Deklaracja dostępności Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.put.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Politechniki Poznańskiej.
 

 1. Data publikacji:
  1. www.put.poznan.pl 02.03.2016

  2. bip.put.poznan.pl 25.04.2018

  3. intranet.put.poznan.pl 19.07.2010

  4. Aplikacja mobilna PP Pulse:

   • wersja na Android dostępna w Google Play 04.04.2017

   • wersja na iOS dostępna w AppStore 06.02.2018

  5. innaviGo

   • wersja na Android dostępna w Google Play 23.02.2018

  6. Tłumacz polskiego języka migowego (PJM) on-line

   • wersja na Android dostępna w Google Play 16.03.2020

 2. Data ostatniej aktualizacji:
  1. www.put.poznan.pl 28.03.2020
  2. bip.put.poznan.pl 20.01.2021

  3. intranet.put.poznan.pl 24.02.2016

  4. Aplikacja mobilna PP Pulse:

   • wersja na Android dostępna w Google Play 01.03.2021

   • wersja na iOS dostępna w AppStore 24.02.2021

  5. innaviGo

   • wersja na Android dostępna w Google Play 19.02.2021

  6. Tłumacz polskiego języka migowego (PJM) on-line

   • wersja na Android dostępna w Google Play 28.09.2020

 3. Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

  Politechnika Poznańska użytkuje 25 serwisów internetowych, wśród których serwis www.put.poznan.pl ma charakter nadrzędny. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część stron może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
 • serwisy w ograniczonym zakresie stosuje punkty orientacyjne aria,
 • strony posiadają linki wyróżniane tylko kolorem,
 • strony mogą zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt,
 • niektóre elementy stron nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • strony mogą posiadać elementy animowane, których wyłączenie nie jest możliwe

Link do arkusza podsumowującego wyniki przeprowadzonych audytów dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 marca 2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Dział Usług i Eksploatacji

 

     4. Skróty klawiaturowe

     Na stronie zastosowane zostały następujące skróty klawiaturowe ułatwiające nawigację:

 • jednokrotne naciśnięcie klawisza TAB spowoduje przejście do menu głównego,
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza TAB przeniesie użytkownika do treści strony,
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza TAB spowoduje wyświetlenie deklaracji dostępności.

      5. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych

          kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej

          w tym podmiocie publicznym

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Punktem kontaktowym w sprawach związanych z dostępnością stron internetowych oraz aplikacji mobilnych jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść,
 • imię i nazwisko Zgłaszającego,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) Zgłaszającego,
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

     6. Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Żądania zapewnienia dostępności cyfrowej stron i aplikacji Politechniki Poznańskiej prosimy przesyłać na adres bon@put.poznan.pl.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

    7. Dostępność architektoniczna poszczególnych obiektów Politechniki Poznańskiej

 1. KAMPUS PIOTROWO

 2. KAMPUS WILDA

 3. KOŁOBRZEG

    8. Dostępność tłumacza polskiego języka migowego

 1. Dostępność tłumacza języka migowego jest zapewniona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line dostępnej z poziomu
  1. Strony intranetowej Politechniki Poznańskiej,
   1. Dostęp do strony:
    każdy pracownik administracyjny Uczelni, który w danym momencie ma potrzebę skorzystać z tych usług, posiadający dostęp do https://elogin.put.poznan.pl/ zgłasza wniosek w systemie zgłoszeniowym Politechniki Poznańskiej (pomoc.put.poznan.pl lub pod adresem email pomoc@put.poznan.pl) celem instalacji odpowiedniej wtyczki,
   2. Metody umożliwiające skorzystanie:
    każdy student lub inna osoba, potrzebująca skorzystania z usługi tłumacza on-line w celu załatwienia sprawy w Politechnice Poznańskiej powinna zgłosić się do właściwej komórki organizacyjnej, w której pracownik oddelegowany do sprawy zainicjuje skorzystanie z usługi w danym momencie.
  2. Aplikacji mobilnej udostępnionej tłumacza on-line, dostępnej dla wszystkich upoważnionych osób:
   1. Dostęp do strony:
    każda upoważniona osoba,
   2. Metody umożliwiające skorzystanie:
    • decyzję o przyznaniu uprawnień do korzystania z usług mobilnych tłumacza on-line podejmuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych na wniosek zainteresowanego,
    • informacje niezbędne we wniosku:
     1. Dane teleadresowe osoby zainteresowanej
     2. Cel korzystania z usługi,
     3. Okres aktywności upoważnienia
 2. Warunki skorzystania z usługi:
  1. Godziny pracy tłumaczy języka migowego:
   • Poniedziałek – Sobota: 7:00 – 22:00
   • Niedziela i święta: 7:00 – 21:00
  2. Tłumaczenia w ramach abonamentu nie obejmują tłumaczenia konferencji, wykładów i innych specjalistycznych tłumaczeń.
 3. Potrzeba skorzystania z tłumaczeń specjalistycznych prosimy zgłaszać z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na adres bon@put.poznan.pl.

     9. Aplikacje mobilne:

 1. PP Pulse
  1. Politechnika Poznańska posiada i udostępnia aplikację mobilną PP Pulse dostępną w sklepie z aplikacji pod adresem https://www.ppulse.put.poznan.pl/data/app/.
  2. Aplikacja ta dostępna również po zeskanowaniu kodu QR:
   Kod qr do aplikacji PP Pulse
  3. Najważniejsze funkcje aplikacji:
   • przegląd aktualności z wybranych źródeł,
   • przegląd wydarzeń związanych z Uczelnią lub organizowanych na terenie Poznania,
   • przeglądania ofert pracy publikowanych przez Uczelniane Centrum Praktyk i Karier (https://cpk.put.poznan.pl),
   • lista kontaktów udostępniana przez nowy Informator Politechniki Poznańskiej (https://informator.put.poznan.pl),
   • wgląd w lokalizacje budynków Politechniki Poznańskiej, wg danych zawartych w informatorze Politechniki Poznańskiej,
   • przewodnik studenta to prosta strona zawierająca informację o kampusie, systemie kontroli dostępu, dostępie do internetu na terenie Uczelni i innych,
   • wsparcie rekrutacji, w tym wgląd w dane kandydata na studia, status kandydata i wypełnienie ankiety dla kandydata,
   • konto studenta, w tym dostęp do danych:
    1. Kontroli dostępu (te zapewnia integracja z usługą eKD - https://ekd.put.poznan.pl),
    2. Listy kursów e-learning pobieranych z systemu eKursy (https://ekursy.put.poznan.pl),
    3. Listy opłat,
    4. Listy ocen.
   • konto pracownika, w tym wgląd w dane kontroli dostępu wraz z edycją danych pojazdu uprawnionego do wjazdu na parking bez okazywania identyfikatora.
  4. Dostosowanie aplikacji mobilnej PP Pulse do standardu WCAG 2.1. AAA nastąpi do 31.12.2021r.
 2. InnaviGo
  1. Politechnika Poznańska posiada i udostępnia aplikację mobilną dostępną w sklepie z aplikacjami pod adresem: (wersja na system Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innavigo.mobile
  2. Aplikacja jest dostępna po zeskanowaniu następującego kody QR:
   Kod qr do aplikacji InnaviGo
  3. Najważniejsze funkcje aplikacji:
   1. Nawigacja budynkowa i system informacji dla odwiedzających,
   2. Wyświetlane treści na ekranach,
   3. Systemy digital signage do publikowania informacji na monitorach,
   4. Informacja o pomieszczeniach i wyszukiwanie,
   5. Prezentacje interaktywne,
   6. Wyświetlanie komunikatów, bieżących wiadomości
   7. Wsparcie systemów bezpieczeństwa.
 3. Tłumacz polskiego języka migowego (PJM) on-line
  1. Politechnika Poznańska zawarła umowę na usługi w zakresie tłumaczeń polskiego języka migowego i udostępnia aplikację mobilną Tłumacz on-line dla osób upoważnionych, zainstalowaną na tablecie. W razie potrzeby tablet jest udostępniany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
  2. Najważniejsze funkcje aplikacji:
   • dostęp do usługi tłumacza polskiego języka migowego dla upoważnionych użytkowników,
   • tłumaczenia z języka polskiego na polski język migowy oraz z polskiego języka migowego na język polski w czasie rzeczywistym w postaci podglądu tłumaczenia na ekranie w następujących godzinach:
    • Poniedziałek – Sobota: 7:00 – 22:00
    • Niedziela i święta: 7:00 – 21:00