Wymagane dokumenty

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia w Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa jeden komplet dokumentów w wiązanej białej teczce w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, znajdującym się przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem.

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów, z których Politechnika Poznańska wykona nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Nie należy zatem przynosić ze sobą kser dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (podanie można wygenerować z systemu rekrutacyjnego po zakończeniu rejestracji elektronicznej) - wydruk czarno-biały lub kolorowy, druk jedno- lub dwustronny,
 • w przypadku studiów pierwszego stopnia: świadectwo dojrzałości, a kandydaci z tzw. starą maturą, legitymujący się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, przedkładają także świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii)
 • w przypadku studiów drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii) lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG), którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych - pod tym adresem można sprawdzić jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
 • dowód osobisty (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych)
 • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii)
 • laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego i laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich zakwalifikowani do przyjęcia na studia pierwszego stopnia na podstawie Uchwały Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego ten status (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii)
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich; oświadczenie można wygenerować z systemu rekrutacyjnego)

Wykaz kierunków, dla których Politechnika Poznańska wystawi kandydatom skierowanie do lekarza medycyny pracy:

 • architektura
 • budownictwo
 • budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria środowiska
 • technologia chemiczna
 • technologie ochrony środowiska

Kandydatów na pozostałe kierunki nie obowiązują badania lekarskie.

Informujemy, że skierowanie do lekarza medycyny pracy dla Kandydatów aplikujących na wyżej wymienione kierunki zostanie wysłane wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Wykaz jednostek medycyny pracy, które prowadzą badania kandydatów na studia bezpłatnie, na podstawie wystawionego przez Politechnikę Poznańską skierowania.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne.

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. W przypadku gdy podanie o przyjęcie jest podpisane przez kandydata, upoważnienie nie jest potrzebne. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami świadectwa dojrzałości (w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).