Logistyka

Jeśli masz w sobie pasję i chęć tworzenia oraz praktycznego wcielania w życie rozwiązań inżynierskich z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów i procesów logistycznych, to kierunek LOGISTYKA jest właśnie dla Ciebie! 

Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych (w tym narzędzi Logistyki 4.0) oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także zdobycia umiejętności menedżerskich oraz umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich. Program studiów, oprócz podstawowej wiedzy z logistyki i zarządzania, pozwala zapoznać się z szeregiem zagadnień typowych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych, w wielu różnych sektorach przemysłu.

Absolwent kierunku wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu procesów logistycznych i produkcyjnych może podejmować prace na różnorodnych stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w obszarach magazynowania, transportu, handlu i produkcji. Absolwenci tych studiów przygotowani są do pełnienia w przedsiębiorstwie roli integratorów działania jego poszczególnych sfer. Zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i organizacji zaopatrzenia, produkcji, transportu i dystrybucji wyrobów.

Dodatkowym atutem jest fakt, że treści kształcenia realizowane na kierunku LOGISTYKA na studiach pierwszego stopnia, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej są zgodne z rekomendowanym przez ELA (European Logistics Association) programem kształcenia logistyków na poziomie European Senior Logistician (poziom 6 Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF-6)). Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki, co jest cenionym przez pracodawców atutem na rynku pracy. Studenci kierunku LOGISTYKA po ukończeniu studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz spełnieniu warunków w zakresie wymaganej średniej ocen mogą ubiegać się o wydanie certyfikatu.

Wszechstronne przygotowanie studentów tego kierunku stwarza im możliwość przyszłej pracy na stanowiskach kierowniczych, analityków, projektantów i konsultantów oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem zaopatrzeniem materiałowym, produkcją, transportem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją wyrobów.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi (matematyka, informatyka)
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Student zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, zarządzania produkcją i zarządzania jakością, logistyki czy ergonomii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, technologia maszyn i procesów, informatyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, ochrona środowiska, ekologia). Student poznaje także szereg procesów występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szczególny nacisk położony jest na takie przedmioty specjalistyczne, jak: zarządzanie zapasami, ekonomika i organizacja transportu, logistyka dystrybucji, infrastruktura logistyczna, ekologistyka, projektowanie procesów logistycznych, eksploatacja systemów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka produkcji i zaopatrzenia, gospodarka magazynowa oraz wykorzystanie narzędzi Logistyki 4.0.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu (w tym 4 rewolucji przemysłowej), wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, a to ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ale i w handlowym czy usługowym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Podstawy zarządzania
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Technologia informacyjna
 • Informatyka
 • Grafika inżynierska
 • Wprowadzenie do techniki
 • Logistyka
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Statystyka
 • Prawo
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Ekonomika i organizacja transportu
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Maszynoznawstwo
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Zarządzanie zapasami
 • Logistyka 2

SEMESTR 3:

 • Zarządzanie operacyjne w logistyce
 • Nauka o materiałach i elementy chemii
 • Logistyka dystrybucji
 • Technika, technologia i infrastruktura log.
 • Język obcy

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzania
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Ergonomia
 • Ekologia pracy  ludzkiej

SEMESTR 4:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Podstawy konstrukcji maszyn i CAD
 • Zarządzanie projektami 1
 • Towaroznawstwo

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzania
 • Integracja procesowo-produktowa (Product, Proces & Business Integration)
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Maszyny technologiczne
 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • Organizacja technicznego przygotowania produkcji
 • Inżynieria logistyczna

SEMESTR 5:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Ekologistyka
 • Inżynieria systemów i analizy systemowej
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Psychologia społeczna
 • Socjologia
 • Projektowanie magazynów
 • Elastyczne systemy produkcyjne

SEMESTR 6:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Eksploatacja systemów logistycznych
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Normalizacja i zarz. jak. w logistyce
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Praktyka

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonometrii
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Zautomatyzowane systemy produkcyjne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Etyka

SEMESTR 7:

 • Praca dyplomowa - projekt inżynierski
 • Etyka zawodowa
 • Logistyka eksploatacji systemów technicznych
 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Projektowanie zakładów przemysłowych
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Projektowanie systemów transportu wewnętrznego
 • Gospodarka narzędziowa
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi (matematyka, informatyka)
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Student zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, zarządzania produkcją i zarządzania jakością, logistyki czy ergonomii oraz przedmiotów ogólnotechnicznych (materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, technologia maszyn i procesów, informatyka, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, ochrona środowiska, ekologia). Student poznaje także szereg procesów występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szczególny nacisk położony jest na takie przedmioty specjalistyczne, jak: zarządzanie zapasami, ekonomika i organizacja transportu, logistyka dystrybucji, infrastruktura logistyczna, ekologistyka, projektowanie procesów logistycznych, eksploatacja systemów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka produkcji i zaopatrzenia, gospodarka magazynowa oraz wykorzystanie narzędzi Logistyki 4.0.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu (w tym 4 rewolucji przemysłowej), wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, a to ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ale i w handlowym czy usługowym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Grafika inżynierska
 • Informatyka
 • Logistyka
 • Matematyka
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Podstawy zarządzania
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Technologia informacyjna
 • Wprowadzenie do techniki
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 2:

 • Ekonomika i organizacja transportu
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Prawo
 • Statystyka
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Logistyka 2
 • Maszynoznawstwo
 • Zarządzanie zapasami

SEMESTR 3:

 • Logistyka dystrybucji
 • Technika, technologia i infrastruktura logistyczna
 • Zarządzanie operacyjne w logistyce

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Badania marketingowe
 • Ekologia pracy ludzkiej
 • Ergonomia
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Marketing
 • Technologia maszyn
 • Technologia wytwarzani

SEMESTR 4:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Podstawy konstrukcji maszyn i CAD
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie projektami 1

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Integracja Procesowo Produktowa
 • Inżynieria logistyczna
 • Organizacja technicznego przygotowania produkcji
 • Technologia wytwarzania

SEMESTR 5:

 • Ekologistyka
 • Inżynieria systemów i analizy systemowej
 • Logistyka produkcji i zaopatrzenia
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Elastyczne systemy produkcyjne
 • Projektowanie magazynów
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia

Semestr 6:

 • Eksploatacja systemów logistycznych
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Praktyki studenckie
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Zarządzanie produkcją i usługami

Semestr 6 (przedmioty obieralne):

 • Automatyka i robotyka przemysłowa
 • Etyka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy ekonometrii
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Zautomatyzowane systemy produkcyjne

Semestr 7:

 • Etyka zawodowa
 • Logistyka eksploatacji systemów technicznych
 • Praca dyplomowa - projekt inżynierski
 • Seminarium dyplomowe z elementami badań naukowych

Semestr 7 (przedmioty obieralne):

 • Gospodarka narzędziowa
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
 • Projektowanie systemów transportu wewnętrznego
 • Projektowanie zakładów przemysłowych
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Systemy produkcyjno-logistyczne
 • Menedżer przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
 • Logistics systems

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami technicznymi i społecznymi
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister

 Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania logistycznego, elektronicznej gospodarki oraz przedmiotów ogólnokształcących (zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, kierowanie zespołem, badania operacyjne i teoria optymalizacji), studenci poznają także szereg procesów i zjawisk występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szczególny nacisk położony jest na takie przedmioty specjalistyczne, jak: projektowanie systemów i procesów logistycznych, marketing usług logistycznych, logistyka międzynarodowa, systemy informatyczne w logistyce, rachunek kosztów działań w logistyce, oraz w zależności od wybranych specjalności, zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, zrównoważony rozwój w logistyce i łańcuchach dostaw, zarządzanie materiałami w gospodarce obiegu zamkniętego, tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne lub bezpieczeństwo drogowe,  normy techniczne i techniczne aspekty działalności, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz prawo cywilne, handlowe, podatkowe.

Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu, wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych ale i w handlowych czy usługowych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 1:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Projektowanie systemów i  procesów logistycznych
 • Marketing usług logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Elektroniczna gospodarka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP                        

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne
 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
 • Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Zarządzanie przepływem materiałów

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 1:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Projektowanie systemów i  procesów logistycznych
 • Marketing usług logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Elektroniczna gospodarka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Analiza wspomagania logistycznego
 • Projektowanie łańcuchów dostaw
 • Strategie zakupowe
 • Przewozy specjalne

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 1:

 • Strategic Management
 • Designing of logistics systems & processes
 • Marketing of logistic services
 • Project management
 • E-business
 • Elective module 1
 • Business unit management
 • A Short Course in Occupational Safety

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Traditional and modern manufacturing systems
 • Computer aided production planning and control
 • Decision making and aiding in logistics
 • Operations management for logistics
 • City logistics
 • Physical distribution logistics

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 2:

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Komputerowo wspomagane planowanie i sterowanie produkcją
 • TOC (Theory of Constraints)
 • Szczupła produkcja i logistyka

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 2:

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Zarządzanie logistyczne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw
 • Współczesne koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw
 • Logistyka zwrotna
 • Metody współczesnej dystrybucji

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 2:

 • Operation research and optimization theory
 • Logistics Management
 • Computer systems in logistics
 • Activity based costing in logistics
 • Elective module 2
 • Insurance in logistics
 • Foreign Language
 • Physical Exercises

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Supply chain management
 • Transportation systems management
 • Inventory management for logistics systems
 • Lean production and logistics
 • Location analysis for logistics systems
 • Reverse logistics

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEMESTR 3:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca magisterska

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

SEMESTR 3:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca magisterska

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTICS SYSTEMS

SEMESTR 3:

 • International logistics
 • Master thesis tutorial
 • Master thesis research

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Industrial Project - Procurement Logistic
 • Industrial Project - Manufacturing Logistic
 • Industrial Project - Physical Distribution Logistic
 • Industrial Project - Supply Chain Logistic
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Systemy produkcyjno-logistyczne
 • Menedżer przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister

 Kształcenie ma charakter szeroko profilowany. Oprócz podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania logistycznego, elektronicznej gospodarki oraz przedmiotów ogólnokształcących (zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, kierowanie zespołem, badania operacyjne i teoria optymalizacji), studenci poznają także szereg procesów i zjawisk występujących w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szczególny nacisk położony jest na takie przedmioty specjalistyczne, jak: projektowanie systemów i procesów logistycznych, marketing usług logistycznych, logistyka międzynarodowa, systemy informatyczne w logistyce, rachunek kosztów działań w logistyce, oraz w zależności od wybranych specjalności, zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, zrównoważony rozwój w logistyce i łańcuchach dostaw, zarządzanie materiałami w gospodarce obiegu zamkniętego, tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne lub bezpieczeństwo drogowe,  normy techniczne i techniczne aspekty działalności, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz prawo cywilne, handlowe, podatkowe.

Programy nauczania zostały ustawione w taki sposób, aby oprócz systematyki wiedzy, zapewniały nowoczesny w formie i treści przebieg procesu kształcenia, w trakcie którego na każdym szczeblu duży nacisk stawiany jest na wykorzystywanie technik komputerowych.

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu, wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych ale i w handlowych czy usługowych.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 1

 • Elektroniczna gospodarka
 • Marketing usług logistycznych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
 • Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym
 • Tradycyjne i współczesne systemy produkcyjne
 • Zarządzanie przepływem materiałów

 

Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 1

 • Elektroniczna gospodarka
 • Marketing usług logistycznych
 • Podstawowe szkolenie z zakresu BHP
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Zarządzanie projektami 2
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie strategiczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Analiza wspomagania logistycznego
 • Projektowanie łańcuchów dostaw
 • Przewozy specjalne
 • Strategie zakupowe

 

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 2

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie logistyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Komputerowo wspomagane planowanie i sterowanie produkcją
 • Planowanie i sterowanie produkcji
 • Szczupła produkcja i logistyka
 • TOC (Theory of Constraints)


Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 2

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie logistyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Logistyka zwrotna
 • Metody współczesnej dystrybucji
 • Współczesne koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw

 

Logistyka przedsiębiorstwa - SEMESTR 3

 • Logistyka międzynarodowa
 • Praca magisterska
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia


Logistyka łańcuchów dostaw - SEMESTR 3

 • Logistyka międzynarodowa
 • Praca magisterska
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Projekt przemysłowy - logistyka handlu i usług
 • Projekt przemysłowy - logistyka produkcji
 • Projekt przemysłowy - logistyka zaopatrzenia
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma wiodącymi przedsiębiorstwami Wielkopolski dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Inżynierii Zarządzania w zakresie analizy procesów logistycznych, w tym prognozowania zaopatrzenia (problemy komunikacji w sferze zaopatrzenia i dystrybucji), realizacji zamówień, realizacji i kontroli przepływu surowców i materiałów w procesie tworzenia zapasów materiałów i wyrobów gotowych (zarządzanie zapasami), zasilania stanowisk pracy w materiały, surowce, podzespoły, opakowania, transportu zewnętrznego i wewnętrznego, gospodarki opakowaniami, analizy przepływu informacji związanych z powyższymi procesami i ich koordynacją, a także analizy gospodarki magazynowej: procesu przyjęcia, magazynowania, kompletacji i wydania oraz infrastruktury magazynowej.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

W dobie intensywnie powstających małych i średnich firm produkcyjnych, ciągłego rozwoju przemysłu (w tym 4 rewolucji przemysłowej) wchodzenia na rynek coraz to nowszych rozwiązań, wyrobów i technologii, specjaliści z zakresu logistyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Znaczenie logistyki nabiera szczególnej wagi w warunkach globalizacji biznesu, a to ze względu na międzynarodową wymianę produktów. Wiedza ta jest niezbędna współcześnie nie tylko w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ale i w handlowym czy usługowym.

Wszechstronne przygotowanie studentów tego kierunku stwarza im możliwość pracy na różnorodnych stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w obszarach transportu, handlu i produkcji. Potencjalne stanowiska dla obszaru transportu: spedytor, kontroler łańcuchów transportowych, koordynator transportowy, planista transportu; dla obszaru handlu: specjalista ds. zakupów, planowania przepływów materiałowych, specjalista ds. organizowania magazynów, koordynator logistyki sieci dystrybucji; dla obszaru produkcji: specjalista ds. zakupów, specjalista ds. zarządzania magazynem, specjalista ds. organizacji produkcji, logistyk produkcji, specjalista ds. planowania produkcji.