Elektromobilność

Kierunek ELEKTROMOBILNOŚĆ jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym aspekty wielu dziedzin: elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki oraz mechaniki. Profil kształcenia na kierunku obejmuje problematykę dotyczącą, między innymi, pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych, związanych z tramwajami, koleją oraz metrem. W szczególności, napędów stosowanych w pojazdach, sposobów konwersji, magazynowania i transmisji energii, systemów eksploatowania i ładowania magazynów energii, metod i technik diagnostycznych pojazdów elektrycznych, a także układów sterowania, między innymi, pojazdów autonomicznych.

Program studiów jest spójny oraz innowacyjny, a oferowane przedmioty dobrane w sposób, by przyszły absolwent przygotowany był do realizacji potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zmian legislacyjnych związanych z upowszechnianiem się szeroko rozumianej elektromobilności w kraju i na świecie. Podkreślić należy, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu elektromobilności w Polsce wzrosło o 200% i wciąż rośnie. Podobne trendy związane z zainteresowaniem e-mobilnością obserwowane są na całym świecie. Kierunki studiów związane bezpośrednio z elektromobilnością oferowane są poprzez wiodące europejskie uniwersytety techniczne w Niemczech, Austrii, Szwecji, Belgii czy Wielkiej Brytanii.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                     

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:           

 • zdolności i zamiłowanie do przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, technika),
 • zainteresowania z zakresu: motoryzacji, mechatroniki, napędów elektrycznych, elektroniki i elektrotechniki,
 • kreatywność, skrupulatność, rzetelność w wykonywaniu swojej pracy,
 • chęć ciągłego dokształcania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

OPIS KSZTAŁCENIA:

Potrzeby rozbudowanego w Wielkopolsce otoczenia gospodarczego związanego z elektromobilnością (Volkswagen Poznań, Solaris, Modertrans, MPK Poznań, oraz wiele mniejszych zakładów produkcyjnych i usługowych), a także ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wyraźnie wskazują na znaczące zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów działających w obszarze szeroko pojętej elektromobilności. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki  oferując kierunek studiów ELEKTROMOBILNOŚĆ.

Kształcenie ma charakter profilowy. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki, mechaniki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (tj. matematyka, fizyka, elektrochemia, inżynieria materiałowa, graficzny zapis konstrukcji, ekonomia w transporcie, ekologiczny aspekt eksploatacji pojazdów). W trakcie studiów, student poznaje szereg zagadnień związanych z pojazdami elektrycznymi: napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią, tj. zagadnień, które mają istotne znaczenie w obszarze szeroko rozumianej elektromobilności.

W trakcie studiów, szczególny nacisk jest położony na praktyczne aspekty przedmiotów specjalistycznych takich jak: magazyny energii i energochłonność pojazdów, przewodowe i bezprzewodowe systemy ładowania pojazdów elektrycznych, systemy zasilania trakcji elektrycznej, sensoryka oraz diagnostyka w pojazdach, pojazdy hybrydowe, układy elektryczne i elektroniczne pojazdów, systemy bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach, elektryczne pojazdy transportu indywidualnego i masowego, komputeryzacja projektowania i symulacji, systemy sterowania, nowoczesne technologie informatyczne, systemy zabezpieczania mienia.

Studia na kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Podstawy informatyki
 • Inżynieria materiałowa
 • Graficzny zapis konstrukcji
 • Wprowadzenie do elektromobilności
 • Elektrotechnika I

 

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Etykieta i autoprezentacja)
 • Przedmiot obieralny humanistyczny (Psychologia pracy w elektromobilności)

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Elektrochemia
 • Programowanie obiektowe
 • Graficzny zapis konstrukcji
 • Elektrotechnika II
 • Metrologia w elektromobilności
 • Trwałość i niezawodność urządzeń elektrycznych

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Ekonomia w transporcie (Analiza ekonomiczna)
 • Ekonomia w transporcie (Zarządzanie finansami)
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

SEMESTR 3

 • Elektrochemia
 • Programowanie obiektowe
 • Maszyny elektryczne w elektromobilności
 • Elektronika i optoelektronika
 • Metrologia w elektromobilności
 • Podstawy sterowania
 • Bezpieczeństwo i ergonomia użytkowania urządzeń elektrycznych
 • Podstawy budowy i teorii ruchu pojazdów
 • Technika świetlna w elektromobilności

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Ekonomia w transporcie (Analiza ekonomiczna)
 • Ekonomia w transporcie (Zarządzanie finansami)
 • Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów (Nowoczesne metody badania pojazdów)
 • Ekologiczne aspekty eksploatacji pojazdów (Wpływ eksploatacji pojazdów na środowisko)
 • Elektroenergetyka (OZE w systemie elektroenergetycznym)
 • Elektroenergetyka (Wytwarzanie i przesył energii elektrycznej)
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

SEMESTR 4:

 • Maszyny elektryczne w elektromobilności
 • Elektronika i optoelektronika
 • Energoelektronika
 • Technika mikroprocesorowa
 • Odnawialne źródła energii
 • Instalacje elektryczne
 • Pojazdy hybrydowe
 • Technika świetlna w elektromobilności                                                                                       

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Komputeryzacja projektowania i symulacji (Metody komputerowe w projektowaniu i symulacji)
 • Komputeryzacja projektowania i symulacji (Metody komputerowego prototypowania - Systemy CAD)
 • Język obcy
 • Praktyki

SEMESTR 5:

 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Napędy pojazdów elektrycznych
 • Energoelektronika
 • Teoria sygnałów
 • Odnawialne źródła energii
 • Magazyny energii elektrycznej i energochłonność pojazdów
 • Przewodowe i bezprzewodowe systemy ładowania pojazdów elektrycznych
 • Instalacje elektryczne
 • Podstawy teletransmisji

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Nowoczesne technologie informatyczne (Aplikacje na urządzenia mobilne)
 • Nowoczesne technologie informatyczne (Internet rzeczy, Przemysł 4.0)
 • Zaawansowane systemy sterowania w elektromobilności (Podstawy sztucznej inteligencji)
 • Zaawansowane systemy sterowania w elektromobilności (Programowalne układy elektroniczne)
 • Zaawansowane systemy sterowania w elektromobilności (Systemy wizyjne w elektromobilności)

SEMESTR 6:

 • Przewodowe i bezprzewodowe systemy ładowania pojazdów elektrycznych
 • Systemy zasilania trakcji elektrycznej
 • Sensoryka i diagnostyka w pojazdach
 • Eksploatacja i diagnostyka elektrycznych układów napędowych
 • Układy elektryczne i elektroniczne pojazdów spalinowych

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Programowanie sterowników PLC (Programowanie przemysłowych aplikacji napędowych)
 • Programowanie sterowników PLC (Sterowniki PLC w automatyzacji procesów)
 • Elektronika pojazdów elektrycznych w praktyce (Systemy elektroniczne pojazdów elektrycznych)
 • Elektronika pojazdów elektrycznych w praktyce (Projektowanie układów elektronicznych)
 • Elektryczne pojazdy transportu masowego (Elektryczny transport masowy)
 • Elektryczne pojazdy transportu masowego (Trakcyjne układy napędowe)
 • Sterowanie pojazdami autonomicznymi (Sterowanie robotami mobilnymi i pojazdami autonomicznymi)
 • Sterowanie pojazdami autonomicznymi (Systemy zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów)

SEMESTR 7:

 • Eksploatacja i diagnostyka elektrycznych układów napędowych
 • Systemy bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych
 • Systemy SCADA (Systemy SCADA w przemyśle)
 • Systemy SCADA (Standardowe Systemy SCADA)
 • Elektryczne pojazdy transportu indywidualnego (Urządzenia transportu osobistego)
 • Elektryczne pojazdy transportu indywidualnego (Bezzałogowe statki latające)
 • Systemy monitoringu, zabezpieczania mienia i komunikacji z użytkownikami pojazdu (Systemy wymiany danych i komunikacji z użytkownikami pojazdu)
 • Systemy monitoringu, zabezpieczania mienia i komunikacji z użytkownikami pojazdu (Techniki monitoringu i zabezpieczenia mienia)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Na kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów. Praktyka odbywa się w przerwie międzysemestralnej po semestrze IV w wymiarze 4 tygodni.

Podstawowymi celami praktyk studenckich są:

 • rozwijanie dotychczas zdobytych umiejętności w rzeczywistych warunkach funkcjonowania firm,
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 • rozwijanie kompetencji związanych z pracą zespołową oraz umiejętnością podejmowania decyzji,
 • poznanie zakresu obowiązków i techniki pracy specjalistów na różnych stanowiskach,
 • poznanie organizacji i metod funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z obszarem elektromobilności,
 • pozyskiwanie kontaktów zawodowych pomocnych w okresie poszukiwania pracy po zakończeniu studiów.

Studenci mogą odbywać praktyki w zakładach pracy zlokalizowanych w całym kraju, których oferta jest zgodna z kierunkiem studiów. Istnieje również możliwość odbywania praktyk w wiodących przedsiębiorstwach w dziedzinie elektromobilności, z którymi współpracuje Centrum Karier i Praktyk Politechniki Poznańskiej. Wymienić tu można m. in.: Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Solaris Bus&Coach S.A., Modertrans Sp. z o.o., ENEA S.A czy EXIDE TECHNOLOGIES S.A., a także: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., MAHLE Polska Sp. z o.o., MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., AE Group Polska sp. z o.o., Exact Systems S.A., Global Traffic Systems Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., A. KAYSER Automotive Systems Polska Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding, PAS Polska Sp. z o.o., FAMOT Pleszew Sp. z o.o., Karlik Spólka Jawna, P.P.H. WObit E.K.J.Ober s.c.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Wiedza i umiejętności zdobyte przez Absolwenta kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ umożliwią mu podjęcie ciekawej i dobrze płatnej pracy w szeroko pojętym przemyśle motoryzacyjnym, m. in.:

 • w biurach projektowych zajmujących się projektowaniem pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz ich podzespołów,
 • w firmach produkujących pojazdy elektryczne i hybrydowe,
 • w firmach zajmujących się produkującą osprzętu dla motoryzacji i pojazdów elektrycznych,
 • w firmach zajmujących się produkcją systemów zasilania baterii jak i ich wytwarzania,
 • w jednostkach świadczących usługi w zakresie motoryzacji i elektromobilności.

Absolwent kierunku ELEKTROMOBILNOŚĆ bez problemu poradzi sobie również z prowadzeniem indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie:

 • elektrotechniki,
 • elektromechaniki,
 • elektroniki i informatyki stosowanej,
 • diagnostyki związanej z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi.

Uzyskany tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.