Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

  • 19 września 2019 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 16.00
  • 20 września 2019 r. (piątek) w godz.: 08:00 - 16.00
  • 21 września 2019 r. (sobota) w godz.: 08:00 - 13.00

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. W przypadku gdy podanie o przyjęcie jest podpisane przez kandydata, upoważnienie nie jest potrzebne. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami świadectwa dojrzałości (w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

Adres do wysyłki:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Berdychowo 4

60-965 Poznań