Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej

Zasady naboru:

Warunkiem przyjęcia na Studium jest spełnienie kryteriów naboru i pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy zajęć:

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, w piątek i sobotę. Zajęcia odbywają się na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
 

Profil kształcenia:

Oferta studiów kierowana jest do muzealników i służb konserwatorskich, a także wszystkich miłośników techniki, kolekcjonerów oraz prywatnych przedsiębiorców stykających się w pracy zawodowej z szeroko pojętym dziedzictwem sztuki inżynieryjnej. Studium stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy oraz przygotowanie do pracy zarówno w służbach konserwatorskich, jak i w pracowniach konserwacji zabytków, muzeach, prywatnych firmach, a także jednostkach naukowo-badawczych. Wykłady, ćwiczenia i laboratoria na Studium Podyplomowym prowadzone są przez wysoko kwalifikowane kadry naukowe i muzealnicze, posiadające szerokie uznanie w kraju, a w wielu przypadkach, także na arenie międzynarodowej.

Przekazywana wiedza pozwoli profesjonalnie przygotować się do pracy nad zagadnieniami związanymi z historią sztuki inżynieryjnej. Szeroki zakres podejmowanych problemów pozwoli przyswoić wiedzę w zakresie: obsługi maszyn, konserwacji metali, drewna oraz innych materiałów, opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, opieki nad zabytkami i procedur muzealniczych i konserwatorskich.

Dodatkowe informacje