2 02 2016

Umowa PP z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie

Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz rektor PWSZ w Gnieźnie prof. dr hab. Józef Garbarczyk podpisali umowę poszerzającą zakres współpracy pomiędzy uczelniami. Politechnika Poznańska umożliwi pracownikom dydaktycznym PWSZ w Gnieźnie podejmowanie studiów podyplomowych i doktoranckich prowadzonych przez PP oraz przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych na ogólnie przyjętych zasadach. Rektor PP na wniosek Rektora PWSZ w Gnieźnie deleguje przedstawiciela Uczelni do Senatu PWSZ w Gnieźnie.

Ponadto umowa przewiduje wspólną realizację prac badawczych oraz korzystanie przez studentów PWSZ w Gnieźnie ze zbiorów Biblioteki Politechniki Poznańskiej i odwrotnie. Umowa pomiędzy Politechniką Poznańską a PWSZ w Gnieźnie ma także umożliwić studentom i wykładowcom obydwu uczelni prowadzenie wspólnych projektów i badań naukowych. Umowa dotyczy również konsultacji programów i planów nauczania, mających umożliwić absolwentom PWSZ w Gnieźnie kontynuację nauki w Politechnice na studiach drugiego stopnia. Umowa została zawarta na 5 lat.