandydatów zdających tzw. „starą maturę”:
(egzamin zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

JP

liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

JO

liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka obcego; dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty językowe, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, JO = 100,

M

podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0),

X

podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (geografia dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka) lub podwojony wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika (wyliczany analogicznie jak dla kandydatów zdających tzw. „nową maturę"). Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Y

podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Y = 0.

   
Oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:
–   dla sześciostopniowej skali ocen:
1) stopień celujący                 – 100,
2) stopień bardzo dobry         –   85,
3) stopień dobry                     –   70,
4) stopień dostateczny            –   50,
5) stopień dopuszczający      –   30,
–   dla czterostopniowej skali ocen:
1) stopień bardzo dobry        – 100,
2) stopień dobry                    –   70,   
3) stopień dostateczny          –   30.     
 
kandydatów zdających Międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate - IB):

JP

liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z języka polskiego (maksimum 100),
a w przypadku niezdawania matury z języka polskiego wpisuje się wynik z języka grupy A,

JO

=

100,

M

liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki,

X

liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (geografia dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka) lub podwojony wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika (wyliczany analogicznie jak dla kandydatów zdających tzw. „nową maturę"). Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Y

liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z historii. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z tego przedmiotu Y = 0.

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów IB

Poziom

Standard level - SL 
(podstawowy)

Higher level - HL 
(rozszerzony)

7

100

200

6

85

185

5

70

170

4

55

155

3

40

140

2

30

130

 

Załączniki